Gruppen-3a-328x120

Senioren kvar men Solhaga läggs ner

Senioren kvar men Solhaga läggs ner

Thomas Rasmusson (S), ordförande i omsorgsnämnden, en var bekymrad över besparingarna i handikappomsorgen. Foto: Urban Önell
Thomas Rasmusson (S), ordförande i omsorgsnämnden, är mest bekymrad över besparingarna i handikappomsorgen. Foto: Urban Önell

Senioren får vara kvar. Det beslöt en enig omsorgsnämnd. Andra sparförslag klubbades, bland annat nedläggning av Solhagas dagverksamhet för dementa och neddragningar inom hemtjänsten.

Protesterna från föreningar och partier påverkade politikerna i frågan om Senioren.

– Det är en viktig verksamhet. Partierna ville inte ta den striden för de pengarna, förklarar Thomas Rasmusson (S), ordförande i omsorgsnämnden, som själv dock var mer bekymrad över neddragningar inom handikappomsorgen.

Totalt gällde sparförslaget 15,6 miljoner kronor. Därav hade omsorgschef Annika Andersson räknat med en besparing av hyreskostnaden på 1 070 000 kronor genom en stängning av träffpunkten Senioren. Men den besparingen hade inte hamnat på omsorgens konto eftersom kommunen kompenserar för hyran. Försvinner hyran så försvinner alltså även motsvarande summa i budgeten.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Annika Andersson hävdar ändå att det var berättigat att ta med Senioren i sparförslaget för den ekonomiskt mycket pressade omsorgsnämnden.

– Tänk om alla nämnder bara tänkte på sitt eget, vi måste också se till kommunens gemensamma ekonomi. Om kommunen hade sparat 1,1 miljon på den här hyran så hade vi kunnat anställa några undersköterskor till, säger hon.

Enligt sparförslaget skulle lokalen dock inte sägas upp utan överlämnas till socialförvaltningen som har stort behov av centrala kontorslokaler.

Omsorgschef Annika Andersson fick inte igenom alla sina sparförslag. Foto: amtryck.se
Omsorgschef Annika Andersson fick inte igenom alla sina sparförslag. Foto: amtryck.se

Annika Andersson har nu fått i uppdrag att titta på hur föreningarna skulle kunna bidra till Seniorens hyra. Ett förslag som kom upp i diskussionen med kommunala pensionärsrådet inför budgetbeslutet.

– Föreningar i kransorterna betalar ju sina hyror själv, konstaterar Annika Andersson.

Städningen ska däremot ligga kvar på omsorgsförvaltningen.

Omsorgsnämnden ska fortsätta att se över hur samlingslokalerna på Bokeberg och Ehrenborg skulle kunna användas mer.

– De är också centrala lokaler som hade kunnat fungera bra för föreningsverksamheten, säger Thomas Rasmusson som dock röstade som de andra för att bevara Senioren.

Omsorgsnämnden var också enig i att säga nej till att sänka bemanningen på äldreboenden och ta bort smakportioner för personalen.

Solhagas dagverksamhet för dementa i Kaptensgårdens lokaler läggs ner och deltagarna hänvisas till Lyckåsa i Bjärnum.
Solhaga dagverksamhet för dementa i Kaptensgårdens lokaler läggs ner och deltagarna hänvisas till Lyckåsa i Bjärnum.

Det blev votering på de flesta av de 20 punkterna i förslaget. Deltagarna i Solhagas dagverksamhet för dementa på Kaptensgården i Hässleholm får åka till Lyckåsa i Bjärnum efter nedläggningen. Men på lång sikt är tanken att ha verksamheten i Hässleholm. Samlokalisering av dagverksamheterna ska ske i väntan på eventuell tillbyggnad av Ekegården eller nybyggnad av äldreboende i Hässleholm. Tre SD-ledamöter röstade nej, två från den borgerliga alliansen avstod, efter att inte ha fått igenom sitt förslag om återremiss för att undersöka möjligheten till andra lösningar inom centralorten, och de sex rödgröna röstade ja.

– Vi tycker att det är olämpligt att samla alla på ett ställe och dessutom minska öppethållandet, förklarar Åsa Erlandsson.

Annika Andersson betonar att det finns fördelar med en samordning på Lyckåsa där även växelvård och korttidsvård för dementa finns. En fördel är också att lokalerna på Kaptensgården kan tas över av hemtjänsten.

Hon tror att silviasystrarnas kompetens kan tas tillvara även när personalen får andra tjänster inom kommunen, oklart var.

– De kan förstås inte ge konsultationsstöd på andra ställen som de gör idag, men vi får sänka ambitionsnivån, säger hon.

Inom hemtjänsten försvinner 3,6 tjänster när inköp ska göras via nätet och omsorgstagare sköta bilvården. SD-ledamöterna röstade nej till neddragningen, men de rödgröna och den borgerliga alliansen röstade för.

Åsa Erlandsson (SD) röstade nej till att lägga hela dagverksamheten för dementa i Bjärnum.
Åsa Erlandsson (SD) röstade nej till att minska personalen i hemtjänsten. Foto: Urban Önell

– Den eventuellt ökade effektiviteten ska komma verksamheten till godo, det vill säga personalen ska inte behöva stressa som idag, ansåg Åsa Erlandsson.

Hjälp med husdjur tas också bort från hemtjänstens arbetsuppgifter, de som redan har den hjälpen får dock fortsätta så länge de har samma husdjur kvar. Alla partier röstade för det tillägget från alliansen.

Avgiftsfri ledsagning med tio timmar försvinner. Här ville den borgerliga alliansen ha kvar åtta timmar och när inte det gick igenom avstod de två ledamöterna från att rösta. SD röstade nej även här.

Annika Andersson hänvisade till likabehandlingsprincipen i kommunallagen och menade att det inte gick att ha vissa insatser gratis medan andra var avgiftsbelagda.

Både SD och alliansen röstade nej till avveckling av trygghetsvärden på Bokeberg och Hantverksgatan och voteringen slutade 6-5 till förmån för de styrande och det lagda förslaget. Likadant blev det med beslutet om städning var tredje veckas istället för varannan och höjd hemtjänsttaxa med 100 kronor, från 220 till 320 kronor. SD och alliansen ville ha en differentierad taxa där städning och serviceinsatser höjs med 50 kronor och taxan för övriga insatser förblir oförändrad.

Två personliga ombud för personer med psykiska funktionshinder dras ner till ett.

Alla förslag om avgifter måste tas i kommunfullmäktige. Det gäller alltså även förslagen till höjda måltidspriser och avgift för boendestöd som idag är kostnadsfritt. Förslaget till månadsavgift för resor till daglig verksamhet återremitterades i enighet eftersom det är oklart om det är lagligt att införa sådan avgift när kommunanställda chaufförer kör. Om avgiften införs kommer funktionshindrade att få betala mer för resa och mat än vad de får i ersättning för sitt arbete på daglig verksamhet.

Förslaget att avveckla lagen om valfrihet för servicetjänster inom omsorgen måste också tas i kommunfullmäktige. Här röstade alliansen emot.

Den uppsökande verksamheten till 81-åringar övergår från och med nästa år till distriktssköterskorna i hemsjukvården, trots avslag från alliansen.

Ersättaren Ulrika Widmark Barnekow (FV) lämnade en protokollsanteckning där hon ifrågasatte att inga sparkrav lagts på administrationen som hon anser i synnerhet behöver granskas.

– I det liggande förslaget kan utläsas besparingsåtgärder som direkt drabbar brukarna i form av minskat stöd, sämre service och högre kostnader. Allt detta samtidigt som den administrativa och byråkratiska ´´överbyggnaden” undantas och skyddas. Helhetssynen saknas tyvärr, skriver hon.

Totalt var det förslag på 7,3 miljoner kronor som inte gick igenom. Dessutom räknar omsorgen med att volymökningar leder till att ytterligare 17,6 miljoner måste sparas.

– Det betyder att vi kommer att tvingas ta ställning till besparingar på ytterligare 20-25 miljoner inom ett par månader, förklarar Thomas Rasmusson.

Vad dessa besparingar kan innebära har inte diskuterats, förutom att måltidsorganisationen ska ses över.

– Vi har verkligen svångremmen indragen i sista hålet nu, säger Rasmusson och förklarar att nya sparförslag måste komma, men att nämnden också ska vädja om mer pengar från kommunstyrelsen.

För att få en budget i balans nu beslöt nämnden att sänka kostnaderna för köpta platser med de 7,3 miljonerna.

– Det betyder att vi inte kan betala för de platser vi har. Men vi hoppas att vi behöver färre köpta platser snart, det brukar variera, säger Annika Andersson.

I slutet på februari eller början på mars kommer omsorgsnämnden att kalla alla politiska partier och brukarorganisationer till en framtidskommission.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se