torsjö live vers2

Paviljongen kvar när byggnadsminne utreds

Paviljongen kvar när byggnadsminne utreds

Musikpaviljongen i Officersparken är skyddad från ingrepp, åtminstone tillfälligt. Länsstyrelsen har skrivit in i fastighetsregistret att utredning om byggnadsminnesförklaring pågår. Under tiden får inga åtgärder vidtas.

– Vi förväntar oss en god dialog med kommunen och förutsätter att man inte gör något innan utredningen är klar, säger Julia Cronqvist på länsstyrelsen.

Över 3 000 hässleholmare har nu skrivit på protestlistorna mot flytt eller rivning av musikpaviljongen på T4-området. Enligt detaljplanen från 2009 ska paviljongen flyttas till andra sidan kaserngården för att ge plats åt ett bostadshus på fem våningar i Officersparken. Men kommunens förslag till fördjupad översiktsplan pekar ut hela området kring kaserngården, inklusive paviljongen och parken, som bevaransvärt av kulturhistoriska skäl.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
-Det känns hoppfullt, tycker några av de engagerade för bevarandet av paviljongen, från vänster Leif Henningsson, Evert Storm och Peter Alf. Foto: Berit Önell
– Det känns hoppfullt, tycker några av de engagerade för bevarandet av paviljongen, från vänster Leif Henningsson, Evert Storm och Peter Alf. Foto: Berit Önell

Några av dem som engagerat sig i frågan, Evert Storm, Leif Henningsson och Peter Alf, ansökte för ett par veckor sedan om att paviljongen skulle förklaras som byggnadsminne samt bad landsantikvarien att utreda områdets kulturhistoriska värden. Länsstyrelsen har nu meddelat både dem och kommunen att anteckning om att frågan om byggnadsminnesförklaring väckts nu har införts i fastighetsregistret.

– Det gör vi för att de berörda ska veta att utredning om byggnadsminnesförklaring pågår, förklarar Julia Cronqvist, handläggare på länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

Under utredningstiden måste kommunen kontakta länsstyrelsen om eventuella åtgärder. Åtgärder som skulle kunna krocka med ett eventuellt byggnadsminne får inte vidtas.

– Om det behövs kan vi även besluta om förbud mot åtgärder, berättar Julia Cronqvist.

Ett förbud gäller i högst sex månader, eller längre tid om synnerliga skäl finns.

Julia Cronqvist vågar inte gissa hur lång tid utredningen kan ta.

– Det är jättesvårt att säga. Vi måste först bedöma vilka underlag vi behöver. Om vi till exempel ska ta in en extern aktör tar det längre tid, säger hon.

Enligt länsstyrelsens hemsida är en byggnadsminnesförklaring ofta en tidsödande och komplicerad procedur. Inför beslutet sker en omfattande beskrivning och dokumentation av byggnadens historia, utformning, funktion med mera. Enligt länsstyrelsen är en viktig förutsättning för ett bevarande också att byggnaden används på ett bra sätt.

Om paviljongen blir byggnadsminne kommer skyddsföreskrifter att utarbetas. En byggnadsminnesförklaring sker i dialog med fastighetsägaren, men länsstyrelsen har rätt att besluta mot ägarens vilja.

Evert Storm är glad över beskedet.

– Det känns hoppfullt, säger han.

Någon utredning om byggnadsminne gjordes inte innan detaljplanen antogs 2009, inte heller någon annan mer djupgående utredning av områdets kulturvärden.

Peter Alf har nu också fått brev från landsantikvarien som gjort en snabbutredning av musikpaviljongens och Officersparkens kulturhistoriska värden.

Landsantikvarien har redan gjort en snabbutredning om paviljongens och parkens kulturhistoriska värden.
Landsantikvarien har redan gjort en snabbutredning om paviljongens och parkens kulturhistoriska värden.

Där beskrivs garnisonsområdets kontinuitet på orten sedan 1900-talets början, innan Hässleholm blivit stad, och byggnadernas strikta placering inom området.

– Området är mycket välbevarat, såväl i byggnadernas utformning som placering, skriver landsantikvarie Barbro Mellander och byggnadsantikvarie Maria Johansson.

De nämner att musikkåren på T4 från 1925 till 1957 var landets trängregementens enda musikkår.

Hela området kring Trängplan, inklusive parken och paviljongen, är utpekade som bevaransvärda i kommunens förslag till fördjupad översiktsplan.
Hela området kring Trängplan, inklusive parken och paviljongen, är utpekade som bevaransvärda i kommunens förslag till fördjupad översiktsplan.

Landsantikvarien betonar att området benämns som värdefull kulturmiljö i förslaget till fördjupad översiktsplan för Hässleholms stad 2030. Där står att ”särskilt byggnader och miljö kring Trängplan är bevaransvärda”.

Hässleholms stad med tillhörande garnisonsområde är redan också utpekad som särskilt värdefull kulturmiljö i länsstyrelsens kulturmiljöprogram för Skåne.

– Landsantikvarien anser att garnisonsområdet T4 är en betydelsefull kulturmiljö för Hässleholm, som berättar om stadens militära historia, vilken spänner över hela 1900-talet.

Garnisonsområdet i Hässleholm är dessutom troligen det enda trängregementet i Sverige där byggnader och platsens ursprungliga struktur är bevarade.

– T4 är en för Hässleholm betydelsefull kulturhistorisk miljö, intimt förknippad med stadens historia och profil, med väl bevarade strukturer och byggnader med högt kulturhistoriskt värde, skriver landsantikvarien.

Peter Alf har skickat landsantikvariens utredning till kommunledningen och till samtliga politiska partier i kommunfullmäktige.

– Det är motsägelsefullt att kommunen i förslaget till fördjupad översiktsplan säger att byggnader och miljö kring Trängplan är bevaransvärda och samtidigt vill flytta musikpaviljongen, säger Peter Alf.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) har ännu inte läst utredningen och vill inte kommentera saken.

– Men det blir ett anmälningsärende, så att alla kommunstyrelsens ledamöter får del av det, sedan får varje politiskt parti ta ställning, säger hon.

Den motion som Sverigedemokraterna lagt om en ändring av detaljplanen för att bevara paviljongen och parken, kommer inte att tas upp vid nästa kommunfullmäktige som hålls den 2 november. Ärendet har passerat byggnadsnämnden, som inte ville ändra detaljplanen, och kommer nu att beredas av kommunkansliet innan det behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen och slutligen kommer upp i kommunfullmäktige. När det blir är ännu inte bestämt.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se