torsjö live vers2

Miljönämnden vände om skyddsavstånden

Miljönämnden vände om skyddsavstånden

Frågan om skyddsavstånd kring reningsverket är infekterad. Politikerna i miljönämnden, som tidigare hävdat 1000 meters yttre skyddsavstånd där inga nya bostadsområden ska etableras, förespråkar nu 750 meter i sitt yttrande om förslaget till fördjupad översiktsplan. Därmed kan tidigare M-politikern Johan Barnekows höghusplaner på Sjörröds gård klara sig.

I förslaget till fördjupad översiktsplan finns bara ett inre skyddsavstånd på 300 meter med. Inom det ska alla fastigheter på sikt lösas in. Utanför 300-metersgränsen vill kommunalråden och byggnadsnämndens presidium, som utformat förslaget, att bedömningar ska göras utifrån det enskilda fallet. Det vill alltså inte miljönämnden.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård
Miljönämndens ordförande Agne Nilsson (C) har ändrat sig i frågan om skyddsavstånd kring reningsverket. Foto: Berit Önell
Miljönämndens ordförande Agne Nilsson (C) har ändrat sig i frågan om skyddsavstånd kring reningsverket. Foto: Berit Önell

– Vi vill att det ska vara tydligt vad som gäller, förklarar ordförande Agne Nilsson(C ).

Tvistefrågan i miljönämnden var om det skulle bli 1 000 eller 750 meters yttre skyddsavstånd. 1 000 meter rekommenderades tidigare av Boverket som inte längre har någon rekommendation.

750 meter från centrum av reningsverket gick igenom i miljönämnden med en hårsmåns övervikt i en votering som slutade 5-4. Folkets väls ledamot har bara ersättarplats och fick inte rösta eftersom ingen var frånvarande. Håkan Spångberg (SD), Michael Strömberg (SD), Christer Jönsson (M) och Marie Hult (FP) reserverade sig mot beslutet.

Politikerna i miljönämnden är visserligen delvis andra än när 1 000-metersgränsen förordades i samrådet om detaljplan för Sjörröds gård, men flera var med även då och har ändrat uppfattning. Dessutom har miljöchefen Sven-Inge Svensson ändrat åsikt. Varför han som tjänsteman ändrat sig är oklart.

Miljöchef Sven-Inge Svensson har också ändrat sig.
Miljöchef Sven-Inge Svensson har också ändrat sig.

– Det är en kompromiss, säger han. Vi har gjort en avvägning.  Man måste väga ihop allt, men vi tycker fortfarande att det behövs ett yttre skyddsavstånd,

Han hänvisar till lukt- och smittspridningsutredningen som Hässleholms vatten beställt. Den förordar dock 1 000 meter med hänvisning till risk för olägenheter med lukt. För att motverka smittspridning räcker däremot 300 meter.

Sven-Inge Svensson nämner också att Hassellunden ligger på ungefär 750 meters avstånd och att inga klagomål på lukt har kommit därifrån, dock något klagomål på buller.

– Vi tror att det fungerar med det avståndet, säger han.

Miljönämnden har också andra synpunkter på förslaget till fördjupad översiktsplan. Nämnden anser bland annat att för mycket oexploaterad mark tas i anspråk. Två nya verksamhetsområden för näringsliv, nummer nio och tio, längs riksväg 21 i den nordöstra staden bör enligt nämnden utgå. Istället kan befintliga verksamhetsområden förtätas. Dessutom förespråkar nämnden att stadens entréer får behålla grön natur, exempelvis  i kilarna mellan riksväg 21 och 23.

Miljönämnden vill att platser med föroreningar som har klassats som riskklass ett eller två av Naturvårdsverket bör märkas ut på en karta. I miljökonsekvensutredningen bör förtydligas att förorenade massor är en vanlig orsak till förorenad mark.

Markanvisningskartorna i planförslaget är inkonsekventa, enligt miljönämnden. Bland annat är det oklart vilket av begreppen ny respektive befintlig blandad bebyggelse som avser redan planlagd bebyggelse.

Nämnden vill ha flera kompletterande utredningar, bland annat dagvattenpolicy, översvämningskartläggning och ett åtgärdsprogram för trafikbuller.

Hans-Göran Hansson (MP), till vänster diskuterade förslaget till fördjupad översiktsplan med allmänheten tillsammans med planarkitekterna Johanna Karlsson och Lisa Hofer samt kommunalrådet Mats Sturesson.
Hans-Göran Hansson (MP), till vänster diskuterade förslaget till fördjupad översiktsplan med allmänheten tillsammans med planarkitekterna Johanna Karlsson och Lisa Hofer samt kommunalrådet Mats Sturesson (C).

Miljönämnden förespråkar att grönstråk och cykelleder ska vara sammanhängande, i förslaget tar de ibland slut. Nämnden är också tveksam till planerad bostadsbebyggelse vid Hovdalavägen och föreslår allt som utredningsområde. När det gäller bostäder inom både Björklundaområdet och det område som ska knyta ihop garnisonen med staden varnar nämnden för att de ligger inom så kallade båtnadsområden och periodvis blir blöta.

Diskussionen om den fördjupade översiktsplanen fortsatte på stadsbiblioteket på onsdagseftermiddagen då allmänheten hade möjlighet att möta politiker och tjänstemän. Synpunkter ska vara inlämnade till stadsbyggnadskontoret senast den 26 juni.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se