torsjö live vers2

Advokat avfärdar skäl att lösa in bostäder vid reningsverket

Advokat avfärdar skäl att lösa in bostäder vid reningsverket

Det är 225 meter från Linus Jepssons hus till de delar av reningsverket som är aerosolbildande. Dessutom hindrar bostäderna inte reningsverkets utveckling. Det skriver Linus Jepssons och Jan Tillgreps advokat i ett yttrande om förslaget till detaljplan för reningsverket. Foto: Berit Önell

Bostäderna närmast reningsverket ligger mer än 200 meter från närmaste aerosolbildande processer. Därför finns ingen risk med att bo där och fastigheterna kan planläggas som just bostäder. Det skriver Linus Jepssons och Jan Tillgrens advokat i ett yttrande till samrådet om detaljplan för reningsverket i Hässleholm.

Skyddsavstånden kring reningsverket och cykelvägen i Sjörröd är de frågor som lett till flest synpunkter på förslaget till detaljplan. Totalt 14 yttranden har nu kommit in från boende, företag, myndigheter och en förening. Länsstyrelsen, Trafikverket och kommunalråden har fått förlängd tid till den 20 september.

De två boende närmast reningsverket, Linus Jepsson och Jan Tillgren, motsätter sig i sitt yttrande att deras fastigheter planläggs som naturmark, vilket innebär att kommunen på sikt kommer att tvångsinlösa dem.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Deras advokat Henrik Sundström avfärdar planförslagets påstående att fastigheterna inte kan planläggas för bostadsändamål på grund av att de ligger närmare än 200 meter från reningsverkets verksamhetsområde. Han betonar att det inte är hela reningsverket som är ett problem för kringboende utan de processer som innebär risk för aerosolbildning av avloppsvatten. Riskavståndet måste därför göras från dessa. Han hänvisar till kontakter med företrädare för det kommunala bolaget Hässleholm Miljö som bekräftat att de delar av reningsanläggningen som ligger närmast Linus Jepssons fastighet inte är aerosolbildande, alternativt är inomhus. Avståndet till aerosolbildande reningssteg är 225 meter. För Jan Tillgrens fastighet gäller 255 meter.

– I första hand görs gällande att det saknas anledning att anta att bostäderna kommer att utgöra något hinder för reningsverkets verksamhet, då de ligger mer än 200 meter från de processteg som skulle kunna innebära någon risk för boende, skriver Henrik Sundström.

Han påpekar dock att 200 meter, som kommer från Boverkets allmänna råd, inte heller är någon rättsregel.

– Att planlägga för bostäder närmare ett reningsverk än så ligger inom den handlingsfrihet som tillkommer kommunen, skriver han.

Han betonar att det saknas vetenskapligt stöd för att det skulle vara hälsofarligt att ha sin bostad närmare än 200 meter från ett reningsverk. Han citerar en miljömedicinsk bedömning (Tondel 2010) om att en ökad risk för luftvägsinfektioner och allergiska reaktioner inte kan uteslutas, vilket han menar “lika väl skulle kunna sägas om meteoritnedslag eller rysk invasion, vilka risker sällan åberopas som hinder för bostadsbebyggelse”.

Jan Tillgren, 78, vill inte tvingas flytta från sitt hem nära reningsverket. Foto: Berit Önell

Samma miljömedicinska bedömning säger att luftkoncentrationer av patogener i luft avtar extremt snabbt med avståndet från källan. Redan 30 meter från en aerosolkälla har halten bakterier i luften minskat med 90 procent.

– Den mängd bakterier som når fastigheterna är således försumbar jämfört med de halter som reningsverksarbetare får i sig dagligen, skriver Henrik Sundström.

Han dömer också ut kommunens proportionalitetsbedömning. Den talar om att fastighetsägarnas intresse av sin egendom inte skulle stå i proportion till kostnaden för att täcka in de aerosolbildande reningsstegen.

– Kommunen har dock inte redovisat varför en sådan ytterligare intäckning överhuvudtaget skulle vara nödvändig, särskilt inte jämfört med andra åtgärder, som till exempel ytterligare aerosolhindrande växtbarriärer, skriver han.

Kommunen har inte heller redovisat vilken kostnad en sådan intäckning skulle medföra. Sundström menar därför att kommunens proportionalitetsbedömning är bristfällig och inte gör det möjligt att bedöma huruvida lagens krav om proprtionalitet är uppfyllt.

Två politiska partier har yttrat sig i samrådet, Centerpartiet och Folkets väl. FV vill ha inskrivet ett så kallat yttre skyddsavstånd på 1 000 meter, där ingen ny bostadsbebyggelse tillåts, i planförslaget. Partiets ordförande Ernst Herslow hävdar att reningsverkets verksamhet normalt kan ge luktpåverkan på upp till cirka 1 000 meter.

FV vill ha ett yttre skyddsavstånd på 1 000 meter från reningsverket, enligt det gröna området, där inga nya bostäder får byggas. I förslaget finns bara det 300 röda området på 300 meter.
Folkets väls ordförande Ernst Herslow. Foto: Berit Önell

– Den förhärskande vindriktningen är riktad mot befintlig bebyggelse eller mot område som kan antas vara attraktiva att bebygga, skriver FV också.

Partiet hänvisar till ett yttrande från Länsstyrelsen 2015 om Rambölls utredning: ”Länsstyrelsen har tagit del av samma rapport och finner att den rekommenderar ett säkerhetsavstånd om 1000 meter. Länsstyrelsen ser ingen anledning att frångå Rambölls bedömning.”

Enligt FV finns risk att ett kortare skyddsavstånd starkt begränsar möjligheten att utveckla verksamheten, vilket kan leda till en mycket hög samhällskostnad för att flytta reningsverket eller genomföra omfattande åtgärder. Partiet vill därför att ordet “påverkansområde” í planbeskrivningen ändras till “yttre skyddsavstånd”, att avståndet ritas in på kartan och att det skrivs in att innanför detta tillåts ingen ny bostadsbebyggelse eller ny verksamhet som bedöms leda till att människor kommer att vistas eller arbeta där med stadigvarande.

Dessutom kräver FV att det tydligt skrivs in att Jepssons och Tillgrens fastigheter inte under några omständigheter kommer att tvångsinlösas på grund av detaljplanen och att om det finns skrivningar som tillåter detta så ska de tas bort eller ändras.

Centerpartiet har motsatt uppfattning. Kretsordförande Anders Edwall vill att skyddsavstånd på 1 000 meter ska strykas i planen.

– En uppfunnen olägenhet som får stora konsekvenser. Inte minst för nuvarande fastighetsägare, skriver han.

Men något sådant förslag finns inte. På de sidor han hänvisar till i planbeskrivningen redogörs bara för förutsättningarna för Rambölls utredning 2014 då det fanns förslag om ett yttre skyddsavstånd på 1 000 meter och ett inre på 300 meter. Det nu aktuella förslaget innehåller enbart ett skyddsavstånd på 300 meter som ger undantag för allt utanför 200 meter, vilket i praktiken innebär att skyddsavståndet är 200 meter.

Sex hushåll på Spiggvägen har nu yttrat sig för att rädda cykelvägen mellan sin återvändsgata och Sjöstugevägen som kommunen föreslår ska bli gata för biltrafik. Ett av yttrandena hade på grund av ett tekniskt fel inte kommit fram till kommunens stadsbyggnadskontor, men godkändes på tisdagen som inkommet.

Tele2, Telia, Skanova och Göingebygdens ekonomiska förening förklarar i sina yttranden att de inte har några synpunkter på planförslaget. Eon vill att markkablar och luftledning mäts ut och markeras i plankartan.

Berit Önell

Läs mer:

2021-07-05 Samråd för reningsverkets detaljplan har startat

2021-09-09 Cykelvägen föreslås bli gata – utan dialog med boende

2021-09-13 Han vill också ha kvar cykelvägen

2021-09-14 Nya fakta när miljökonsult yttrar sig om skyddsavstånd

2021-09-14 Advokat avfärdar skäl att lösa in bostäder vid reningsverket

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se