torsjö live

Stopp för avverkning i skyddszon vid reningsverket

Stopp för avverkning i skyddszon vid reningsverket

Grönskan är nu tät vid Hovdalavägen, närmast ett av ädellövträden som vuxit sig stort utan gallring, en lönn.

I sista stund stoppar kommunen nu den planerade gallringen och röjningen i sitt skogsområde väster om reningsverket i Hässleholm. Vegetationen ska skydda mot lukt från reningsverket och dessutom ska ett naturreservat utredas.

– Att avverka där nu är galet, säger tekniska nämndens förste vice ordförande Ulf Berggren (SD) som gav tjänstemännen besked efter att ha rådgjort med kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

När Frilagt tidigare berättade om den hotande avverkningen sa kommunens naturförvaltare Gunnar Swärdh att de planterade ädellövträden måste gallras, annars skulle de självdö. Egentligen skulle det redan varit gjort, men nu måste skogsbruksplanen följas. Därför skulle just den naturligt vildvuxna och täta skogen närmast Hovdalavägen och reningsverket gallras. Samtidigt sa han att resten av skogsbruksplanen inte skulle genomföras på grund av att den kommande detaljplanen för reningsverket föreslås omfatta området. Att den fördjupade översiktsplanen pekar ut området som värdefull klass 1-natur kände Gunnar Swärdh inte till, inte heller att det finns ett beslut om att ett naturreservat ska utredas.

Konsulterna som arbetar med miljöbedömningen i reningsverkets detaljplaneprocess hänvisar nu också till att den befintliga växtligheten vid reningsverket ska bevaras enligt den fördjupade översiktsplanen.

När stadsbyggnadskontorets planchef Marie Nilsson av Frilagt fick kännedom om gallringarna efterlyste hon bättre information mellan förvaltningarna och tyckte att det skulle vara lämpligare att vänta med skogsbruket tills detaljplanen och utredningen om naturreservatet är klara. Hon reagerade också på att den fördjupade översiktsplanen inte var känd på tekniska förvaltningen.

Kommunekologen Lars-Erik Williams sa till Frilagt att han ville ha ett möte med tekniska förvaltningen före avverkningen, men nöjde sig sedan med ett telefonsamtal till Gunnar Swärdh.

– Det lät som om gallringen var något som borde göras. Jag såg ingen fara på taket, säger han.

Han medger dock att om naturreservatet blir verklighet skulle skogen inte skötas som en produktionsskog utan skyddas helt.

Ulf Berggren är bestämd med att det är olämpligt att avverka just där vegetationen ska ge skydd mot reningsverket.

– Om det görs finns risk för klagomål på lukt från reningsverket. Det kan kosta oss hur många miljoner som helst, säger han.

Sydved har markerat områdena där röjning och gallring ska ske, här vid Linus Jepssons tidigare tomt där han fick besked att träden måste bevaras som skydd mot reningsverket.
Ulf Berggren (SD) sa ifrån om de planerade avverkningarna vid reningsverket.

Han är kritisk mot diskussionen om tvångsinlösen av bostäderna vid reningsverket, som om det blir aktuellt hamnar på tekniska nämndens bord.

– SD kommer inte att gå med på att tvångsinlösa några bostäder. Aldrig i livet, säger han.

Han är övertygad om att inte heller någon av de andra i presidiet, Torsten Nilsson (M) och Bennie Petersson (S), är intresserad av att köpa in bostäderna.

– Det är lätt för miljö- och stadsbyggnad att säga vissa saker och sedan får vi betala. Vi har ju inte pengar att betala det vi ska, säger han.

Han ser ingen anledning till att fastighetsägarna ska behöva ha hotet om tvångsinlösen över sig.

– Vad är problemet om fastighetsägarna vill bo kvar där? En del andra kommuner har bostäder på 20 meters avstånd från reningsverk, säger han.

Om detaljplanen drivs igenom enligt förslaget och ingen överklagar finns möjligheten att andra politiker i framtiden driver igenom expropriation. Ulf Berggren har nu krävt bättre insyn i stadsbyggnadskontorets arbete med detaljplanen. Efter SD:s begäran kommer tjänstemännen att informera politikerna vid nästa sammanträde med miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

– Jag gillar inte riktigt arbetssättet på stadsbyggnadskontoret. Vi vill att politikerna ska dra upp de grova penseldragen innan tjänstemännen börjar jobba med en detaljplan. Det är alldeles för löst nu, säger Ulf Berggren.

Berit Önell

Läs tidigare artikel:

2020-07-02 Kommunens skogsbruk hotar naturvärden och skyddszon

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se