torsjö live vers2

Skarp kritik mot omsorgsnämnden i revisionsberättelsen

Skarp kritik mot omsorgsnämnden i revisionsberättelsen

Dålig arbetsmiljö, fortsatta inköp av bemanningstjänster till stora summor utanför upphandlade avtal och bristande prioritering av vilka riktade statsbidrag som ska sökas. Hässleholms kommuns revisorer ger skarp kritik och underkänner omsorgsnämndens styrning, ledning och interna kontroll över verksamheten för 2023. De föreslår därför nu att kommunfullmäktige ska ge nämnden ansvarsfrihet med anmärkning.

– Det är bara till att ta till sig, säger omsorgsnämndens ordförande Christer Welinder (S) som vid tisdagens sammanträde fick hantera tre svar till revisorernas granskningar plus en förklaring till anmärkningen i revisionsberättelsen.

Bilden visar omsorgsförvaltningens lokaler.
Omsorgsförvaltningens ledning sitter i Kasern Johnsson på T4-området. Foto: Jonathan Önell

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Geanina Jonsson, som i november köptes ut från tjänsten som chef för omsorgens ekonomi, system och teknik efter att ha slagit larm om arbetsmiljön, uppmärksammade våren 2022 förgäves även de skenande kostnaderna för bemanningstjänster. Ledningen lyssnade inte. Istället misskrediterades hon och larmet kallades sidospår i hemliga anteckningar i hennes personalakt.

Bristerna i omsorgsnämndens verksamhet upptar nu en stor del av revisionsberättelsen om kommunens nämnder och bolag för 2023.

Trots revisorernas kritik för inköpen 2022 kvarstod problemen till stor del 2023. 2022 kostade bemanningstjänsterna 29,2 miljoner kronor, varav knappt en miljon köptes in via de upphandlade ramavtalen. Orsaken till att köpen skedde utanför avtalen var att de upphandlade leverantörerna inte svarade. En ny upphandling där fler leverantörer fick ramavtal hjälpte inte mycket. Revisorerna påminner om att bristerna i personalförsörjning ledde till kvalitetsbrister och upprepade lex Maria-anmälningar. Revisorerna underströk i sin granskning av omsorgsnämnden 2022 behovet av en långsiktig strategi för bland annat bättre arbetsmiljö så att kompetensbehovet kan mötas med fast anställd personal.

Kostnaden för inhyrd personal 2023 minskade med knappt hälften jämfört med 2022, till 15,8 miljoner kronor. Men vid revisorernas stickprovskontroll hade nio av tio inköp fortfarande gjorts utanför ramavtal, trots att verksamheten påstod att det numera bara skedde i undantagsfall. I två fall skickades förfrågan till och med direkt till en leverantör utanför ramavtal. Två av sex fakturor för hyrpersonal attesterades dessutom av personal som inte fanns med på attestantförteckningen.

I år har omsorgsnämnden beslutat införa hyrstopp i två etapper. Det är ännu inte fullt genomfört.

Bilden visar sjuksköterskor i arbete på sjukhus.
Omsorgen började fasa ut hyrpersonalen den 1 februari, ett par veckor efter att Region Skånes hyrstopp skulle ha slagit igenom fullt ut. Foto: Region Skåne

En granskning av omsorgens arbetsmiljöarbete gjordes också 2022. Bristerna var så anmärkningsvärda att revisorerna träffade nämndens presidium särskilt för att tala om dem våren 2023. Bland annat konstaterades att nämnden inte agerade utifrån riskanalyser.

Den externa arbetsmiljöutredningen av staben, den administrativa avdelningen, 2023 bekräftade enligt revisorerna de tidigare påtalade bristerna. De nämner bland annat beskrivningar av dysfunktionellt ledarskap, härskartekniker och en utbredd skvallerkultur. Två vitt skilda upplevelser av arbetsmiljön redovisas.

– Bilden kan inte bli mycket tydligare än vad som redovisas i den externa rapporten och det förblir mycket anmärkningsvärt att nämnden inte agerat själv med att utreda orsakerna till identifierade brister. Det är vår bedömning att nämnden inte kunnat vara ovetande om bristerna, skriver revisorerna.

De konstaterar att omsorgsnämnden inte har några särskilda rutiner eller riktlinjer för hantering av statsbidrag, förutom sedan i december 2023 när det gäller samordning av olika bidrag. Det finns inte heller några kommunövergripande styrdokument. Omsorgsnämndens inställning har varit att det ska sökas så många riktade statsbidrag som möjligt.

Revisorerna ser allvarliga risker med detta.

– Med tillfälliga riktade statsbidrag kan ineffektivitet i verksamhet döljas genom att bidragen balanserar underskott. Om finansiering dras undan med kort varsel riskerar nämnden att ha byggt upp verksamheter som är ofinansierade. Har dessutom bidragen balanserat underskott i andra delar av verksamheten krävs ofta kraftiga förändringar, vilket kan vara svårt att genomföra med kort varsel, skriver de.

Dessutom sker förbättringsarbete nästan uteslutande med stöd av statsbidrag. Det kan leda till att annat utvecklingsarbete får står tillbaka, trots att det skulle ha varit mer prioriterat.

Revisorerna är inte heller nöjda med uppföljningen av en granskning från 2020 av omsorgens digitaliseringsarbete. Bland annat görs inte tillräckliga riskanalyser. Dessutom har omsorgsnämnden inte någon systematik i uppföljning av välfärdsbrott, trots att LSS-verksamhet lyfts fram som särskilt utsatt för sådan brottslighet. Det förebyggande arbetet är för personberoende.

– Nivån på arbetet är generellt för låg i förhållande till de risker som föreligger, skriver revisorerna.

Berit Önell

Läs mer:

2023-12-19 Tystnadskultur och härskartekniker – professionellt stöd behövs

2024-03-19 Slog larm om bemanningstjänster – misskrediterades av ledningen

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se