torsjö live vers2

Misstänkt förfalskning bakom bankens bygglov

Misstänkt förfalskning bakom bankens bygglov

Kommunen har gett Sparbanken Göinge i Vinslöv bygglov för en 300 kvadratmeter stor utbyggnad av kontoret på mark som inte får bebyggas med annat än mindre gårdsbyggnader. Beslutet fattades vid ett hastigt inkallat extra sammanträde i miljö- och stadsbyggnadsnämnden på torsdagen. Men banken har redan påbörjat byggnationen – enligt ett tidigare besked om bygglov som enligt bygglovschef Katarina Finyak kan vara en förfalskning. En utredning om vad som hänt pågår nu på kommunen.

Enligt detaljplanen för området ska marken i första hand bebyggas med bostäder, men viss del handel accepteras. Bankens fastighet Handlaren 7 intill torget får bebyggas ytterligare men inte på det sätt som nu godkänts. Nästan hela ytan hamnar på så kallad korsprickad mark där enbart mindre gårdsbyggnader tillåts. Det gäller en tvåvåningsbyggnad på 299 kvadratmeter plus en komplementbyggnad på 28 kvadratmeter.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Bilden visar situationsplan över området där den planerade utbyggnaden är streckad. Illustration ur bygglovshandlingarna
Bilden visar situationsplan över området där den planerade utbyggnaden är streckad. Illustration ur bygglovshandlingarna

I det första beslutet eller utkastet, som ska ha handlagts av en tjänsteperson på delegation, nämndes överhuvudtaget inte att byggnationen stred mot detaljplanen. Det var en anledning till att beslutet skulle tas om i nämnden. Det bekräftar miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Bo Persson (M).

– Ja, det var det. Vi ansåg att det behövdes ett komplett beslut så formalia var uppfyllt innan de går vidare och bygger, säger han till Frilagt.

Han förklarar dock att han inte har komplett information om de tidigare turerna i ärendet.

90 procent på korsprickad mark

Enligt Bo Persson är det bara en liten del av utbyggnaden som hamnar på korsprickad mark.

– Jag har inte det framför mig nu, men det är ingen större yta, säger han.

Men enligt bygglovschef Katarina Finyak gäller det cirka 90 procent av byggnadens yta. Hon svarar på Frilagts mejl först på måndagen trots att hon fick det vid niotiden på fredagen. När vi påminner på fredagseftermiddagen svarar hon att handläggaren, som har bäst koll på detta, har gått för dagen och att hon får återkomma på måndag morgon. Siffran finns inte med i handlingarna.

– Vi har svårt att avgöra exakt hur stor ytan är då det inte har gjorts en lägeskontroll eller att vi fått en korrekt nybyggnadskarta som underlag i ansökan, skriver hon.

Förfalskad handling hemlighålls

Hon kommenterar inte Frilagts begäran om att få del av det ursprungliga beslutet förrän på måndagen. Hon förklarar då att det inte finns något delegationsbeslut registrerat i ärendehanteringssystemet.

– Det stämmer att vi har fått ta del av ett beslut som vi bedömt vara en förfalskning eller på sin höjd ett utkast till beslut. Denna handling ligger till grund för en utredning och kommer inte att lämnas ut, skriver hon.

På måndagskvällen har hon fortfarande inte svarat på varför handlingen sekretessbelagts.

Katarina Finyak
Bygglovschef Katarina Finyak meddelar att den misstänkt förfalskade handlingen inte lämnas ut. Foto: Urban Önell

Tjänsteskrivelsen inför torsdagens beslut konstaterar att byggnationen strider mot gällande detaljplan och även mot detaljplanens syfte och att det inte är en liten avvikelse. Samtidigt listas vissa möjligheter till undantag om ett angeläget gemensamt eller allmänt intresse tillgodoses eller åtgärden innebär ett lämpligt komplement till det som bestämts i detaljplanen. Ett allmänt intresse vid utvecklande av en stadskärna kan vara utvecklande av nya mötesplatser som inte utgör betydande olägenhet för närliggande verksamheter, något som enligt tjänsteskrivelsen uppfylls här. Ändå ges inget förslag till beslut, så som brukligt är, utan förvaltningen överlåter det till politikerna.

– Vi har inte angivit något förslag för beslut då detta ärende inte har hanterats enligt gällande rutin. Vi utreder vad som har hänt i ärendet och kan ännu inte uttala oss mer än så gällande tidigare hantering av detta ärende, skriver Katarina Finyak.

Bo Persson förklarar varför ärendet var så brådskande att ett extra sammanträde måste hållas mitt i semestern.

– Det var bråttom såtillvida att ansökan kom in redan i september 2022. Ärendehandläggningen hade påbörjats men inte avslutats.

Han ville nu ha ett korrekt beslut så fort som möjligt.

– Innan det är dags att fortsätta byggnationen, säger han.

Sedan säger han att byggmaterial är beställt men att byggnationen inte startat, trots att det är synligt för alla som passerar och att den enligt bankens företrädare påbörjades redan i mitten på maj.

Bo Persson säger att politikerna tagit beslutet om bygglovet som en mindre avvikelse från detaljplanen, trots att tjänsteskrivelsen alltså tydligt säger motsatsen.

– Vi har gjort den samlade bedömningen att området inte blir mindre ändamålsenligt med denna byggnad, säger han också.

Han menar dessutom att utbyggnaden inte inkräktar på någon annans intressen.

Lämnade protokollsanteckning

Nämnden var enig i sitt beslut, men KD:s Isabelle Mandegård lämnade en protokollsanteckning. Hon ville där uppmärksamma vad hon kallar frågetecken i ärendehanteringen. Det gäller dels Matöppets parkeringsplats som tillbyggnaden tar yta från och dels information om avvikelsen från detaljplanen.

– Detta är viktigt eftersom politiken behöver göra ett ställningstagande kring förslagets omfattning och huruvida det kan beräknas vara en liten avvikelse. För att beräkna avvikelsen behöver handlingarna redovisa hur stor avvikelsen är i kvadratmeter, i detta fallet hur stor yta av tillbyggnaden som enligt detaljplan omfattas av korsmark, skriver hon.

Hon påpekar att korsmark och prickmark har en viktig funktion, inte minst i centrumnära delar av kransorterna för att en viss estetik och upplevelse ska bibehållas. Hon ser det som oundvikligt att bebygga korsmark i detta fall, men menar att det bör anmärkas på och göras tydligare för intressenter så att det går att undvika redan i planeringsskedet.

Beslutet förklarades omedelbart justerat och gäller därför direkt. Det kan dock överklagas enligt gängse regler, det vill säga enbart av sakägare. Om byggnationen fortsätter innan beslutet vunnit laga kraft sker det på fastighetsägarens egen risk.

– Men grannarna har hörts och det var ingen granne eller myndighet som hade några invändningar, säger Bo Persson.

Banken uppfattade bygglovet som klart

Enligt ett mejl från Sparbanken Göinge i Vinslöv till kommunen i bygglovsärendet är behovet av fler arbetsplatser på kontoret akut. Banken har gått från en personalstyrka på 13 personer 2019 till 20 idag. Vinslövskontoret är också huvudkontor för Sparbanken Göinge med kontor även i Röke, Farstorp och Glimåkra som totalt har cirka 60 medarbetare. En gemensam avdelning för affärsstöd sysselsätter 15 personer i Vinslöv.

Bilden visar en illustration av utbyggnaden.
Utbyggnaden går i samma stil som det ursprungliga bankhuset. Illustration ur bygglovshandlingarna

Daniel Högstedt, kontorschef i Vinslöv, betonar att man inte börjat bygga utan besked om bygglov.

– Vi hade både bygglov och startbesked, så har vi uppfattat det, säger han.

I övrigt vill han hänvisa till kommunen.

– Vi har gjort allt vi skullat. Vi har velat bygga under lång tid och haft dialog med kommunen under lång tid. Detaljplan, bygglov och sådana processer får de sköta, säger han.

Enligt Daniel Högstedt är det inte banken som haft bråttom.

– Nej, inte så. Men alla vill väl bygga så fort som möjligt, men det är inte så att vi legat på om det, säger han.

Han förklarar att banken inte bara behöver flera kontorsrum för personalen när många kunder sköter sina bankärenden hemifrån.

– Nej, vi är fortfarande en bank av den gamla sorten och vill gärna ha in kunderna. Det har varit en lönsam strategi som gjort att vi växt mycket och vi ser en fortsatt tillväxt, säger han.

– Vi behöver även kundutrymme, bland annat utrymme för rådgivning.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se