Gruppen-3a-328x120

Nya fakta när miljökonsult yttrar sig om skyddsavstånd

Nya fakta när miljökonsult yttrar sig om skyddsavstånd

Anders Åkesson använder vinddata från SMHI:s mätstation i Hästveda för att få en bättre bild av vindens påverkan på eventuell lukt från reningsverket i Hässleholm. Bild ur Åkessons yttrande

Fakta om skyddsavstånd och nya lokala vinddata ingår i Anders Åkessons omfattande skrivelse om förslaget till detaljplan för reningsverket i Hässleholm. Hans yttrande är ett av 13 som kommit in till kommunen när tiden för samrådet gick ut på söndagen. Anders Åkesson har varit miljöchef på Hässleholm Miljö AB och anlitas fortfarande som konsult i bolaget där reningsverken numera ingår. Han säger att han inte haft någons uppdrag att yttra sig i samrådet. Han äger ingen fastighet i området och är inte heller på annat sätt så kallad sakägare med formell rätt att yttra sig och överklaga detaljplanen. Han vill inte ens kalla sin tiosidiga skrivelse för yttrande.

– Det är inget yttrande i sig. Jag brukar bara skriva som medborgare, tycka till och bistå med sakkunskap, säger han till Frilagt.

I skrivelsen förklarar han att den är en “enklare sammanställning som jag har gjort över olika fakta som kan användas för att få fram ett väl avvägt skyddsavstånd för reningsverk med särskild fokus på reningsverket i Hässleholm”.

Han resonerar kring risker för smittspridning och luktolägenheter och jämför dem med andra risker som förekommer i samhället. Han kommer fram till att smittor, buller och eventuell lukt åtgärdas effektivast genom begränsning vid källan istället för “utspädning” genom skorstenar, ökat skyddsavstånd med mera. Till grund för detta har han bland annat Boverkets numera upphävda rekommendation som bland annat slår fast att redan på ett avstånd av 200 meter är antalet bakterier obetydligt jämfört med normala förhållanden.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Han skriver: “Ett överdrivet skyddsavstånd kan istället bli kontraproduktivt genom att verksamheten inte anser det befogat med ytterligare skyddsåtgärder”.

Han jämför med andra risker i samhället och konstaterar att motsvarande resonemang med skyddsavstånd för att späda ut halterna skulle leda till stora skyddavstånd runt exempelvis vägar och vedeldade fastigheter.

Anders Åkesson menar att det inte finns någon anledning att “lägga en död hand” över ett område med radien en kilometer runt verket. Men trots resonemanget om åtgärder vid källan blir slutsatsen att ett skyddsavstånd på 200 meter är ett minimum och att med 300 meter fås en viss marginal.

Anders Åkesson rekommenderar åtgärder mot lukt och smitta vid källan istället för utspädning genom ökat skyddsavstånd. Men han riktar ingen kritik mot förslaget till detaljplan för reningsverket i Hässleholm. Foto ur planförslaget

Han hävdar att han vid kontakter med Länsstyrelsen fått klarlagt att myndigheten inte krävt ett skyddsavstånd på 1 000 meter. Det gjordes inte heller när Länsstyrelsen gav tillstånd för det nya reningsverket i Kristianstad som är betydligt större än Hässleholms. Åkesson refererar till att risken för spridning av aerosoler och luftburna smittämnen till områden utanför reningsverket bedömdes som mycket liten och risken för luktstörningar kring de närmaste bostäderna, på 400 meters avstånd, som liten. Han berättar att Smittskyddsinstitutet bedömde att ett säkerhetsavstånd inte var relevant. Däremot borde den damm som tar emot utgående avloppsvatten inte vara tillgänglig för allmänheten.

Anders Åkesson tycker att Rambölls rapport från 2014, den enda utredning som ligger till grund för detaljplaneförslaget, är gedigen, men föreslår kompletteringar. Han har tagit fram lokala vinddata från SMHI:s närmaste mätstation i Hästveda och rekommenderar spridningsberäkningar för lukt, en luktpanel för att få fram vilka nivåer som kan godtas och kostnadsutredningar för åtgärder vid källan i syfte att minska lukten och därmed skyddsavståndet.

Anders Åkesson säger att han inte har någon kritik mot planförslaget.

– Det är bara fakta jag har. De får göra vad de vill med den, men jag tycker att de ska ha alla korten på bordet, säger han.

Han ser ingen risk att han blandar ihop sina roller genom att han också arbetar för Hässleholm Miljö.

– Det har inte med detta att göra. Jag är försiktig med att blanda ihop rollerna, det är därför jag bara skriver under med mitt namn och inte som konsult, säger han.

Han berättar att han aldrig har arbetat för Hässleholms vatten. Hans uppdrag hos Hässleholm Miljö, liksom på andra håll i Skåne, har gällt fjärrvärmeverk och avfallsanläggningar där skyddsavstånd också används. Senast gällde hans uppdrag hos Hässleholm Miljö handel med utsläppsrätter. Hittills i år har han fakturerat Hässleholm Miljö 116 875 kronor inklusive moms.

Han säger att han inte brukar följa upp hur de yttranden han skriver tas emot.

– Det tar alldeles för mycket tid. Jag har gjort min samhälleliga plikt när jag har lämnat dem. Förhoppningen är att de ska ha nytta av dem, säger han.

Emma-Karin Trygg Vincic, marknadschef på Hässleholm Miljö, bekräftar att Anders Åkesson inte anlitats av Hässleholm Miljö för att skriva ett remissvar och inte heller tidigare har arbetat med va-frågor hos Hässleholm Miljö. Varken hon eller vd Sven Carlsson kände till Åkessons yttrande.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se