torsjö live vers2

Beslut om dispens från strandskyddet

Beslut om dispens från strandskyddet

Byggnadsnämnden beslöt på onsdagen att ge dispens från strandskyddet för att ersätta cirka 1 000 kvadratmeter av strandängen vid Finjasjö park med gräsyta, gräva upp vassens rotfilt på en sträcka av cirka 70 meter, avvattna en fuktäng mellan villakvarteren och rensa ett dagvattendike. Både en kritisk protokollsanteckning och ett särskilt yttrande från Björn Widmark (FV) avvisades, men Johan Kronquist (SD) reserverade sig mot beslutet på ungefär samma grunder.

– Vi vill bara ha tillgång till sjön, säger Abraham Bernhardt, ordförande i Finjasjö parks villaförening.

Byggnadsnämnden gav dispens till åtgärder på Finjasjö parks strandäng. Ola Berg, till vänster och Abraham Bernardt hoppas att området ska bli mer attraktivt när det hålls i ordning bättre. Foto: Berit Önell
Byggnadsnämnden gav dispens till åtgärder på Finjasjö parks strandäng. Ola Berg, till vänster och Abraham Bernardt hoppas att området ska bli mer attraktivt när det hålls i ordning bättre. Foto: Berit Önell

Ersättaren Björn Widmark hade inte möjlighet att närvara och hade därför lämnat in sina skrivelser till byggnadsnämnden i förväg. Han ifrågasatte dispensen främst på grund av ingreppet i naturen, kostnaderna och risken för ett prejudikat som gör att fler villaföreningar kan få stränder iordningställda kring Finjasjön.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Byggnadsnämndens ordförande Leif Nilsson (S) har undersökt de juridiska förutsättningarna och förklarar att en ledamot som inte är närvarande inte har rätt att lämna protokollsanteckning.

– Särskilt yttrande är inte något som finns i kommunallagen, men vissa kommuner tillämpar det. Här har vi aldrig haft det, säger han.

Byggchef Robert Samuelsson förklarar att kommunen utför åtgärderna på önskemål av villaägarföreningen som dock även vill ha en båtbrygga.

– Det här blir istället, säger han och konstaterar att det idag skulle vara svårt att få ner båtar via den befintliga, svängda stigen.

Både båtbrygga och körbar väg ska vara möjliga enligt detaljplanen. Robert Samuelsson menar att det inte är stadsbyggnadskontorets sak att ta ställning till ytterligare önskemål utan hänvisar till tekniska avdelningen och tekniska nämnden. De får sedan ansöka om tillstånd och dispenser hos byggnadsnämnden.

– En del åtgärder kräver dispens från strandskyddet och en del även tillstånd från länsstyrelsen, det kan exempelvis gälla bortgrävningen av vassen, säger Samuelsson.

Dispensen från strandskyddet ska nu granskas av länsstyrelsen som inom tre veckor kan besluta om överprövning.

Ola Berg, till vänster, och Abraham Bernhardt ser dräneringen av ängen mellan husen som en av de viktigaste skötselåtgärderna.
Ola Berg, till vänster, och Abraham Bernhardt ser dräneringen av ängen mellan husen som en av de viktigaste skötselåtgärderna.

Villaföreningens styrelse vill betona att det inte är de som ställt krav på kommunen.

– Nej, vi ville bara ha en dialog om hur intentionerna i detaljplanen ska fullföljas, säger Abraham Bernhardt och Ola Berg.

De tyckte inte att området hölls i ordning på det sätt som skötselplanen i detaljplanen sa.

– Strandängen har slagits mer sällan, antagligen för att den är ojämn och stenig, konstaterar de.

Därför önskade de en sådd gräsyta.

– Men det var inte så stort område som dispensen nu gäller, säger Abraham Bernhardt som inte förstår varför man inte upphävde strandskyddet när detaljplanen antogs.

Föreningen ville att siktstråk mot sjön skulle hållas öppna, som detaljplanen beskriver, och vädjade också till kommunen om att göra något åt den fuktiga ängen mellan husen. En villaägare hade då fått veta att hans hus kunde drabbas av sättningar på grund av vätan. En ängsgräsplan har nu anlagts på en del av området, men fortfarande behövs dränering.

Stranden nedanför bostadsområdet är stenig efter anläggande av stig och dike intill.
Stranden nedanför bostadsområdet är stenig efter anläggande av stig och dike intill.

När det gäller båthamn eller båtbrygga har föreningen ännu inte enats om en skrivelse till kommunen. De hoppas att stranden snart blir trevligare genom att sten och skräp i strandkanten tas bort när vassen grävs upp. En liten sandstrand kan de tänka sig.

– Stranden är inte naturligt stening. Stenarna hamnade här när dagvattendiket grävdes och stigen anlades, förklarar Abraham Bernhardt.

Han och Ola Berg betonar att föreningen inte vill ta hela området i anspråk utan bara ha tillgång till sjön. De tror inte att andra föreningar vill ha samma saker och inte heller att det finns risk för att området ser för privat ut om det blir en båtbrygga.

– Men vi är förvånade och bekymrade över att kommunen inte tar bättre hand om sin investering i det här området, säger Abraham Bernhardt.

Ola Berg tror att kommunen skulle tjäna på att ge området högre attraktionskraft så att de återstående tomterna blir sålda.

Nu hoppas de på ett nytt möte med kommunen där de kan få klarhet i vilka intentioner som finns.

De tycker också att Skåneleden borde gynnas om området hölls bättre i ordning.

– Här kunde bli en fin fikaplats till exempel, säger Ola Berg.

Linda Martinsson, till vänster, och Jessica Davidsson var ute och provvandrade inför vandringsfestivalen och sökte efter lämpligt fikaställe vid sjön.
Linda Martinsson, till vänster, och Jessica Davidsson var ute och provvandrade inför vandringsfestivalen och sökte efter lämpligt fikaställe vid sjön.

Just då kommer ett par vandrare gående och frågar var de kan fika.

– Mitt förslag är uppe på pulkabacken där borta, säger Abraham Bernhardt och pekar.

Vandrarna Jessica Davidsson och Linda Martinsson är på provvandring inför söndagens vandringsfestival. De håller med om att en fikaplats borde finna nere vid sjön.

– Det hade också varit trevligt att se mer av sjön från leden, säger de och håller med Abraham Bernhardt om att leden kunde dras om en aning och komma närmare vattnet.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:
4/9 Finjasjö parks strandäng grävs bort
8/9 Boende i Finjasjö park känner sig lurade

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se