torsjö live vers2

Detaljplanen för reningsverket har gått i stå

Detaljplanen för reningsverket har gått i stå

Järnvägsutbyggnaden har i princip stoppat förslaget till detaljplan för reningsverket i Hässleholm. Både nuvarande verksamheter och eventuell utökning innanför den inre röda linjen kan komma i vägen för Traikverkets planering. Frågan är nu om förslaget kan anpassas eller om det måste läggas ner helt. Karta ur planförslaget

Det är ovisst om det blir någon detaljplan för reningsverket i Hässleholm och i så fall hur den ska utformas. Det som står klart är att det förslag som gick ut på samråd i somras inte kan drivas igenom, främst på grund av att det inkräktar på Trafikverkets krav på en korridor kring järnvägen inför utbyggnaden av stambanan och eventuellt höghastighetsspår. Det hjälpte inte att kommunen försökte få Trafikverket att godkänna att planen anpassas till hemligt arbetsmaterial som påstås visa smalare korridorer.

Ärendet inleddes redan 2013 då det dåvarande kommunala va-bolaget Hässleholms vatten ansökte om en detaljplan för reningsverket. Sedan dess har hot om inlösen legat över bostäderna närmast reningsverket. Med tiden har behovet av ett förnyat miljötillstånd, med högre krav på rening än det nuvarande från 1973, blivit allt mer akut och även flytt av hela verksamheten har diskuterats.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Huvuddelen av reningsverkets miljötillstånd är från 1973 och behovet av att förnya det och skärpa reningskraven, blir alltmer akut. Foto: Berit Önell

Kommunens miljö- och stadsbyggnadsförvaltning hade möte med länsstyrelsen om detaljplanen den 16 december. Anteckningarna från mötet är inte klara ännu, men enligt planchef Marie Nilsson handlade det om de frågor som länsstyrelsen tog upp i sitt yttrande till samrådet.

Yttrandet underkänner planförslaget på en mängd punkter, inte minst att en del av marken kan behövas för utbyggnad av järnvägen. Men även påverkan på närboende, behovet av skyddsavstånd, gamla tippar, vattenmiljöer, översvämningsrisker med mera är enligt länsstyrelsen otillräckligt utredda. Länsstyrelsen hotar med att överpröva förslaget om det drivs igenom i denna version.

Inget möte med Trafikverket har hållits. Enligt planarkitekt Andreas Ask har kommunen dock fått del av arbetsmaterial som ännu inte är offentligt från Trafikverket.

Han skriver i ett mejl till Trafikverket: “Under kommunens senare dialoger med Trafikverket i samband med det vidare arbetet med lokaliseringsutredningen har det framkommit nya korridorer, som fortfarande är arbetsmaterial, som har smalnats av jämfört med de tidigare korridorerna i föregående samråd. Enligt uppgifter som kommunen har mottagit från Trafikverket så kommer dessa ytor inte att förändras inför kommande steg i lokaliseringsutredningen”.

Kommunen ska alltså ha fått förhandsinformation om järnvägsdragningen. Andreas Ask fortsätter: “Enligt uppgifter som kommunen har mottagit från Trafikverket så kommer dessa ytor inte att förändras inför kommande steg i lokaliseringsutredningen”. Han förklarar att han inte bifogar kartorna i mejlet eftersom de inte är offentliga.

Enligt mejlet menar kommunen att Trafikverkets yttrande i samrådet står i motsats till de korridorer som Trafikverket nu arbetar med: “Vi anser därför att vi bör kunna använda och förhålla oss till den avgränsning som den nya avsmalnade korridoren ger när vi arbetar vidare med förslaget och att någon byggrätt inte föreslås inom den senaste korridoren”.

Av mejlet framgår att arbetet med detaljplanen nu ligger nere: “Planarbetet är lite på paus för att vi ska reda ut vilka avgränsningar som kommer att vara möjliga att utgå ifrån vid fortsatt planarbete, för att bedöma om vi uppnår syftet med detaljplanen eller inte och därmed hur och om vi ska gå vidare”.

Trafikverkets östliga korridor för sträckningen av höghastighetsjärnvägen tar mark vid reningsverket i anspråk.

Ulrika Ljung, markförhandlare på Trafikverket, avvisar kommunens vädjan helt och hållet: “Trafikverket kan inte tillstyrka att kommunen och Hässleholms vatten i fortsatt arbete med detaljplanen för reningsverket i Hässleholm utgår ifrån de korridorer för den nya stambanan, som utgör ej färdigställt arbetsmaterial och som inte är publicerat”.

Hon betonar i sitt mejl den 8 december att Trafikverkets synpunkter på planen i samrådsyttrandet kvarstår. Inga komplementbyggnader bör tillkomma i område A2 där reningsverkets huvudprocesser finns idag. Trafikverket vill också att möjliga ersättningsytor för vassbäddarna utanför nuvarande område redovisas i planen. Ulrika Ljung skriver: “En möjlig omlokalisering bör beskrivas i planbeskrivningen då detta kan bli aktuellt i framtiden i samband med planläggning av den nya stambanan”. Hon föreslår till och med ett lämpligt område för både komplementbyggnader och vassbäddar.

Dessutom anser Trafikverket att en utvidgning av planområdet i söder bör övervägas: “Vi anser att det vid behov bör prövas om planområdet i söder kan utökas genom en rak öst-västlig planområdesgräns, som anpassas till skyddsavstånd för verksamheten istället för att följa befintliga fastighetsgränser”.

Marie Nilsson förklarar att miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen inte tagit ställning till hur eller om planen ska gå vidare eftersom man avvaktat mötet med länsstyrelsen och återkoppling från sökande, alltså det kommunala bolaget Hässleholms Miljö där Hässleholms vatten numera ingår.

Stadsbyggnadskontoret hade före jul också ett avstämningsmöte med Hässleholm Miljö. Marie Nilsson berättar i ett mejl till Frilagt att man kort pratade om de synpunkter som inkommit under samrådet och möjligheterna att bedriva verksamheten utifrån de synpunkter som kommit in och om delar av området inte får användas. Marie Nilsson skriver: “Fokus låg på vad verksamheten behöver för utrymme för att fungera för Hlm Miljö”. Bolagets företrädare fick också veta att länsstyrelsen vill se förtydligande av vissa punkter med utpekade markföroreningar. Inga anteckningar fördes under mötet.

Hässleholm Miljö ska återkomma med besked under januari, men inget exakt datum är satt. Frilagt har sökt ansvariga på Hässleholm Miljö i ärendet sedan den 4 januari. Först blev beskedet att svar skulle komma efter helgerna, men på måndagen meddelade bolaget att man vill invänta va-chef Cornelia Ljungerud: “Hon är tillbaka på onsdag och därefter återkommer vi”.

Om tjänstemännen föreslår att planarbetet ska läggas ner beslutar politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämnden om det. Om planförslaget ska antas måste det drivas vidare till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) säger att han inte hört något om processen.

– Jag har inte varit med i diskussionerna. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden får återkoppla till oss om det ska vandra vidare i hierarkin. Expertisen får återkomma, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2020-10-09 Reningsverkets detaljplan hemligstämplad

2020-10-14 Kenny Hansson (M) drar tillbaka reningsverkets detaljplan

2020-11-07 Otillåten röjning i reningsverkets skyddszon

2021-03-09 Reningsverkets detaljplan med inlösen av bostäder till politikernas bord

2021-03-25 Återremiss för reningsverkets detaljplan

2021-06-10 ”Missförstånd”: SD röstade för reningsverkets detaljplan igen

2021-06-21 Fortsatt oenighet om reningsverkets detaljplan

2021-07-05 Samråd för reningsverkets detaljplan har startat

2021-06-28 Vägrar kommentera ogiltiga avtal om bostäder vid reningsverket

2021-09-09 Cykelvägen föreslås bli gata – utan dialog med boende

2021-09-13 Han vill också ha kvar cykelvägen

2021-09-14 Advokat avfärdar skäl att lösa in bostäder vid reningsverket

2021-09-15 Kommunalråd svänger om skyddsavstånd

2021-09-16 Miljökontoret värnar trädridåer vid reningsverket

2021-09-20 Plan för reningsverket i konflikt med järnvägen

2021-09-29 Länsstyrelsen sågar planförslag för reningsverket

2021-09-30 Kritiska yttranden om planförslag ska analyseras

2021-10-29 Möten med både Trafikverket och länsstyrelsen om reningsverket

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se