Gruppen-3a-328x120

Kenny Hansson (M) drar tillbaka reningsverkets detaljplan

Kenny Hansson (M) drar tillbaka reningsverkets detaljplan

Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, lyfte ut reningsverkets detaljplan från dagordningen. Proportionaliteten i att lösa in privata bostäder för att planlägga natur till ett skyddsavstånd måste bedömas och redovisas. Foto: Berit Önell

Reningsverkets detaljplan med förslag på inlösen av privata bostäder stoppas tillfälligt. Den lyftes på onsdagsmorgonen ut från dagordningen före sammanträdet i miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott av ordförande Kenny Hansson (M). Orsaken är avsaknaden av den proportionalitetsbedömning som grundlagen kräver när kommunen vill ta privat egendom i anspråk.

– Jag tycker i alla fall inte att det presenterats på ett tillräckligt tydligt sätt, säger Kenny Hansson.

Sannolikt kommer ärendet inte att tas upp igen förrän i början på nästa år.

De boende vid reningsverket har under många år till och från levt under hot om inlösen. Redan 2013 pressades Linus Jepsson att sälja sitt nyrenoverade hus till kommunen och riva det på grund av en policy om skyddsavstånd kring reningsverket. Han hade då nekats kommunalt dricksvatten på grund av policyn. Nyligen fick han vatten inkopplat i det hus han nu äger intill det rivna – efter ett beslut av länsstyrelsen som visar att han hela tiden haft rätt till vatten, oavsett eventuellt skyddsavstånd. Frilagt har tidigare också flera gånger berättat att det enligt expertisen inte är lagenligt att lösa in befintliga bostäder på grund av skyddsavstånd till ett reningsverk och inte heller att planlägga dem som natur med det syftet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Men nu är det uppmärksamheten kring förslaget att lösa in 1800-talstorpet Furutorp på Björklunda för att få mer natur i området som gör att Kenny Hansson säger stopp. Kommunens tjänstemän trodde att det var ett förfallet hus, trots att det är en nyrenoverad bostad.

– Det är en del frågor som väckts genom Björklunda, säger Kenny Hansson.

Rivningshotet mot Furutorp hävdes. Foto: Berit Önell

Han förklarar att han nu lyfter ut reningsverksärendet för att slippa återremiss.

– Vi får titta på hur vi har arbetat och om det har gjorts någon proportionalitetsbedömning, säger han.

Att planen för reningsverket, som varit ett ärende sedan 2012, därmed drar ut ytterligare på tiden bekymrar honom inte.

– Det ska ta lite tid. Det här ärendet har hållit på länge, men det är inte skäl att skynda på det. Det handlar om att vi ska göra rätt. Detaljplanen för Björklunda pågick också länge. Nu måste vi se till att vi inte bygger in samma fel i detaljplaner som vi jobbar med parallellt, säger han.

Han säger att han inte hade lagt märke till att de två äldre bebodda bostäderna på Björklundaområdet enligt planbeskrivningen skulle lösas in av kommunen för att bli natur.

– Inte förrän jag läste Frilagts artikel. Mig veterligen hade ingen av politikerna lagt märke till det i planbeskrivningen. Det är jättetråkigt, förslaget hade ändå gått igenom tre instanser, säger han.

Han anser det beklagligt att saken inte presenterades på ett bättre sätt.

– Jag saknar en klar och tydlig konsekvensbeskrivning. Det är bara två fastighetsbeteckningar, för den oinvigde säger de ingenting. Men jag och alla andra politiker i både nämnden och kommunstyrelsen borde ha uppmärksammat detta tidigare. Därför gör vi som vi gör nu. Vi håller på att hitta en lösning. Hur den ska se ut vet jag inte ännu, det tittar juridiken på, säger han.

Han säger att han känner till det som står i regeringsformen (grundlagen), men inte det vägledande rättsfall från Högsta domstolen 2018 där det slås fast att en poportionalitetsbedömning ska göras i varje enskilt fall enligt en modell i tre steg.

– Men jag förväntar mig att få ett fungerande underlag från tjänstemännen, säger han.

Han betonar att den privata äganderätten är viktig för honom som moderat och att han vill värna om den så långt det går. Om privat mark ska lösas in ska det finnas starka skäl.

– Enbart för att skapa mer natur tycker jag inte alls är tillräckligt. Men det kan finnas andra allmänna intressen som gör att man behöver planlägga natur, till exempel skyddsavstånd, säger han.

Ju större ingripande i den enskilda äganderätten desto större allmänintresse krävs. Att lösa in någons hem skadar mer.

– Om det är en skogsplätt eller mitt hus är en stor skillnad, säger Kenny Hansson.

Han menar att en proportionalitetsbedömning för bostäderna vid reningsverket i vilket fall ska göras och tydligt redovisas. Stadsbyggnadskontoret ska självklart ha en dialog med berörda vid reningsverket.

Linus Jepssons hus nära reningsverket hotas av inlösen. Han har krävt att reningsverket istället åtgärdas så att närboende inte utsätts för störningar.

Kenny Hansson instämmer också i partikamratens och kommunstyrelsens ordförande Lars Johnssons uttalande om att nya rutiner krävs för detta.

Kenny Hansson berättar att han nu tillsammans med förvaltningschefen analyserar hur man ska gå vidare, parallellt med att kommunjuristen ser över hur planen för Björklunda ska justeras,

Han förklarar att han inte vet exakt hur förvaltningen ska arbeta med frågan.

– Men jag förordar absolut en utökad dialog när någon privat drabbas. Antingen man ringer upp, har ett webbinarium eller skickar ut ett tillräckligt tydlig skriftligt material och sedan ska berörda ha god tid på sig att yttra sig. Om vi har en god dialog med fastighetsägarna får vi mer information och det kan underlätta bedömningen, säger han.

Han kan inte svara på varför planförslaget är sekretessbelagt. Det är ett tjänstemannabeslut.

Efter Frilagts frågor om hur även bostäderna vid reningsverket skulle bedömas enligt grundlagen meddelade planchef Marie Nilsson att förslaget sekretessbelagts ända tills ett beslut i nämnden är klart. Syftet är att allmänheten inte ska få information i media innan politikerna fattat beslut.

– Jag kan förstå att ett så känsligt ärende kan ha sekretess i första instansen i arbetsutskottet. Om det finns risk att politikerna kommer att ändra eller dra tillbaka ärendet kan det vara onödigt att artiklar redan är skrivna. Beroende på hur det är formulerat kan det bli otydligt för dem som ska läsa, säger Kenny Hansson.

Han vill inte ha någon uppfattning om planchefens beslut, men håller med om att problemet med Furutorp inte var att Frilagt skrev om det för tidigt. Tvärtom var det först efter beslutet i kommunfullmäktige för två veckor sedan, vilket nu gör det komplicerat att ändra i planen.

Berit Önell

Läs mer:

2019-10-18 Tvångsinlösen av bostäder vid reningsverket på agendan igen

2019-12-21 Boverket svarar: ”Inga reglerade skyddszoner vid reningsverk”

2020-10-07 Kommunen backar om Furutorp

2020-10-07 Rivningshot mot bostäder brott mot grundlagen

2020-10-08 Lars Johnsson: ”Politikerna har inte förstått”

2020-10-09 Reningsverkets detaljplan hemligstämplad

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se