torsjö live

Kartan stämmer inte med verkligheten

Kartan stämmer inte med verkligheten

Varifrån kommer föroreningarna i Sötekärrsbäcken och dagvattendammen nära reningsverket i Hässleholm där länsstyrelsen nyligen tog prover? Länsstyrelsen bedömer att kommunens kartor över hur vattenflödena rör sig i området inte stämmer och vill därför att miljökontoret utreder saken.

Enligt miljöchef Sven-Inge Svensson finns inga frågetecken, men Frilagts filmer visar att kommunens karta inte stämmer med verkligheten.

En intressant fråga är om förorenat vatten från dagvattendammarna eller från reningsverkets så kallade våtmarksfilter kan komma ut i Sötekärrsbäcken och orsaka de höga halterna av näringsämnena fosfor och kväve, salter med mera. Frågan är också hur mycket det påverkar Finjasjön där bäcken rinner ut.

midsommar15 041På kartan ser det ut som om dagvatten från Sjörrödsområdet leds i en cirkel runt hela Sjörrödsrondellen.

– Sedan rinner det via Suregrop till dagvattendammarna, säger Sven-Inge Svensson och pekar österut på kartan, motsatt hur bäcken tidigare rann då den hade utflöde i Finjasjön.

Enligt Svensson ska vattnet rinna från dagvattendammarna via en kulvert under Södra Kringelvägen, in i den mindre dammen framför reningsverket och åt väster  in i de två sammanlänkade dammar som kallas våtmarksfiltret. Där ska det röra sig i ett ”C”, först västerut i den övre delen av dammen mot Hovdalavägen och sedan österut i den nedre dammen. I östra kanten ska det rinna över till den sista dammen och därifrån vidare i en kanal till Maglekärrsbäcken som i sin tur mynnar ut i Finjasjön.

Men det är inte så det ser ut i verkligheten. Frilagts filmer från den 18 juni visar att vattnet i våtmarksfiltret istället sakta rinner baklänges, i den övre delen ut i den damm där dagvattnet kommer in och i den nedre  delen i riktning mot Hovdalavägen.

Frågan är därmed hur mycket Sötekärrsbäcken påverkas av att vattnet i våtmarksfiltret trycker på åt det hållet. Den avhuggna bäcken, som tidigare var förbunden med Suregrop, tar sin början just här.

Sven-Inge Svensson tror inte att vattnet infiltrerar under vägen. Han hävdar att vattnet i bäcken var helt stillastående när han var på plats och tittade i förra veckan.

Frilagts filmer visar dock ett tydligt flöde från  Sötekärrsbäcken ut i Finjasjön.

Miljöchefen kan inte heller förklara de höga halterna av fosfor och kväve i Sötekärrsbäcken. Nivåer som, enligt länsstyrelsen,  tyder på att något tillförs bäcken.

– Jag kan inte svära på att det inte tillförs något utifrån, säger Svensson.

Det som regelbundet tillförs våtmarksfiltret  är vatten från reningsverket. Två tillflöden finns, ett där avloppsvatten som gått igenom reningsverket men inte passerat Magle våtmark, regelbundet släpps ut. Det andra ska i nödfall släppa ut orenat avloppsvatten.

Filmerna visar också att dagvattnet rinner direkt ut i den sista dammen och vidare till Maglekärrsbäcken. Det betyder att vattnet lär vara mer förorenat när det kommer till Finjasjön än det hade varit om det tagit vägen via våtmarksfiltret.

Vid Frilagts besök, då det regnar kraftigt, finns en del vatten i Suregrop, på en sträcka från dagvattendammarna och nästan ända fram till rondellen. Däremot kommer inget dagvatten från rondellen med flöde åt motsatt håll upp mot dammarna. Av allt att döma rinner dagvatten från dammarna via Suregrop till rondellen om nivåerna är tillräckligt höga.

Inga brunnar eller rör syns till på södra och östra sidan av rondellen och på den västra mynnar det enda röret i ett dike som tar slut vid Sötekärrsbäcken. Enda framkomliga väg för detta dagvatten är alltså till Sötekärrsbäcken och det är också dit det som kommer via Suregrop måste rinna. Vid Frilagts besök var dagvattenröret från Sjörrödshållet igensatt och det fanns inget vatten i diket.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se