torsjö live vers2

Vägrar kommentera ogiltiga avtal om bostäder vid reningsverket

Vägrar kommentera ogiltiga avtal om bostäder vid reningsverket

De berörda bostäderna ligger inom området längst till vänster som är markerat som natur. Bild ur planförslaget

Ansvariga politiker vägrar kommentera Frilagts avslöjande om att de inte har stöd för de civilrättsliga avtal som de påstått skulle garantera att bostäderna vid reningsverket får vara kvar så länge ägarna vill.

Frågan om avtalen kom upp när miljö- och stadsbyggnadsnämnden skulle besluta om förslaget till detaljplan för reningsverket skulle gå ut på samråd. Som planförslaget ser ut idag får kommunen en villkorslös rätt att tvångsinlösa bostäderna eftersom de inte blir planlagda som bostäder utan som natur. Detta har flera experter dömt ut, bland annat för att närhet till ett reningsverk inte är lagligt skäl för expropriation och för att en sådan planändring sannolikt strider mot grundlagens krav på proportionalitet om privat egendom ska tas i anspråk för allmänna intressen. Deras bedömningar tycks inte ha påverkat tjänstemän och politiker i Hässleholms kommun.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Efter miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut i förra veckan hävdade både ordföranden Kenny Hansson (M) och ledamoten Camilla Lindoff (S) att tjänstemännen sagt att civilrättsliga avtal skulle gälla över detaljplanen.

Men planchef Marie Nilsson berättade för Frilagt att hon inte svarade så när hon oförberedd fick frågan vid sammanträdet. Civilrättsliga avtal står inte över detaljplanen. Möjligheten till tvångsinlösen finns kvar.

Det var de rödgröna som först tog upp frågan om civilrättsliga avtal där kommunen skulle lova att fastighetsägarna fick bo kvar så länge de ville mot att de säljer till kommunen när det blir dags att flytta. Avtalen blev sedan ett argument även för ordföranden Kenny Hansson (M) som menade att plankartan, där bostäderna blir natur, och planbeskrivningen, där det står att husen ska köpas in på frivillig väg, behöver kompletteras med civilrättsliga avtal. Anledningen är att det kan komma andra politiker som vill tvinga bort de boende.

Ändå vill han inte prata med Frilagt om att det inte stämmer att Marie Nilsson sagt att civilrättsliga avtal gäller.

Han svarar på måndagen via sms: “Jag har inget mer att tillägga än vad jag sa vid vårt senaste samtal”.

Kenny Hansson säger att han inte har något att tillägga, trots att det han tidigare sagt om avtal med de boende sannolikt inte håller. Foto: Berit Önell

Frilagt svarar honom att läsarna har rätt att få veta hur han ställer sig till att det han tidigare sagt inte stämmer, men han svarar inte på frågorna: “Ska de boende alltså leva under hot om tvångsinlösen? Eller ska ni ändra planen så att bostäderna får vara bostäder? Eller finns någon annan lösning?”

Även nämndsledamoten Camilla Lindoff (S) meddelar att det hon tidigare sagt gäller, trots att Marie Nilsson alltså sagt motsatsen. Hon skriver att de två närmaste fastigheterna kommer att lösas in när de boende så önskar och fortsätter: “För att ytterligare säkerställa möjligheten att bo kvar, kommer det att upprättas ett civilrättsligt avtal mellan kommunen och fastighetsägarna”. Hon ger också sken av att frågor kring avtal går att ställa under samrådet: “Detaljplanen är nu på samråd och då finns alla möjligheter att komma in med frågor och kommentarer kring dokumentet”.

Camilla Lindoff (S) hävdar fortfarande att det hon sagt tidigare gäller, trots att det inte stämmer. Foto: Exakta Creative

Hon ger sedan Frilagt rätt i att det enbart är innehållet i detaljplanen som är på samråd, men menar att det är möjligt att det finns förbättringsmöjligheter som kommer att påtalas och då kan givetvis planen utvecklas ytterligare.

Hon sa tidigare att hon tycker att det är viktigt att de boende får vara kvar så länge de vill. Nu svarar hon så här på Frilagts fråga om vi ska tolka hennes svar som att de rödgröna ändå vill tvångsinlösa eftersom de inte har någon lösning på problemet: “Du kan i princip välja att tolka mig hur du vill, men beskriver du att det är min mening att fastigheterna ska tvångsinlösas, då är det min absoluta uppfattning att du far med osanning!”

Kommunalrådet Lena Wallentheim har tidigare också tydligt sagt att de boende inte ska tvingas bort. Nu svarar hon Frilagt att hon inte varit med och diskuterat Marie Nilssons uttalande, men gärna vill prata med sin grupp om saken. Hon skriver: “Vi har sagt att de inte ska tvingas bort och då får vi väl gemensamt prata om hur det ska lösas”.

Lena Wallentheim (S) står fast vid att de boende inte ska tvignas bort och att man gemensamt får prata om hur det ska lösas. Foto: Lotta Persson

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) vill varken kommentera de civilrättsliga avtalen eller sina partikamraters agerande.

– Jag har inte varit inblandad i den diskussionen, jag har inga kommentarer, säger han.

Du har väl som kommunstyrelsens ordförande en uppsiktsplikt?

– Det är inte ett kommunstyrelseärende. Det kommer dit i sinom tid, men jag förmodar att det inte blir förrän efter sommaren, säger Lars Johnsson.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) vill inte kommentera. Foto: Henrik Andersson

Du som är advokat, är det inte viktigt att man skriver avtal som håller?

– Det blir ett ärende för kommunstyrelsen i sinom tid, då ska jag återkomma. Tills dess har jag inga kommentarer. Jag vill först ha en grundlig diskussion med berörda tjänstemän, säger han.

Vad vill du säga till de berörda?

– Om de har frågor ska de vända sig till miljö- och stadsbyggnadskontoret när det är samråd. Det är det som är poängen med samråd.

Men civilrättsliga avtal ingår inte i samrådet.

– Jag har inga kommentarer, det får du respektera.

Har du fortfarande uppfattningen att de boende inte ska tvingas bort?

– Jag har uttalat mig tidigare om det.

Du har inte ändrat dig?

– Just nu har jag inga ytterligare kommentarer om det. Jag vill ha hela bilden klar för mig med rättsläget först. Jag vill ha en diskussion med berörda tjänstemän i ett beredningsmöte med kommunstyrelsens arbetsutskott, säger Lars Johnsson.

Planchefen fick frågan spontant på miljö- och stadsbyggnadsnämndens sammanträde och kunde inte svara i detalj eftersom hon inte fått i uppdrag att utreda frågan. Någon borde kanske undersöka det här ordentligt, annars kan ni få samma svar?

– Så kan det vara, men jag har inga ytterligare kommentarer, säger Lars Johnsson.

Berit Önell

Läs mer:

2021-06-23 1 000-metersavstånd ströks efter flera omröstningar

2021-06-24 Har inte sagt att avtal hindrar tvångsinlösen av bostäder

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se