torsjö live

Kontroversiellt i fördjupat planförslag

Kontroversiellt i fördjupat planförslag

Ska det byggas bostäder mellan garnisonsområdet och Hässleholmsgården, ska Dryport Skåne återuppstå och behövs skyddsavstånd kring reningsverket?

Allmänheten har imorgon, onsdag, möjlighet att träffa ansvariga från kommunen och diskutera samrådsförslaget om hur staden ska se ut 2030. Det kan bli kontroversiellt, inte minst eftersom det strider mot Naturvårdsverkets förslag till riksintresse som snart hamnar på regeringens bord.

Klockan 16-18 är det öppet hus på biblioteket kring förslaget till fördjupad översiktsplan. Det finns kvar på biblioteket till den 26 juni och den som vill lämna synpunkter kan göra det fram tills dess.

Planen är en fördjupning för staden utifrån gällande översiktsplan för hela kommunen från 2007. Syftet är att ange riktlinjer för stadens markanvändning, de blir dock inte juridiskt bindande förrän de fastställs i detaljplaner.

– Min bedömning är att styrgruppen har haft en väldigt stor samsyn kring förslaget, säger kommunalrådet Mats Sturesson (C ).

Gruppen har bestått av sex politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott och byggnadsnämndens presidium.

4 500 nya bostäder

Enligt Leif Nilsson (S), ordförande i byggnadsnämnden, är förhoppningen att planen ska antas våren 2016.

Förslaget innebär bland annat att 4 500 nya bostäder byggs genom förtätning i centrum, bland annat i området Norden, mellan Netto och Norra Skåne, samt längs några stråk, huvudsakligen på garnisonsområdet, Björklunda och Hassellunden.

Området kring Netto ska röjas upp och ge plats för nya bostäder. Foto: Urban Önell
Området kring Netto ska röjas upp och ge plats för nya bostäder. Foto: Urban Önell

Staden ska stärkas som ett nav för kommunikation och möten, ha unika och varierade stadsmiljöer och rustas för ett förändrat klimat. Naturen ska få ta plats i staden.

– Befintliga parker, grönområden och naturområden ska värnas och skyddas mot ny exploatering, heter det i förslaget.

Ändå pekas flera naturområden ut för bostadsbyggande eller utredningsområde för framtida bostadsbyggande.

Cykelvägen kan försvinna

Cykelvägen som idag går mer eller mindre ostört i natur nästan hela vägen från Hässleholmsgården till Hovdala kan försvinna. All mark på båda sidor Garnisonsvägen pekas ut för bostäder, inklusive Sjörröds gård där byggnadsnämndens tidigare vice ordförande Johan Barnekow vill bygga höghus. Men dessutom är en stor del av skogsområdet med cykelvägen, längs Hovdalavägen norrut, utredningsområde för framtida bostäder.

– Det är inte i direkt konflikt med området där den mest populära motionsslingan finns. Vi måste också titta på cykelleder i mer upplysta områden. I ren natur kan det upplevas en viss osäkerhet, säger Mats Sturesson.

Bakom Hässleholmsgården i nordväst, längs järnvägen, föreslås ett naturreservat. Ytterligare tre reservat nämns i planförslaget: Linnéängen, Kattamarken och Mölleröd.

En utvidgning norrut från befintlig bebyggelse på garnisonen (Finjasjö Park) föreslås som utredningsområde, likaså hela golfbaneområdet. För två år sedan var golfklubbens framtid osäker och bostäder på golfbanan blev ett kontroversiellt förslag, då i kommunens regi. Sedan kom en privat köpare och golfklubbens ekonomi räddades , åtminstone för tillfället.

Ingvar Esbjörnsson tycker inte alls om planerna på att bebygga området där han brukar gå varje kväll med hunden Sigge. Foto: Berit Önell
Ingvar Esbjörnsson tycker inte alls om planerna på att bebygga området där han brukar gå varje kväll med hunden Sigge. Foto: Berit Önell

– Tanken är att använda så mycket natur som möjligt som grönområde, men inte om vi behöver mer bostäder. Vid golfbanan är järnvägen ett problem, om vi får höghastighetstågen blir det troligtvis inte bostäder där. Men om golfklubben försvinner vill vi använda området till annat, säger Leif Nilsson.

Den politiska enigheten är inte total. Folkets väl vill exempelvis att kommunen ska vara mer restriktiv med att exploatera grönområdena och fokusera mer på att förtäta bebyggelsen i centrum.

Skyddsavstånd 300 meter

En del av golfbanan ligger liksom Sjörröds gård inom det område på 1 000 meter som Hässleholms vatten ville ha som skyddsavstånd kring reningsverket. Inga nybyggnationer skulle tillåtas inom det så kallade yttre skyddsavståndet. Inom ett inre skyddsavstånd skulle befintliga fastigheter köpas in. Den utredning som stadsbyggnadskontoret beställde kom fram till samma slutsats. Men nu föreslås bara ett skyddsavstånd på 300 meter där fastigheter också på sikt ska köpas in på grund av smittspridningsrisk. Utanför det ska bedömningar göras från fall till fall.

– Vi tycker att det räcker, säger Leif Nilsson.

Men en av Folkets väl valfrågor var just att skyddsavstånd skulle avsättas enligt Hässleholms vattens och utredningens förslag.

– Vi har hela tiden sagt att de statliga rekommendationerna ska följas. Nu finns dessutom en konsultutredning. Något bättre underlag att stödja oss på har vi inte, säger Björn Widmark (FV).

Han påpekar dessutom att kommunen måste vidta åtgärder om boende inom ett område som kommunen godkänt har klagomål på lukt eller buller.

Riksintresse för friluftsliv

Både garnisonsområdet och reningsverket ligger inom det område som är föreslaget som riksintresse för friluftsliv. Det innebär att särskilt bebyggelseexploatering är olämplig.

I planförslaget motsätter sig kommunen riksintresset, liksom våren 2014 då kommunen yttrade sig över länsstyrelsens förslag och ville att ett betydligt mindre område skulle avsättas.

Björn Widmark skrev då förgäves en protokollsanteckning till försvar för riksintresset och undrade varför majoriteten ville ”fortsätta exploatera unika naturområden”.

Länsstyrelsen skickade vidare sitt förslag till Naturvårdsverket som nu överlämnat det till regeringen för beslut.

Naturvårdsverkets handläggare Ingela Hiltula blir förvånad när hon får veta att Hässleholms kommun  inte godtar ett riksintresse.

– Även om det inte är fastställt gäller intentionerna och kommunen borde peka ut området som riksintresse. En fördjupad översiktsplan granskas av länsstyrelsen och jag förutsätter att de tar upp det. Det kan se konstigt ut om en fördjupad översiktsplan strider mot ett riksintresse, säger hon.

– De vill ju ha området runt hela Finjasjön. Jag visste inte att det hade överlämnats till regeringen. Vi får diskutera det vidare, säger Leif Nilsson.

Ny Dryport Skåne?

Dryport Skåne, nu under det ursprungliga namnet Hässleholm Nord, kommer till heders i planförslaget. Dels föreslås industritomter och dels  uttrycks förhoppningar om södra Sveriges största logistikpark med bland annat torrhamn.

Leif Nilsson tror dock inte på en ny dryport.

– Jag kan inte tänka mig att det blir en ny diskussion om en torrhamn, men om det skulle dyka upp något har vi inte avhänt oss möjligheten, säger han.

Berit Önell

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se