torsjö live

Plan för reningsverket i konflikt med järnvägen

Plan för reningsverket i konflikt med järnvägen

Kommunen har haft stora visioner för en central station för höghastighetståg. Nu verkar de krocka med förslaget till detaljplan för reningsverket.

Det finns en stor risk för konflikt mellan reningsverket i Hässleholm och riksintresset den nya stambanan som ska byggas ut med två spår. Förslaget till detaljplan för reningsverket kan också äventyra kommunens önskemål om ett centralt stationsläge. Trafikverket vill begränsa byggrätten inom reningsverksområdet och varnar för uppförande av stora byggnader som är svåra att flytta. Det framgår av Trafikverkets yttrande i det pågående samrådet om planen.

Järnvägen är ett riksintresse som kommunen måste ta hänsyn till i sitt planarbete. Större delen av reningsverkets processer och byggnader ligger inom Trafikverkets förslag till korridor för lokalisering av den nya stambanan som också föreslås bli en del av höghastighetsbanan. Förslag på rangordning av lokaliseringsalternativ lämnas till regeringen först 2024.

– Det finns en stor risk att det framtida riksintresset för den nya stambanan kan påverkas negativt med planförslaget, skriver Trafikverket som fick anstånd med sitt yttrande till Hässleholms kommuns stadsbyggnadsavdelning.

Järnvägen är ett riksintresse som står över kommunens planering. Än så länge är det dock långt ifrån klart att Sverige får höghastighetståg liknande de franska TGV. Foto: Sven-Åke Eriksson, Sverigeförhandlingen

Om järnvägen måste få en annan sträckning av hänsyn till reningsverket blir det nog inte någon station i centrala Hässleholm.

– Vi anser att planförslaget försvårar och kan äventyra möjligheten till en sträckning med ett centralt stationsläge i Hässleholm, skriver Trafikverket som inte instämmer i kommunens bedömning i planbeskrivningen om att planen tar tillräcklig hänsyn till det framtida riksintresset för den nya stambanan.

Trafikverkets korridor omfattar både avloppsreningsverkets huvudprocess och ”tillhörande funktioner”. I den östra delen, närmast nuvarande södra stambanan, ska de befintliga vassbäddarna enligt planförslaget läggas fast.

– Med största sannolikhet kommer dagens vassbäddar att påverkas i större eller mindre utsträckning, om det blir ett centralt stationsläge, skriver Trafikverket.

Reningsverkets huvudprocess och ”tillhörande funktioner” finns inom A1 och A2. Karta ur planförslaget

Den föreslagna begränsningen av ny exploatering med en största byggnadsarea på 1 000 kvadratmeter räcker enligt Trafikverket inte heller.

Trafikverket har synpunkter även på planens utformning i den västra delen av verksamhetsområdet där huvudprocessen finns. Inte heller i en del av detta område kan konflikt med järnvägen uteslutas. Här föreslås i planen inga begränsningar av byggrätt. Trafikverket förklarar att den nya stambanan ska placeras så nära södra stambanan som möjligt, men föreslår ändå att byggrätten begränsas även i de östra delarna av detta område. En översyn och ytterligare begränsning av det som i planen ska vara bygglovsbefriat föreslås också. Det gäller bland annat solceller, vallar, master och komplementsbyggnader. Trafikverket anser dessutom att vallar bör begränsas till de delar av planområdet där det finns ett identifierat behov, exempelvis på grund av översvämningsrisk.

Trafikverket vill framöver få ge synpunkter på bygglovsansökningar inom planområdet, även om de är planenliga.

Trafikverket ifrågasätter kommunens uppgift om att maxkapaciteten för anläggningen nås först 2050 efter den utlovade utbyggnaden av bostäder motsvarande en belastning på ytterligare 10 000 personekvivalenter. I yttrandet rekommenderas att planen kompletteras med en analys av vilken reningskapacitet som krävs vid eventuell nedläggning av andra reningsverk i kommunen, något som är under utredning.

Trafikverket vill bland annat att byggrätten inom reningsverksområdet begränsas och att ersättningsytor för eventuell flytt av verksamheter närmast järnvägen presenteras. Foto ur planförslaget

Inte heller kommunens bedömning att planförslaget säkerställer tillräckliga ytor för reningsverkets framtida utvecklingsbehov godkänns. Trafikverket anser att planen bör visa hur man ska ta höjd för den nya stambanan genom en redovisning och illustration av ersättningsytor som är möjliga för flytt av verksamhet från den östra delen av planområdet.

Detaljplanen måste enligt Trafikverket anpassas och eventuellt revideras utifrån järnvägsplanen för den nya stambanan för 2025/2026. Trafikverket betonar att kommunen löpande bör informera sig om planeringsläget för den nya stambanan för att kunna ta ställning till förutsättningarna för eventuella utbyggnader inom planområdet.

Även luftfartens intressen tas upp i Trafikverkets yttrande eftersom planförslaget tillåter en högsta totalhöjd på 20 meter för cisterner och liknande. Om detaljplanen medger byggnation högre än 20 meter ska närliggande flygplatser få möjlighet att yttra sig, liksom Luftfartsverket. Planer, bygglov och byggnadsobjekt ska även remitteras till Försvarsmakten om höjden är mer än 20 meter utanför tätort.

Frilagt har gett miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) möjlighet att kommentera uppgifterna, men han avböjer med motiveringen att han inte läst Trafikverkets yttrande.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se