torsjö live vers2

Konsulter backar om reningsverkets påverkan på sjön

Konsulter backar om reningsverkets påverkan på sjön

Detaljplanen för reningsverket ska nu behandlas politiskt. Foto: Berit Önell

Efter synpunkter från kommunen och Hässleholms vatten har konsulterna backat. Hässleholms reningsverks påverkan på Finjasjön tonas ner och detaljplaneförslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Thyréns miljökonsekvensbeskrivning och reningverkets detaljplan behandlas imorgon, onsdag, av politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott. Själva planförslaget är hemligstämplat och på tisdagen meddelade planchef Marie Nilsson Frilagt att det framöver bara är hon som ska svara på våra frågor för att handläggarna ska få arbetsro. Men hon svarade inte på frågor om miljökonsekvensbeskrivningen.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret lovade bot och bättring efter Frilagts avslöjande om rivningshotet mot 1800-talstorpet Furutorp. I strid mot grundlagens och Europakonventionens starka skydd för den privata äganderätten skulle kommunen lösa in bostaden för att få mer natur i den nya detaljplanen för Björklunda. Ingen proportionalitetsbedömning hade gjorts och fastighetsägarna var inte informerade.

Locket på efter frågor om grundlagsbrott

Men bara en vecka efter kommunens pressmeddelande om att Furutorp ska räddas är det dags för nästa detaljplan där privata bostäder förslås bli natur. Syftet är att naturen ska fungera som ett skyddsavstånd för reningsverket. Det är åtminstone så förslaget har sett ut innan det blev hemligstämplat – vilket kom som en reaktion på Frilagts frågor om hur grundlagen ska följas i detta fall. Nu får Frilagt inte prata med handläggarna heller.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Då det tidvis varit omfattande kommunikation mellan dig och enskilda handläggare har vi kommit överens om att jag svarar på dina frågor. Detta sätt vill vi jobba på framöver för att ge handläggarna lite lugn och arbetsro. Vi hoppas på förståelse från din sida, skriver Marie Nilsson i ett mejl till Frilagt på tisdagseftermiddagen.

Hon svarar inte på frågorna om miljökonsekvensbeskrivningen som hon fått.

– Vi kan inte redovisa varenda övervägande som görs i en detaljplaneprocess som sträcker sig under lång tid. Det är en av avledningarna till att vi inte vill lämna ut handlingar under arbetsprocessen, vi måste få arbeta i lugn och ro för att kunna lägga fram ett planförslag till de beslutande. Tills beslut är fattat är det arbetsmaterial och blir då bara spekulationer som vi inte vill bidra till, skriver hon.

Miljökonsekvensbeskrivningen är dock offentlig handling eftersom den gjorts av en extern konsultfirma. Enligt grundlagens offentlighetsprincip har Frilagt därför också rätt att få svar på frågor om den.

Ingen betydande miljöpåverkan längre

När Frilagt för en månad skrev om konsulternas utkast till miljökonsekvensbeskrivning slog de fast att en detaljplan som tas fram för att främja en miljöfarlig verksamhet, exempelvis ett reningsverk, ska antas medföra betydande miljöpåverkan. Det är också vad lagen säger. Kommunen ville från början göra avsteg från detta, men länsstyrelsen sa då ifrån om att en prövning måste göras på samma sätt som om det gäller en ny lokalisering av ett reningsverk. Markens lämplighet måste därför bedömas på nytt, bland annat på grund av risken för översvämningar. Bedömningen omfattar också aspekterna vattenmiljö, inklusive dagvattenhantering, och omgivningspåverkan i form av lukt och smittorisker.

– Reningsverket bedöms ha en betydande påverkan på miljön i Finjasjön genom stora utsläpp av fosfor och möjligheten att uppnå god ekologisk status, skrev konsulterna i utkastet.

Nu har den delen av texten tagits bort, liksom bland annat en hänvisning till Helgeåkommitténs rapporter om att utsläppen av fosfor med mera ökat de senaste åren. Fortfarande sägs att reningsverket påverkar Finjasjön genom belastning av läkemedelsrester och fosfor, men att dessa faktorer är viktiga i bedömningen av betydande miljöpåverkan har strukits. Övergödningsproblematiken kvarstår, liksom att den beror på flera olika källor: enskilda avlopp, jordbruk, urban markanvändning, historiska föroreningar och utsläpp från reningsverk.

– Varje enskild faktors påverkan på ytvattenstatusen är inte undersökt, har lagts till.

Reningsverkets påverkan på Finjajsön tonas nu ner av konsulterna. Algblomning pågår den 13 oktober.

I den nya versionen betonas att reningsverket har kapacitet för mer än dagens belastning och att miljötillståndet kan behöva förnyas först inom 10-15 år, då på grund av ökande miljökrav och teknikutveckling inom va-branschen. Verksamhetens påverkan på miljökvalitetsnormerna ska nu hanteras inom tillståndet, trots att man också skriver att Finjasjön ska uppnå god ekologisk status år 2027.

Jämfört med ett nollalternativ bedöms detaljplanen innebära positiva konsekvenser då ytor som säkras kan användas för ytterligare rening.

Skyddsåtgärder krävs för att skydda reningsverket mot översvämningar vid höga vattennivåer i Finjasjön. Invallningen, som byggdes 2019, bedöms ge ett bra skydd för de centrala delarna av reningsverksområdet. Dock konstaterar konsulterna att risken för att grundvatten läcker in under vallen inte har studerats. Där nya byggnader och anläggningar planeras föreslås en höjd marknivå.

Tvånginlösen av de två bostäderna väster om reningsverket nämns inte uttryckligen, men konsulterna ifrågasätter inte att de ska planläggas som natur, vilket ger kommunen möjlighet till inlösen. Inte heller ifrågasätts undantag för övriga befintliga bostäder inom det så kallade skyddsavståndet på 300 meter.

Texten talar dock bara om ny bebyggelse inom 300 meter.

– En skyddszon på 300 meter från verket, inom vilken ingen ny bostadsbebyggelse tillåts samt inom vilket det kan etableras avskärmade vegetation, säkerställer att människors hälsa inte riskerar att påverkas negativt, skriver konsulterna.

Detaljplaneförslaget är i stort sett detsamma som tidigare. Det har dock utvidgats söderut.

De hänvisar till den fördjupade översiktsplanen angående behovet av skyddsridåer i form av befintlig växtlighet.

– Den naturmiljö och växtlighet som omger reningsverksområdet ska bevaras för att fungera som skydd mot dålig lukt, buller och andra störningar som kan uppkomma av verksamheten.

Konsulternas slutsats är nu att planen inte medför betydande miljöpåverkan.

— Sammantaget bedöms genomförandet av planen inte medföra betydande miljöpåverkan sett utifrån ovanstående bedömda aspekter, skriver de.

Berit Önell

Läs mer:

2020-09-08 Reningsverkets påverkan på Finjasjön bedöms inför detaljplanen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se