torsjö live

Samråd för reningsverkets detaljplan har startat

Samråd för reningsverkets detaljplan har startat

Synpunkter kan nu lämnas på förslaget till detaljplan för reningsverket i Hässleholm. Karta ur planförslaget

Samrådet där berörda kan lämna synpunkter på förslaget till detaljplan för reningsverket i Hässleholm startade på måndagen. Förslaget är nu tillgängligt via kommunens hemsida och ställs även ut i stadshusets foajé.

Det omstridda förslaget har varit ett ärende sedan 2012 då Hässleholms vatten ansökte om en detaljplan. Syftet var bland annat att fastställa reningsverkets verksamhetsområde, ytor för utveckling och skyddsavstånd för att nya bostadsområden inte ska komma för nära. Det sistnämnda är dock inte lika aktuellt längre sedan politikerna röstat ner det så kallade yttre skyddsavståndet på 1 000 meter där inga nya bostäder eller personintensiva verksamheter skulle tillåtas.

Skyddsavstånden handlar nu enbart om att två bostäder inom 200 meter från reningsverket ska lösas in efter att de planlagts som “natur”. Enligt planförslaget och informationsbladet till samrådet handlar det om att “minimera hälsorisk på grund av risk för smittspridning”. De underlag som motiverar detta är dock motsägelsefulla och både Boverket och andra experter har uttalat sig i Frilagt om att det inte finns laglig grund för att tvinga bort bostäder på grund av närhet till ett reningsverk. Om reningsverket inte fungerar som det ska måste det enligt Boverket istället åtgärdas. En av de boende har också på den grunden anmält reningsverket.

Enligt planförslaget ska de boende sälja frivilligt till kommunen, men samtidigt ges kommunen villkorslös rätt att lösa in dem, om planen går igenom. En detaljplanen är nämligen en juridiskt bindande handling som innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och vad den ska användas till.

De berörda av förslaget kallas sakägare och det är bara de som har rätt att lämna synpunkter. Det gäller fastighetsägare inom och i anslutning till planområdet, boende även om de inte är fastighetsägare, innehavare av servitut samt myndigheter och organisationer som berörs. Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget antingen nu under samrådet eller senast under nästa steg, granskningen, kan förlora rätten att senare överklaga beslut om antagande av planen. Det är kommunfullmäktige som beslutar om antagande av detaljplanen.

Samrådet pågår till och med den 12 september. Senast då ska synpunkterna ha kommit in till kommunens miljö- och stadsbyggnadsnämnd.

Läs mer om planförslagethär

Berit Önell

Läs tidigare artiklar:

2021-06-23 1 000-metersavstånd ströks efter flera omröstningar

2021-06-24 Har inte sagt att avtal hindrar tvångsinlösen av bostäder

2021-06-28 Vägrar kommentera ogiltiga avtal om bostäder vid reningsverket

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se