torsjö live vers2

Hibab motarbetar Natura 2000-skydd

Hibab motarbetar Natura 2000-skydd

Kommunen och kommunala bolaget Hibab motarbetar länsstyrelsens och Naturvårdsverkets förslag till Natura 2000-skydd för delar av Hovdalaområdet som är Skånes mest artrika fladdermuslokal med bland annat den sällsynta Bechsteins fladdermus. Hibab har skrivit till Naturvårdsverket och föreslagit ett betydligt mindre område. Trots pågående dialog om Natura 2000 har en skogsbacke vid Solhem schaktats ur för en handikappvänlig stig och en trappa byggts nerför en brant till den nya vandringsleden Höjdarnas höjdarled.

Backkrönet har schaktats bort för att lutningen ska bli mindre och stigen tillgänglig för personer med funktionshinder. Foto: Berit Önell
Flera stora ingrepp i naturen har skett samtidigt som arbetet pågått med att ge en del av Hovdalaområdet Natura 2000-skydd. I lösvskogen vid Solhem har backkrönet har schaktats bort för att lutningen ska bli mindre och stigen tillgänglig för personer med funktionshinder. Foto: Berit Önell

Regeringen har nu frågan om nya Natura 2000-områden på sitt bord. Någon tidsplan finns inte, men ambitionen är att ett beslut ska komma så snart som möjligt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Ärendet är under beredning, det är det enda vi kan säga idag, säger Pontus Hummelman, politisk sakkunnig hos klimat- och miljöminister Åsa Romson, till Frilagt på måndagseftermiddagen.

Länsstyrelsens förslag omfattar 255 hektar fördelat på tre områden, ett större längs Hovdalaåns och Brönnestadsåns dalgång, både norr och söder om slottet, samt två mindre med strandnära skog vid Dalleröd och Solhem. Markägaren Hibab vill bara skydda ett smalare område söder om slottet, på 42,6 hektar.

Enligt länsstyrelsens fladdermusexpert är det ursprungliga förslaget på gränsen till för litet. Dalleröd är det mest värdefulla området för fladdermössen. Det vill Hibab alltså inte skydda alls. Istället har bolaget skrivit ett markupplåtelseavtal med kommunen för en ny etapp av vandringsleden Höjdarnas höjdarled. Leden ska locka vandrare till den stora europeiska vandringsfestivalen Eurorando som hålls i Skåne i september 2016.

Höjdarnas höjdarled går också förbi jaktstugan på höjden vid Solhem innan den ansluter till Skåneleden längs stranden. I den branta sluttningen ner mot Finjasjöns strand, vid Guldkusten, har i höst en trappa byggts med avsatser där vandrarna kan stanna och vila.

Den nybyggda trappan är lång och brant.
Den nybyggda trappan är lång och brant.

Diskussionen mellan Hibab och länsstyrelsen om Natura 2000-områdena pågick under april och maj, samtidigt som Finjasjöns fiskevårdsförening förberedde arbetet med en flytbrygga, tillgänglig för personer med funktionshinder, utanför den lilla udden vid Solhem. En annan avdelning på länsstyrelsen beviljade strandskyddsdispens för bryggan och Hibab fick muntligt besked om att det inte behövdes någon dispens för att anpassa stigen. Istället hölls ett samråd på plats mellan Hibab, Finjasjöns fiskevårdsförening och stadsbyggnadskontoret.

Men Marie Löfberg, Natura 2000-samordnare på länsstyrelsen, blir inte glad när hon får höra att skogsbacken sänkts ett par meter för att stigen skulle tillgänglighetsanpassas.

– Det känns inte så bra. Jag har varken hört om någon stig eller brygga, säger hon förvånat.

Hon berättar att hon pratat med både kommunen och Hibab och förklarar att hon brukar få information av länsstyrelsens handläggare om det finns planer för ett område som kan påverka naturskyddet.

– Någon borde kanske ha reagerat. I ett sådant här fall hade jag absolut tagit en diskussion med markägaren även om det inte fanns ett beslut om Natura 2000, säger hon.

Hon tycker också att det är märkligt att länsstyrelsen bedömde att det räckte med samråd för stigen vid Solhem.

– Jag får prata med dem som hade hand om strandskyddsdispensen, säger hon.

Hon är bestämd med att markägaren inte kan stoppa ett Natura 2000-område.

– Det är arterna som ska skyddas och för det krävs inte att alla markägare är positiva, säger hon.

Hon förklarar att hela Hovdala är viktiga för fladdermössen, några områden dock mer än de andra.

Marie Löfberg gjorde några små justeringar för att tillmötesgå Hibabs önskemål, men meddelade sedan att det inte gick att göra mer eftersom flera fladdermuslokaler låg utanför Hibabs avgränsning.

Hibab frågade om en eventuell etablering av höghastighetsjärnväg skulle kunna påverka saken.

– Om vi förutsätter att höghastighetståget blir av så är det rätt osannolikt att man kommer att bygga en järnvägsbro över hela Finjasjön och på så sätt dela av Hovdala rakt av. Man kan säga att Finjasjön sätter ett naturligt stopp för dragning rakt över Hovdala, svarade Marie Löfberg.

Hibab begärde att en bevarandeplan skulle tas fram innan bolaget fattar beslut. Länsstyrelsen svarade att en sådan plan inte görs i förväg, men ska tas fram senast sex år efter att ett Natura 2000-område bildats. För Hovdala kan den bland annat innebära att grova och döda träd ska bevaras liksom buskridåer där fladdermössen jagar efter insekter.

Hibabs vd Kent Johannesson försäkrar att bolaget är välvilligt till skyddet som sådant.

– Vi är positivt inställda, men vill inte ha så stort område, säger han.

Skälen han för fram är skogsbruket och tillgängligheten för friluftslivet.

Han berättar att han har konsulterat ekologen Lars-Erik Williams för att få hjälp att bedöma vilka områden som är viktigast för fladdermössen.

– Solhemsdungen är inte viktig, förklarar Johannesson.

Borde ni inte ha tagit hänsyn till förslaget om Natura 2000-område innan ni byggde bryggan och stigen?

– Jag vet inte, tror inte Natura 2000 har nämnts, men jag har inte själv varit närvarande vid mötena, säger Johannesson.

Han konstaterar att det inte finns något beslut om Natura 2000 ännu.

– Vi kan inte hålla på och avvakta för länge. Vi har uppdraget att sköta Hovdala som ett natur- och rekreationsområde och vill att det ska vara tillgängligt, säger han.

Att dra stigen på planare mark, närmare vattnet, menar han bara skulle ha lett till ännu mer röjning i skogen eftersom sträckan blivit längre.

-Hibabs förslag innebär tillräckligt naturskydd, anser Hibabs ordförande, kommunalrådet Mats Sturesson (C ).
-Hibabs förslag innebär tillräckligt naturskydd, anser Hibabs ordförande, kommunalrådet Mats Sturesson (C ).

– Vi har i vårt svar bejakat en del av det område som föreslagits, men motsatt oss en del, säger Hibabs ordförande, kommunalrådet Mats Sturesson (C ).

Han anser att bolagets förslag är tillräckligt för att skydda fladdermössen.

– Skyddet begränsar markägarens möjligheter att använda fastigheten och vi är inte beredda att ta ytterligare inskränkningar, säger han.

Vid Hibabs styrelsemöte den 9 december informerade Kent Johannesson om att en markägare på Kullaberg kan få mångmiljonbelopp av staten i intrångsersättning för de intäkter man förlorar när området sköts enligt Natura 2000. Det var första gången Hibabs styrelse fick veta att den möjligheten finns.

Mats Sturesson tycker att det är bra att det går att få ersättning, men det påverkar inte hans syn på hur stort område som bör skyddas.

– Nej, även med ersättning tycker vi att det vi föreslagit är tillräckligt, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se