Gruppen-3a-328x120

PFAS i Finjasjöfisk: Lokala kostråd men fortsatt gratis utdelning

PFAS i Finjasjöfisk: Lokala kostråd men fortsatt gratis utdelning

PFAS-analyserna av fisk i Finjasjön visar att fisken bör ätas i begränsad mängd. Lokala kostråd kommer att införas efter rekommendation från Livsmedelsverket. De innebär att barn, unga, gravida, de som planerar att bli gravida och ammande inte bör äta fisk från Finjasjön oftare än två-tre gånger per år. Övriga kan äta fisken högst en gång i veckan.

Kommunen planerar trots dessa råd inte att sluta dela ut tonvis med gratis fisk från reduktionsfisket.

Bilden visar utdelning av fisk från vårdfisket i Finjasjön.
Lokala kostråd införs för att begränsa konsumtionen av Finjasjöfisk. Ändå planerar kommunen att fortsätta dela ut tonvis med gratis fisk från sitt reduktionsfiske. Bilden togs vid reduktionsfisket hösten 2017. Foto: Lotta Persson

Hässleholms kommun meddelar i ett pressmeddelande att halterna av PFAS i Finjasjöns fisk enligt provsvaren är “måttliga”, men berättar inte vilka nivåer som uppmätts.

– Eftersom det sker ett regelbundet reduktionsfiske och fritidsfiske finns möjligheten att fisken sprids och konsumeras i samhället, skriver kommunen i pressmeddelandet.

– Vi följer de råd och den bedömning som Livsmedelsverket gör och därmed kommer vi föreslå att miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att införa det tillfälliga lokala kostråd som Livsmedelsverket rekommenderar. Det lokala kostrådet liknar de nationella kostråden för insjöfisk, men kommer gälla alla fisksorter samt omfatta även barn och unga, säger Sandra Gustafsson, förvaltningschef på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Bilden visar Sandra Gustafsson.
Sandra Gustafsson, förvaltningschef på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Foto: Berit Önell

Ändå planerar kommunen att fortsätta skänka bort en stor del av de cirka 70 ton mört och braxen som tas upp årligen i reduktionsfisket för att förbättra sjöns vattenkvalitet.

– Vi kommer inte förändra något i reduktionsfisket och utdelningen av den infångade fisken i nuläget. Men det är viktigt att följa de råd och rekommendationer kring intag av insjöfisk som finns. Vi kommer fortsatt vara mycket tydliga med att förmedla detta till de som hämtar fisk från reduktionsfisket, säger Mats Svensson, förvaltningschef på tekniska förvaltningen, i pressmeddelandet.

Några nationella kostråd finns dock inte för PFAS i fisk. Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, väntas bli klar med sådana 2025. Det finns dock flera kommuner i Sverige som med stöd av Livsmedelsverket infört lokala kostråd, bland andra Botkyrka, Östersund, Krokom, Berg och Åre.

PFAS-halterna som uppmättes i matfisk från Finjasjön i den aktuella studien bedöms enligt pressmeddelandet inte vara tydligt förhöjda utan ligger på nivåer som ses i många sjöar. Gränsvärdet i miljökvalitetsnormen överskrids inte, däremot gränsvärdena för livsmedel till spädbarn och småbarn för abborre, braxen och gös från samliga undersökta delområden samt mört från ett område.

När Frilagt studerar provsvaren från konsultföretaget Calluna visar det sig att PFAS-halterna är lägre än vid den undersökning som det lokala konsultföretaget Regito gjorde 2019. Då låg en del fiskar över gränsvärdet för miljökvalitetsnorm för biota på 9,1 nanogram per gram. Högsta värdet var 9,88. Medelhalten för braxen låg på 9,02. Värdena gällde PFOS. De nya värdena för detta ämne varierar mellan 1,4 och 7,4. Gädda har lägst värden med ett medelvärde på 1,6 och inga prover som överskrider gränsvärdet för små barn (upp till tre år) på 2,0. Abborre har högst medelvärde med 5,8. Gös ligger på 4,7, braxen 2,9 och mört 1,9.

Det tolerabla veckointaget som fastställts av Efsa ger dock inte utrymme till någon större veckokonsumtion av Finjasjöfisk för vuxna. Enligt studiens beräkningar kan en vuxen på 70 kg äta mellan 50 och 190 gram fisk från Finjasjön per vecka, beroende på fiskart. Barn i tioårsåldern bör inte äta mer än en sjundedel av det. Detta under förutsättning att personen inte får i sig PFAS från något annat håll, vilket man får. Enligt studien är mängderna därför överskattade.

Beräkningar har även gjorts på hur ofta en portion på 150 gram Finjasjöfisk bör ätas. Resultatet blir en portion var tredje vecka för en vuxen på 70 kg, alltså bara en tredjedel av vad de lokala kostråden kommer att rekommendera.

De tre delområden uppvisade inga stora skillnader, Calluna konstaterar dock att fisken har lite lägre halter i Sjörrödsviken än i norra delen av sjön, vid Almaåns utlopp, och södra delen vid Guldkusten. Det trots den lokala källan till PFAS i Sjörrödsviken genom utsläppet av renat avloppsvatten från reningsverket via Maglekärrsbäcken, vilket också visades i något högre medelhalt av PFAS i vattenmassan i viken.

Sandra Gustafsson säger till Frilagt att ett förslag till beslut om lokala kostråd ska läggas fram för politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämnden vid nästa sammanträde, den 27 augusti. Avsikten är att de ska gälla tills Efsa tagit fram nya riktlinjer nästa år.

Varför redovisar ni inga mätvärden i pressmeddelandet?

– Det är svårt att tolka dem, så vi förklarar vad de betyder istället.

Det var väl oväntat att halterna var lägre än 2019 när PFAS sprids mer och mer i samhället?

– Det har utvecklats sedan dess, hur proverna tas, vilka kläder provtagarna får ha och vilken utrustning. Så dessa prover bör vara mer tillförlitliga.

Varför ska ni fortsätta dela ut gratis fisk från reduktionsfisket? Det är väl spridningen som gör att ni inför kostråden?

– Bedömningen är att så länge vi meddelar Livsmedelsverkets råd går det bra att fortsätta, säger Sandra Gustafsson.

Hur informationen ska gå till vet hon inte. Många personer med thailändskt ursprung kör långa sträckor för att hämta stora mängder fisk.

– Det kommer att behöva ske på flera språk, säger hon.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se