torsjö live

Mindre borgensram för va-renovering – kan öka efter översvämningen

Mindre borgensram för va-renovering – kan öka efter översvämningen

De två miljarder som det kommunala bolaget Hässleholm Miljö begärt att kommunen ska gå i borgen för har sänkts till en och en halv miljard inför kommunfullmäktiges beslut på måndag. Anledningen är att politikerna vid förra försöket ansåg beloppet för högt att lova på en gång med det underlag som fanns och därför beslöt om återremiss. Behoven av att renovera vatten- och avloppssystemen har däremot inte minskat – snarare tvärtom efter den pågående översvämningen som visat att varken reningsverk, pumpstationer, brunnar eller ledningar har tillräcklig kapacitet. Dessutom väntas klimatförändringarna leda till tätare översvämningar.

– Det är ett gediget arbete som vi har framför oss, säger Mats Didriksson, vd på Hässleholm Miljö.

Bilden visar Ormanäs pumpstation med tre slangar som pumpar ut orenat avloppsvatten i sjön.
Orenat avloppsvatten har släpps ut från överbelastade pumpstationer till Finjasjön, här Ormanäs där mycket sjövatten tryckts in i avloppssystemet under översvämningen.

Hässleholms kommun har sedan 2020 en borgensram för Hässleholm Miljö på 993 miljoner kronor. Lånebehovet väntas öka till 2-2,5 miljarder, enligt ett investeringsprogram som sträcker sig 10-15 år framåt. Det handlar om modernisering och klimatsäkring av eftersatta anläggningar såsom reningsverk, vattenverk och va-ledningar. I november beslöt kommunfullmäktige om återremiss för att få bättre underlag med en plan för investeringarna. SD fick igenom minoritetsåterremissen med stöd av enbart FV tack vare att två platser stod tomma.

Något sådant underlag presenteras inte inför kommunfullmäktige, men Hässleholm Miljös vd Mats Didriksson har gett kompletterande information till den så kallade parlamentariska gruppen, en informell grupp där alla partier är representerade. Därtill sänks alltså borgensbeloppet.

Mats Didriksson är nu nöjd med en borgensram på 1,5 miljarder.

– Jag ska inte säga att det inte spelar någon roll, vi ser att vi har ett långsiktigt behov av att nå nivån på två miljarder, men vill politikerna ha en stoppunkt på vägen har vi inga synpunkter. Det viktigaste är att de inte säger nej för då har vi ett annat problem, säger han.

Mats Didriksson, vd på Hässleholm Miljö.
Mats Didriksson, vd på Hässleholm Miljö, nöjer sig med en och en halv miljard i borgensram, till att börja med. Ytterligare investeringar väntar framöver, inte minst på grund av konsekvenserna av översvämningen.Foto: Urban Önell

Enligt prognosen krävs investeringar på cirka 120 miljoner kronor per år – som det ser ut just nu.

– Vi har inte sett något anledning att revidera planen just nu. Det som möjligtvis kan revidera den är konsekvenserna av översvämningen. Men vi har sagt att vi initialt får försöka hantera den inom ramen, säger Mats Didriksson.

Ni får alltså snarare ytterligare behov av investeringar framöver?

– Absolut, och om man läser underlaget framgår också att det finns ickefinansierade investeringsområden, nya va-områden, exploateringar och så vidare.

Revidering och komplettering pågår av utbyggnaden enligt vattentjänstplanen som kommunfullmäktige fick på sitt bord så sent som i januari och beslöt återremittera.

Mats Didriksson tror inte att det leder till någon försening, varken av utbyggnaden eller moderniseringen av va-nätet.

– Inte vad jag vet just nu, säger han.

Men med tanke på översvämningens påverkan på anläggningarna är han inställd på att fler åtgärder krävs. Särskilt eftersom klimatförändringarna kommer att göra det värre framöver.

– Jag är övertygad om att vi behöver förstärka allt från rör till själva reningsverken.

Bilden visar pumpar uppställda vid reningsverket.
Hässleholm Miljö har haft reservpumpar i beredskap vid reningsverket.

Har ni inte också sett att de åtgärder ni vidtagit sedan förra översvämningen varit otillräckliga?

– Jag kan inte uttala mig om det. Men den här typen av översvämningskonsekvenser lär komma tätare och mer våldsamt. Det måste vi ta i beaktande. Det här är en allvarlig översvämning. Det måste vi ta hänsyn till i moderniseringsprogrammet, som en del av klimatanpassningen, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2023-11-23 Hässleholm Miljö får vänta med att låna en miljard till

2024-01-30 Långsiktig utbyggnad av vatten och avlopp återremitterad

2024-02-08 Hundratals miljoner liter avloppsvatten ut i Finjasjön

2024-02-09 Hässleholm Miljö: ”Stora mängder avlopp som bräddar”

2024-02-16 Haveri i reningsverket innan förorenat vatten nådde trädgårdar

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se