torsjö live

Fler kan ha fått falska bygglov

Fler kan ha fått falska bygglov

Det kan vara fler än Sparbanken Göinge i Vinslöv som fått förfalskade bygglov från Hässleholms kommun. Utredningen om det förfalskade bygglovet som blev känt i somras har därför dragit ut på tiden och pågår fortfarande. Det berättar Sandra Gustafsson, chef för miljö- oich stadsbyggnadsförvaltningen.

Frilagt har nu fått ut den förfalskade handlingen efter att kommunens beslut att hemlighålla den fått underkänt av kammarrätten.

Frilagt var den 31 juli först med att avslöja bankens misstänkt falska bygglov för en utbyggnad på cirka 300 kvadratmeter som redan påbörjats. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden hade då vid ett hastigt inkallat extra sammanträde fattat ett nytt beslut om bygglov som skulle vara korrekt. Men bygglovet strider mot detaljplanen eftersom nästan hela ytan hamnar på så kallad korsprickad mark där det ska vara förbjudet att bygga annat än mindre gårdsbyggnader. Politikerna bedömde att det var en liten avvikelse, trots att tjänsteskrivelsen tydligt sa motsatsen. En av ledamöterna var dessutom jävig, vilket kunde ha gjort beslutet ogiltigt, men nämnden valde att bortse från det.

Bilden visar byggarbetena vid banken i Vinslöv.
Byggnationerna var redan igång när det fejkade bygglovet uppmärksammades. Foto: Urban Önell

Den anställda vars namn stod under beslutet om bygglov stängdes av från sin tjänst och sa kort därefter upp sig efter att ha hotats med avsked.

Bygglovschef Katarina Finyak lämnade inte ut beslutet om avstängningen till Frilagt förrän vi meddelade att vi visste att kommunjurist Magnus Gjerstad sagt åt henne att göra det.

Hon vägrade också att lämna ut det förfalskade bygglovsbeslutet med förklaringen att det låg till grund för utredningen om det som hänt. När Frilagt bad om ett formellt beslut med motivering för att kunna överklaga skrev hon att handlingen var en del av ett pågående personalärende och därmed inte en offentlig handling. Frilagt hävdade i överklagandet att handlingen var offentlig eftersom den överlämnats till banken och därmed var expedierad, som det heter i grundlagen. Att kommunen anser att bygglovet är felaktigt saknar betydelse.

Katarina Finyak
Katarina Finyak. Foto: Urban Önell

Kammarrätten underkänner Katarina Finyaks beslut och konstaterar att det inte angetts vilken eller vilka bestämmelser som beslutet grundas på, inte heller framgår det vilka överväganden som gjorts vad gäller om handlingen är att anse som expedierad eller inkommen.

– Kammarrätten anser mot denna bakgrund att beslutet är så bristfälligt att det inte kan ligga till grund för kammarrättens prövning, står det i domen.

Katarina Finyaks beslut upphävs därför och ärendet visas åter till miljö- och stadsbyggnadsnämnden för ny prövning.

Men efter kammarrättens dom gav Katarina Finyak upp och lämnade istället ut det förfalskade bygglovet till Frilagt.

Bilden visar en del av det falska bygglovsbeslutet.
Det falska bygglovet är kortfattat, men för en lekman svårt att skilja från ett äkta.

Informationen i det är kortfattad och följer inte den vanliga mallen. Men för den som inte är särskilt insatt i hur sådana beslut ska se ut är det svårt att skilja från ett äkta. Det är daterat i november 2022, inte i september som tidigare uppgetts. Dokumentet har ett förfalskat beslutsnummer, är inte inlagt i ärendehanteringssystemet och handläggaren har inte undertecknat med namnteckning.

Sandra Gustafsson berättar att utredningen snart väntas vara klar. Kanske före jul, annars precis efter helgerna.

– Vi är inte helt i mål, men börjar närma oss. Vi ska stämma av hur vi ska gå vidare, om det blir polisanmälan eller inte, säger hon.

Risken är att fler falska bygglov eller liknande kan ha delats ut tidigare från miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

– Det är det vi håller på att titta igenom, säger Sandra Gustafsson och förklarar att det är därför utredningen tagit tid.

Bilden visar Sandra Gustafsson.
Sandra Gustafsson, förvaltningschef på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Foto: Berit Önell

Samma handläggare har också skriftligen lovat att en fastighetsägare kunde bygga utan bygglov, trots att det krävdes. Det var det kommunala bolaget Hässleholm Miljö som frågade om råd inför byggandet av två så kallade grusfickor, hallar för förvaring av schaktmassor som kan vara förorenade, bakom reningsverket i Hässleholm. Bolaget fick sedan korrekt information och ansökte i september om bygglov. Då var hallarna redan byggda och anmälda som svartbygge. För en vecka sedan beviljades bygglov.

Även i detta fall blev fastighetsägare och andra invaggade i tron att allt var i sin ordning.

– Det är en lite annan sak, men väldigt olyckligt att det skett så, säger Sandra Gustafsson.

Hon berättar att förvaltningen har vidtagit åtgärder efter det som hänt.

– Vi har sett över rutinerna för att undvika den här typen av händelser framöver. Materialet ska inte gå direkt till handläggarna utan till en officiell brevlåda och direkt in i ärendesystemet, säger hon.

De ordinarie rutinerna följdes inte av handläggaren i det aktuella fallet, men det var svårt att upptäcka när ingen annan hade insyn i korrespondensen.

Berit Önell

Läs mer:

2023-07-31 Misstänkt förfalskning bakom bankens bygglov

2023-08-04 Anställd avstängd efter fejkat bygglov

2023-08-12 Jäv vid nytt beslut om bankens bygglov

2023-09-04 Upphäver inte bankens bygglov trots jäv

2023-09-11 Bankens falska bygglov: Avstängd sa upp sig efter hot om avsked

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se