Gruppen-3a-328x120

Otillåten röjning i reningsverkets skyddszon

Otillåten röjning i reningsverkets skyddszon

Den täta undervegetationen mot reningsverket röjdes bort i strid mot direktiv från politikerna. Foto: Berit Önell

Trots tydliga direktiv om att stoppa avverkningen i kommunens skog mitt emot reningsverket i Hässleholm startade Sydveds personal röjsågarna på torsdagen. Den täta undervegetationen röjdes bort, trots att den skulle varit kvar som skydd mot lukt från reningsverket. Närmast boende är Linus Jepsson, vars bostad hotas av inlösen på grund av närheten till reningsverket. För ett par veckor sedan fick han också se en stor del av växtligheten närmast reningsverket sågas ner.

– Jätteolyckligt, säger tekniska nämndens förste vice ordförande Ulf Berggren (SD) som för två månader sedan i samråd med kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) gav tjänstemännen besked om att stoppa avverkningen.

Tjänstemännen på tekniska förvaltningen planerade i somras plötsligt att fullfölja sin sedan lång tid eftersatta skogsbruksplan för röjning och gallring av området. Men nu krockade avverkningar i den naturligt vildvuxna och täta skogen med den nya fördjupade översiktsplanen som säger att detta är värdefull klass 1-natur och att vegetationen kring reningsverket ska bevaras som skydd mot luktstörningar. Förslaget till detaljplan för reningsverket omfattar skogsområdet och väntas slå fast skyddszonerna. Dessutom finns ett beslut om att utreda ett naturreservat här.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Urban Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Ulf Berggren (SD), vice ordförande i tekniska nämnden.

I september stoppade Ulf Berggren avverkningarna i sista stund med stöd av Lars Johnsson. Men deras beslut respekterades alltså inte.

Frilagt frågar avdelningschef Ronny Nilsson varför hans personal trotsade beslutet.

– Det har vi inte gjort. Det har blivit ett misstag, en kommunikationsmiss antagligen, säger han och hänvisar till ett mejl han har skickat till Lars Johnsson samt ett mejl från kommunen till Sydved.

Lars Johnsson säger att han hade förväntat sig att beslutet skulle följas och att han är ledsen för det inträffade.

– Någonstans har det fallerat. Jag tycker att det var olämpligt att röja. Det har jag framfört, men jag kan inte stå på pass där. Det är bara att beklaga, säger han.

Han berättar att han begärt en förklaring från tekniska förvaltningen. Frilagt har tagit del av mejlet där Ronny Nilsson svarar Lars Johnsson, beklagar och förklarar att Sydved fått tydliga direktiv om att avvakta med att röja på platsen. Samtidigt skriver han att kommunen genom sin FSC-certifiering förbundit sig att följa skogsbruksplanen som säger att det är “dags att röja ädellövsplanteringen vid Sjörrödsrondellen”.

Ronny Nilsson bifogar ett direktiv som naturförvaltare Gunnar Swärdh den 9 september skickade till Håkan Björck på Sydved: “Du får stryka avd 530 i åtgärdslistan. Jag har fått direktiv på att avvakta åtgärden här pga pågående planarbete”.

Det inringade mörkblå området är avdelning 530 i kommunens skogsbruksplan.

Avdelning 530 är det område som ligger närmast Linus Jepssons fastighet. Det andra område som var aktuellt i somras, avdelning 535 som ligger närmare villaområdet vid Ormanäsvägen, har inte röjts trots att där såvitt känt inte finns något direktiv om att vänta.

Röjningen och avverkningen av mindre träd på kommunägd mark mellan Hovdalavägen och reningsverket beror enligt Hässleholms vattens vd Liselotte Stålhandske på att ett staket ska sättas upp. Detta förklarar dock inte hela projektet eftersom det huggits på ett område som är mer än 20 meter brett. Liselotte Stålhandske svarar inte heller på Frilagts frågor om rätten att stängsla in natur som enligt allemansrätten ska vara tillgänglig för allmänheten. Ingen på kommunen kan eller vill svara på varför så mycket av den växtlighet som skulle skydda mot reningsverket fått tas bort där.

Nyligen togs sly och mindre träd bort mellan Hovdalavägen och reningsverket.

Hässleholms vatten har dock ett markanvisningsavtal som ger bolaget rätt att köpa marken av kommunen när detaljplanen är klar. Bolaget får enligt avtalet också rätt att sätta upp ett staket innan dess, ett så kallat skalskydd, men ingenting annat.

Ulf Berggren var på plats på torsdagseftermiddagen för att se hur det såg ut efter röjningen.

– Det har väl blivit något missförstånd. Det är rätt trist, men de har inte tagit allt, säger han.

Han förklarar att han särskilt markerat till tekniska förvaltningens tjänstemän att inte röja mot Linus Jepssons bostad. Ändå började arbetet just där.

Infarten till Linus Jepssons hus i skogen är betydligt öppnare än före röjningen.

Ulf Berggren reagerade också på röjningen och gallringen på andra sidan vägen.

– De har säkert röjt mer än vad som krävs för att sätta upp ett staket där, säger han.

Ulf Berggren tycker att det är märkligt att den fördjupade översiktsplanen föreslår att just Linus Jepssons och grannen Jan Tillgrens bostäder inte ska vara kvar på grund av närheten till reningsverket. Samtidigt görs undantag från det föreslagna 300-metersavståndet för villorna vid Ormanäsvägen.

– Vi tycker inte att det ska byggas nya bostäder där och vill inte ha något nybyggt alls inom 1 000 meter. Men de som redan bor där kan vara kvar, säger Berggren.

Det var också vad kommunen och länsstyrelsen kom överens om på 1970-talet när den gamla avstyckningsplanen, motsvarande detaljplan, upphävdes. En ny skulle tas fram där de befintliga bostäderna var kvar och resten av området skulle bli natur.

Ulf Berggren står inte bakom förslaget att bostäderna ska kunna tvångsinlösas, men konstaterar att redan det gröna raster som lagts över dem i den fördjupade översiktsplanen gör att kommunen kan bli skyldig att lösa in dem om fastighetsägarna begär det. Dessutom gör det fastigheterna svåra att sälja till någon annan än kommunen.

– Vi får nog lyfta upp den fördjupade översiktsplanen igen och revidera den. De har väl inte resurser på stadsbyggnadskontoret nu, men den ska ju aktualiseras varje mandatperiod. När den andra översiktsplanen är klar får vi se till att det finns pengar, säger han.

Linus Jepsson konstaterar att all växtlighet som skyddat hans hus mot reningsverket snart är borta. Diskussionen om ett skyddsavstånd med natur närmast reningsverket blir allt mer ihålig.

– Antingen får de börja följa sina egna planer eller så får jag flytta. Nu är det för absurt. Det började när de avverkade skyddsridån med granar som planterades på 1970-talet. De har skapat en problematik. För övrigt är det skaligt att när kommunen avverkar får jag reningsverksutsikt medan andra får sjöutsikt, säger han.

Frilagt har sökt Håkan Björck på Sydved.

Berit Önell

I somras var grönskan vid infarten djungelliknande.

Läs mer:

2020-07-02 Kommunens skogsbruk hotar naturvärden och skydsszon

2020-09-10 Stopp för avverkning i skyddszon vid reningsverket

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se