torsjö live

Hovdala kan bli naturreservat – med endurokörning

Hovdala kan bli naturreservat – med endurokörning

Naturreservatet ska enligt förslaget bland annat bevara de unika ädellövskogarna med många gamla träd på Hovdalaområdet. Foto: Berit Önell

Länsstyrelsen vänder helt om och öppnar för att tillåta endurokörning på Hovdalaområdet i ett kommande naturreservat. Förslaget är att 380 hektar mark ska skyddas, men inte förrän det är utrett att höghastighetsjärnvägen inte ska gå just här. Om reservatet blir verklighet kan det kommunala bolaget Hibab få närmare 50 miljoner kronor i intrångsersättning för att lägga ner skogsbruket i de skyddsvärda områdena. Det var just Hibabs gallring i ädellövskogen som ledde till att länsstyrelsen i våras tog upp dialogen om ett naturreservat.

I februari besökte länsstyrelsen Hovdalaområdet efter rapporter om att avverkning hade skett inom ett område som sedan 2015 varit föreslaget som Natura 2000-område, främst på grund av de många sällsynta fladdermusarterna. Det var cirka tre hektar ädellövskog som hade gallrats nära Hammarmölle damm. Något som enligt länsstyrelsen var olämpligt. Dessutom hade Hibab lämnat in anmälan till skogsstyrelsen om att gallra 3,3 hektar i de mest orörda skogarna vid Dalleröd.

– Bechsteins fladdermus är inte kompatibel med modernt skogsbruk. Fladdermössen behöver de ogallrade skogarna, säger Johan Johnmark, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen i Skåne.

Hibabs anmälningar om åtgärder i skogarna det senaste året har lett till avslag eller restriktioner på grund av naturvärdena. Det gällde bland annat förra höstens anmälan om avverkning i syfte att trädsäkra stigar och fälla träd kring en ruin.

Kan inte bruka skogen

Vid ett möte i mars i år mellan Hibab, länsstyrelsen och entreprenören Sydved bestämdes att Hibab tills vidare skulle avbryta alla skogliga åtgärder inom föreslagna Natura 2000-områden. Olika möjligheter att långsiktigt skydda naturen diskuterades.

– Vi har hamnat i ett läge där vi känner att vi inte kan bruka den här skogen och reservatet betyder intrångsersättning för att inte göra det, säger Hibabs vd Kent Johannesson.

Nu vill Hibab i ett tidigt skede berätta om förslaget för att undvika ryktesspridning på grund av att det finns så många intressenter inom området.

– Det är många som bryr sig jättemycket om det här området, säger Kent Johannesson.

Vid en pressträff på Hovdala på fredagen presenterade länsstyrelsen och Hibab förslaget till naturreservat. Under en kort promenad i skogen nära Hovdala slott visade naturen upp sig i strålande sol. En lökdoftande liten svamp talade om att här varit ädellövskog länge. Spillkråkan, som inte finns där normalt skogsbruk pågår, både syntes och hördes.

– Det är sådana skogar vi ska bevara, sa Johan Johnmark och förklarade att det ska vara dynamik i skogen med träd i alla åldrar.

Johan Johnmark från länsstyrelsen, till höger, presenterade planerna på ett naturreservat tillsammans med Kent Johannesson, till vänster, och Kristoffer Larsson från Hibab. Foto: Berit Önell

Enligt Johan Johnmark är handläggningstiden för ett naturreservat cirka två år. Ansökan har redan gjorts till Naturvårdsverket om extra medel utöver de cirka 20 miljoner som länsstyrelsen har i budgeten för naturreservat. Turligt nog har regeringen beslutat om mer pengar till just naturskydd i nästa års budget.

Syftet är att bevara, vårda och återställa värdefulla naturmiljöer, huvudsakligen ädellövskogar och lövsumpskogar, men även vattenmiljöer, lövrika betesmarker och sandområden. Samtidigt ska Hovdala utvecklas som ett frilufts- och rekreationsområde.

Enduro möjligt igen

Länsstyrelsen har tidigare stoppat endurobanan på Hovdalaområdet med hänsyn till naturen, friluftslivet och att området ska vara bullerfritt. Men nu låter det annorlunda. Vissa insekter kan gynnas av att motorcyklarna sprätter upp sanden, något som enduroklubben FMCK tidigare framfört, men som länsstyrelsen sagt inte var aktuellt på Hovdalaområdet. Förslaget gäller den plats där klubben tidigare hade sin bana.

– Vi vill prova enduromaskinernas påverkan på naturen. Vi har en stor grustäkt där naturvärdena skulle kunna gynnas av både enduro och hästar, säger Johan Johnmark.

Endurokörningen kan komma tillbaka till Hovdala, om det nuvarande förslaget till naturreservat blir verklighet. Foto: Urban Önell

Förslaget till naturreservat tar inte ens upp frågan om ett bullerfritt område som var avgörande i tidigare rättsprocesser.

Däremot föreslås ett förbud mot endurokörning mellan den 15 april och 15 augusti, en period som utökats sedan förslaget skrevs för en dryg vecka sedan.

– Det är både för att minska bullret under sommaren och för att insekterna då är på plats och vi inte vill att deras gångar körs sönder, säger Johan Johnmark.

Han betonar att ingenting är bestämt ännu.

— Vi får titta på det, men det är en omsvängning. Vi öppnar upp för möjligheten att titta på frågan. Man ska inte vara sämre än man kan ändra sig om det finns fog för det, säger han.

Han förnekar att kovändningen skulle vara en eftergift för att Hibab skulle gå med på ett naturreservat.

Han påpekar också att kommunens miljö- och stadsbyggnadsnämnd kan säga nej även om förslaget blir kvar i naturreservatet. Men förra året var det tvärtom politikerna i nämnden som sa ja till fortsatt dispens och länsstyrelsen som stängde endurobanan.

Inte för mycket friluftsliv i Dalleröd

Johan Johnmark talar lyriskt om att Hovdalaområdet hyser 17 av Sveriges 19 fladdermusarter.

— Det här är internationellt unika skogar, säger han och pekar särskilt ut Dalleröd, Solhem och området kring Hovdalaån.

Johan Johnmark är imponerad av naturen på Hovdalaområdet. Foto: Berit Önell

I Dallerödsskogen vill han inte ha för mycket rörligt friluftsliv.

– Vi vill att folk håller sig till stigarna där.

– Sedan 1940-talet har man inte gjort något i Dallerödsskogen. Där finns alla trädslag blandat i närmare 100 hektar riktig skog, säger han.

Han förklarar att 100 hektar är minst vad som behövs för att skogen ska orka bära de arter som finns där. I mindre områden kan det räcka med en lokal händelse för att det ska vara kört för en art.

Johan Johnmark säger att död ved är en stor brist i skogen och att den därför ska behållas.

– Om man städar får man mer en park och det är något helt annat, säger han.

Han vill inte uttala sig om det lämpliga i att cykla mountainbike i de skyddsvärda skogarna där det idag finns djupa hjulspår. Men till skillnad från Kent Johannesson som menar att det blir mindre slitage om cyklisterna får vara överallt är Johan Johnmark inne på att begränsa sporten till ett särskilt område. Det kan exempelvis vara en gammal motorbana i Elestorp där han menar att cyklisterna redan håller lövverket från stigarna till nytta även för fladdermössen.

– Det får vi titta på. Det som Kent säger kanske funkar om det inte är så många cyklar, men om det är mer frekvent behövs mer infrastruktur. Det är kanske inte så roligt för gående att möta flåsande cyklister på stigarna, säger Johan Johnmark.

Vill bevara Hammarmölledamm

Kent Johannesson har fått Hibabs styrelses uppdrag att arbeta vidare med förslaget, med två reservationer.

– Vi ska inte sätta krokben för oss själva när det gäller höghastighetsbanan och vi vill fortsätta att driva Hammarmölledamm, förklarar han.

Rättsprocessen om Hammarmölledamm fortsätter, men länsstyrelsen kan tänka sig att låta själva dammen vara kvar, om bara fisken kan vandra och musslorna skyddas.

Johan Johnmark säger att den rättsliga processen om Hammarmölledamm fortsätter. Där begärde Hibab 2018 en legalisering av det befintliga kraftverket medan länsstyrelsen vill stänga.

– Vi vill ha möjligheten för fisk att vandra. Hovdalaån är ett nationellt värdefullt vattendrag med bland annat den sällsynta flodpärlmusslan, säger Johan Johnmark.

Han är dock ändå öppen för att bevara dammen om det går att lösa.

Kent Johannesson förklarar att man visst vill värna naturen, men att höghastighetsstationen är väldigt viktig för staden Hässleholm och måste gå först.

Länsstyrelsen sätter inte heller naturvärdena före den nya järnvägen.

– Vi är inte intresserade av att bilda naturreservat förrän vi vet var höghastighetsjärnvägen ska gå. Den är också ett nationellt intresse och dessutom ett väldigt starkt intresse för Hibab, säger Johan Johnmark.

Han förutsätter att banans dragning kommer att utkristallisera sig i god tid innan processen med naturreservatet är klar.

Kent Johannesson påpekar dock att sannolikheten inte är stor att järnvägen dras över de områden som föreslås bli naturreservat.

Inget naturreservat med förbehåll

Länsstyrelsen har tidigare fått bakläxa av regeringen för att man ville inrätta ett naturreservat med förbehåll att det kan upphävas vid en exploatering. Då gällde det riksväg 23:s dragning vid Gulastorp.

– Vi får inte ta höjd för en framtida exploatering, konstaterar Johan Johnmark.

När det gäller Hovdala väntar man istället. Men i ett förslag till utökning av det närliggande Göingeåsens naturreservat som kommit längre i planeringen och skickats ut på remiss finns en formulering om att reservatet ska omprövas om mark behöver tas i anspråk för järnvägsutbyggnad.

Är inte Gulastorp prejudicerande?

– Jo, det kan vara så att det är läge att ta bort den formuleringen, säger Johan Johnmark.

Regeringen kommer troligen snart att besluta om eventuell Natura 2000-status på delar av samma områden som naturreservatet på Hovdala. Naturreservat ger ett starkare skydd för naturen än Natura 2000 som inte heller ger någon intrångsersättning. Hibab har tidigare motsatt sig större delen av förslaget till Natura 2000, bland annat vid Dalleröd.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se