Gruppen-3a-328x120

Förundersökning om tjänstefel efter falskt bygglov

Förundersökning om tjänstefel efter falskt bygglov

En förundersökning om tjänstefel har inletts efter att Hässleholms kommun polisanmält bygglovshandläggaren som utfärdade ett falskt bygglov till Sparbanken Göinge i Vinslöv. En genomgång av 600 ärenden ledde till upptäckt av ytterligare ett felaktigt beslut, fattat av samma handläggare. Även det gynnade banken.

Bilden visar byggarbetena vid banken i Vinslöv.
Byggnationerna var redan igång när det fejkade bygglovet uppmärksammades. Foto: Urban Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Jana Larsson vid Hässleholmspolisen bekräftar att en förundersökning pågår. Rubriceringen är i nuläget tjänstefel, men kan komma att ändras.

– Ärendet är inte fördelat på någon utredare ännu, så det är ingen som påbörjat utredningen, säger Jana Larsson.

Frilagt har tidigare berättat om turerna kring det falska bygglovet för bankens stora utbyggnad. Enligt bygglovschef Katarina Finyaks rapport efter utredning av händelserna hade bygglovshandläggaren och fastighetsägaren fört diskussioner om tillbyggnaden under cirka ett och ett halvt år, helt utan vetskap och insyn från kollegor, politik och chef. Ansökan om bygglov skickades direkt till handläggaren. Tillbyggnaden var en avvikelse från detaljplanen, men handläggaren påstod att den hade ändrats och bygglov därefter beviljats. I verkligheten hade ingen ändring gjorts och ingen ansökan hade kommit in. Inget bygglov eller bygglovsärende var registrerat i bygglovsavdelningens ärendehanteringssystem. Tjänstemannen hade inte heller delegation för så stora avvikelser från detaljplan utan beslut skulle ha fattats av nämnden.

Byggnationerna påbörjades under våren och ifrågasattes i juli 2023. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kallades in till ett extra sammanträde på kort varsel under semestertid för att fatta ett korrekt beslut eftersom det falska var ogiltigt. Tjänstemannen blev avstängd under en månad och valde att säga upp sig när han fått veta att han riskerade avsked.

Oegentligheter upptäcktes även på en närliggande fastighet ägd av Sparbanken Göinge som ville riva ett äldre bostadshus för att anlägga parkeringsplatser på tomten. Där hade samme bygglovshandläggare skrivit ett startbesked för rivning utan att det funnits ett rivningslov.

Katarina Finyak konstaterar att även parkeringsplatsen strider mot detaljplan som bara tillåter bostadsändamål.

– I rivningslovet borde man gjort en bedöming av lämplighet och förutsättningar för parkeringsplats, förklarar hon.

Katarina Finyak
Bygglovschef Katarina Finyak. Foto: Urban Önell

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har gått igenom alla ärenden som handläggaren varit inblandad i under sina två år på arbetsplatsen. Inga fler felaktiga beslut har hittats. Frilagt har dock tidigare berättat att handläggaren gav kommunens va-bolag Hässleholm Miljö den felaktiga informationen att det inte behövdes bygglov för två hallar för förvaring av förorenade schaktmassor bakom reningsverket i Hässleholm. Hallarna anmäldes som svartbyggen, men bygglov har beviljats i efterhand.

Tjänstemannen har inte förklarat varför han agerat som han gjort, mer än att han hänvisat till att han känt sig stressad och pressad av fastighetsägaren.

Kommunen lastar inte banken för någonting. Istället säger rapporten att tjänstemannen har misslett fastighetsägaren och också kan ha orsakat att kommunen mist i förtroende hos allmänheten när det gäller hur inkomna bygglovsansökningar hanteras.

– Vi kan inte se att banken handlat felaktigt. Vi spekulerar inte i det, säger Katarina Finyak.

Vem kan ha haft intresse av detta?

– Det undrar vi också, vi har inte kunnat få något svar på det.

Att tjänstemannen kan ha känt sig stressad och pressad ser hon inte som något problem.

– Nej, det är en del av myndighetsutövningen, att sökande vill göra saker. Vi kan inte se att han blivit utsatt för påtryckningar. Om det är så bör man gå till sin chef, säger Katarina Finyak.

Rutinerna har setts över. Två personer från avdelningen är numera alltid med på platsbesök och alla handlingar beslutsstämplas. Ledningen har förtydligat att alla handlingar ska registreras av registrator och stickprov tas varje månad.

Enligt Katarina Finyaks rapport har kommunen lidit ekonomisk skada med 50 000 kronor genom uteblivna bygglovsavgifter och extra utgifter för det extrainsatta nämndssammanträdet.

Bygglovshandläggaren dömdes i februari 2022 att betala en byggsanktionsavgift till en HSB-förening efter att i sitt företag åtagit sig att hjälpa till med kontakter med en annan kommun. Bland annat skulle bygganmälan för ett stambyte lämnas in och följas upp så att det fanns startbesked. Avgiften och HSB:s rättegångskostnader slutade på cirka 600 000 ḱronor. Domen bidrog till att tjänstemannens bolag en månad senare försattes i konkurs.

Berit Önell

Läs mer:

2023-07-31 Misstänkt förfalskning bakom bankens bygglov

2023-08-04 Anställd avstängd efter fejkat bygglov

2023-08-12 Jäv vid nytt beslut om bankens bygglov

2023-09-04 Upphäver inte bankens bygglov trots jäv

2023-09-11 Bankens falska bygglov: Avstängd sa upp sig efter hot om avsked

2023-12-12 Fler kan ha fått falska bygglov

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se