torsjö live

C vill flytta Hässleholms reningsverk

C vill flytta Hässleholms reningsverk

– Flytta Hässleholms avloppsreningsverk!

Efter att Finjasjöns översvämning lett till utsläpp av hundratals miljoner liter avloppsvatten anser Centerpartiet att det inte finns något annat alternativ än att flytta reningsverket. Förslaget finns i en motion av Anders Edwall och Ann-Kristin Johnsson.

Bilden visar Hovdalavägen och den översvämmade åkern vid reningsverket.
Vattnet står högt kring Hässleholms reningsverk.

Motionärerna konstaterar att de omfattande översvämningarna inte kan ha undgått någon. Både reningsverket vid Finjasjön och pumpstationerna i Finja och Tyringe har släppt ut stora mängder orenat avlopp på grund av de stora flödena under översvämningen.

– Översvämningarna påverkar också kvävereningen som sker i Magle våtmark och vi har svårt att se att våtmarken överhuvudtaget fyller sin funktion när den översvämmas, skriver de.

– Med tanke på att reningsverket redan idag är föråldrat och det behöver återinvesteras flera 100-tals miljoner kronor så är det viktigt att de investeringarna inte blir förgäves. Det mest självklara är att det är dags att ett nytt avloppsreningsverk för Hässleholm byggs på en annan plats än nuvarande.

Bilden visar Anders Edwall.
Anders Edwall (C).

Edwall och Johnsson vill inte bara säkra reningsverket för framtida översvämningar utan också flytta utsläppen från Finjasjön för att sjön ska bli fri från föroreningar.

– Alla är medvetna om att bygga ett nytt avloppsreningsverk på annan plats är både kostsamt och tidskrävande, men det finns inget annat alternativ. Vi måste göra detta för våra framtida generationer som kommer att bo i Hässleholms kommun, skriver de.

Bilden visar Ann-Kristin Johnsson.
Ann-Kristine Johnsson (C) . Foto: Lotta Persson

De föreslår att Magle våtmark får vara kvar för dagvattenhantering så att naturen och fågellivet bevaras.

Därför vill de att kommunfullmäktige beslutar att ändra i Hässleholm Miljös ägardirektiv så att bolaget får i uppdrag att ta fram ett förslag på ny placering av ett reningsverk som ersätter det nuvarande.

– Avloppsreningsverkets placering ska vara kostnadseffektiv utifrån var nuvarande infrastruktur finns placerad. Avloppsreningsverket ska placeras så minsta möjliga olägenhet för människor, natur och djur sker, skriver de.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se