torsjö live vers2

Reningsverkets detaljplan hemligstämplad

Reningsverkets detaljplan hemligstämplad

Detaljplaneförslaget för reningsverket är nu sekretessbelagt. Så här såg det ut i ett tidigare utkast till miljökonsekvensbeskrivning. De två bostäder som i första hand berörs i detta förslag ligger i det gröna området längst till vänster, mellan Hovdalavägen och Finjasjön.

Hässleholms kommun har hemlingstämplat förslaget till detaljplan för reningsverket där fler privatägda bostäder ska lösas in och rivas till förmån för natur.

– På detta sätt vill vi undvika att information kommer ut till berörda fastighetsägare via media, förklarar planchefen Marie Nilsson.

Trots att kommunen nu sagt att det blev fel ifråga om Furutorp på Björklunda och att nya rutiner måste på plats, har ingen bedömning av proportionaliteten gjorts så som grundlagen kräver och kommer inte heller att göras före beslut.

Det var Frilagt som uppmärksammade både fastighetsägarna och kommunen på konsekvenserna av detaljplanen för Björklunda som antogs av kommunfullmäktige den 28 september. Efter artiklarna om att kommunen skulle riva 1800-talstorpet Furutorp och en bostad till för att få mer natur på Björklundaområdet gick kommunen ut med ett pressmeddelande om att både politiker och handläggare ville ändra beslutet. Marie Nilsson har sedan medgett att man missat grundlagens krav på proportionalitetsbedömning och sagt att en sådan ska göras för planen vid reningsverket. Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) har sagt att nya rutiner måste på plats och att han kommer att följa upp så att det som hände på Björklunda inte händer igen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Ändå ser det ut som att det kommer att hända igen väldigt snart.

Handlingarna brukar vara offentliga

Reningsverkets detaljplan ska på onsdag behandlas i miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott, bestående av Kenny Hansson (M), Paul Thurn (SD) och Lars Olsson (C ). I vanliga fall brukar handlingarna inför dessa sammanträden vara tillgängliga för media i förväg. Men denna gång blir de inte offentliga förrän efter att miljö- och stadsbyggnadsnämnden fattat beslut den 28 oktober.

Detaljplaneförslaget för reningsverket behandlas på onsdag i miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott. Foto: Berit Önell

Marie Nilsson har fattat beslutet om sekretess tillsammans med förvaltningschef Helena Östling. Motiveringen är att handlingarna betraktas som arbetsmaterial tills nämnden har fattat beslut.

– Det kan komma beslut om ändringar i handlingarna som vi ska göra innan utskick för samråd, därför vill vi inte att information kommer ut till allmänheten innan de beslutande har tagit ställning till planförslaget, berättar Marie Nilsson i mejl till Frilagt.

Arbetsutskottets protokoll blir visserligen offentligt när det är justerat, men där kommer inga detaljer att framgå.

– När vi har färdiga handlingar som politiken står bakom skickar vi ut handlingarna till sakägare och då läggs handlingarna på hemsidan som vanligt i planärenden, skriver Marie Nilsson.

Furutorp har inte lett till förändring

Handläggaren Andreas Ask säger att det inte varit någon diskussion på stadsbyggnadskontoret om reningsverkets detaljplan efter att Björklundafallet uppmärksammats.

– Vi är så pass tidigt i processen nu, säger han.

Han medger att planläggningen gäller samma sak som på Björklunda, att kommunen vill ersätta privata bostäder med natur. Det finns dock en skillnad.

– Här finns ett annat bakomliggande intresse, säger Andreas Ask.

Det handlar om skyddsavstånd till reningsverket. Men frågan är då om det är tillåtet att säga en sak och mena en annan, alltså att planlägga för natur och mena skyddsavstånd. Eva Nilsdotter, lantmäteriets tidigare chef i Hässleholm, har tidigare sagt till Frilagt att om det står natur i planen måste man mena det.

Ingen dialog med berörda ännu

Skyddsavstånd till reningsverk är inte en grund för expropriation, enligt expropriationslagen. Om en detaljplan där bostäder ersätts av natur vinner laga kraft kan däremot bostäderna lösas in. Proportionaliteten måste därför bedömas under detaljplaneprocessen.

– Vi har resonerat om proportionalitet i det utkast som finns. Det är möjligt att vi får fördjupa det senare, men först och främst vill vi ta det i nämnden. Vi behöver ett politiskt ställningstagande till planen innan vi vet hur den kommer att se ut. Innan dess vet vi inte om vi måste formulera om något, säger Andreas Ask.

Han menar att förslaget först ska bli klart för samråd och att dialog med berörda ska hållas därefter. Hur proportionaliteten ska kunna bedömas utan dialog med fastighetsägarna kan han inte svara på.

Han är dock medveten om att det finns rättsfall där kommunen inte fått igenom sin plan just på grund av att det inte bedömts proportionellt att ta privat egendom i anspråk.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar:

2020-10-03 1800-talstorp rivs för att ge Björklunda mer natur

2020-10-07 Kommunen backar om Furutorp

2020-10-07 Rivningshot mot bostäder brott mot grundlagen

2020-10-08 Lars Johnsson (M): ”Politikerna har inte förstått”

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se