torsjö live

Planerar bygga äldreboende och bostäder

Planerar bygga äldreboende och bostäder

Ett äldreboende i åtta våningar för totalt 160 pensionärer kan bli verklighet utmed Kristianstadsvägen i Hässleholm, i korsningen med Åkaregatan.

På Kyrkskolans skolgård kan det bli bostäder, liksom väster om Hovdalavägen, i höjd med garnisonen, mellan Hovdalavägen och golfbanan, på Åhusfältet samt i norra Röinge. Flera planprogram och detaljplaner är på gång.

Ett nytt äldreboende i åtta våningar kan bli verklighet i området vid Kristianstadsvägen, nära de så kallade Stockholmshusen. Foto: Urban Önell
Ett nytt äldreboende i åtta våningar kan bli verklighet i området vid Kristianstadsvägen, nära de så kallade Stockholmshusen. Foto: Urban Önell

Tekniska nämndens arbetsutskott har beslutat att ansöka hos byggnadsnämnden om att få sätta igång förberedelserna för byggprojekten. För vissa handlar det om planprogram, för några detaljplan där det inte redan finns detaljplan och för äldreboendet och området vid golfbanan gäller det att ändra befintlig detaljplan.

Äldreboendet planeras på tre tomter som kommunen äger, bredvid de så kallade Stockholmshusen. Tidigare låg där en bensinmack. Därför har området sanerats, men ytterligare sanering kan behövas. Nu måste detaljplanen ändras för att tillåta bostäder. En transformatorstation måste också flyttas.

– Det finns ett uttalat behov av äldreomsorgsplatser och läget är lämpligt och centralt, säger Lars Olsson (C  ), ordförande i tekniska nämnden.

Han förklarar att boendet kan bli lägre än åtta våningar om behoven inte är så stora. Alternativt kan annan verksamhet tillåtas på något våningsplan.

Vid golfbanan vill kommunen bygga upp till fem våningar höga bostadshus på ett cirka 16 000 kvadratmeter stort område som idag är avsett för handel och industri.

Kommunen vill exploatera området mellan Hovdalavägen och Garnisonen.
Kommunen vill exploatera området mellan Hovdalavägen och Garnisonen.

Området mellan Garnisonen och Hovdalavägen, upp till Hässleholmsgården, är idag i stort sett oexploaterat, men i förslaget till fördjupad översiktsplan, som ifrågasatts och lagts på is på obestämd tid, är en del av det inritat som ny blandad stadsbebyggelse och en del som utredningsområde för sådan. Nu vill kommunen sätta igång ett planprogram som leder till detaljplan för hela eller en del av området på totalt cirka 320 000 kvadratmeter. Många olika typer av bostäder kan i så fall byggas på fastigheterna som delvis är kommunägda och delvis privatägda.

Kyrkskolans skolgård kan få ny detaljplan som tillåter bostäder och kontor, förutom skola och eventuellt en ny förskola. De två befintliga fritidshemmen kan avvecklas. Tanken är att den gamla q-märkta skolbyggnaden ska bevaras, men området i övrigt förtätas. Samtidigt finns förslag på att använda en del av gatumarken och låta Värpatorparens väg enbart bli gång- och cykelväg. I så fall kan upp till tre byggrätter som vetter mot Hembygdsparken få plats. En del av den aktuella marken ägs av Hässleholms församling.

Vid Röinge tingsgård föreslås småhusbebyggelse på ett cirka 50 000 kvadratmeter stort område.

Åhusfältet på totalt cirka 976 000 kvadratmeter kring Almaån kan också bli föremål för planprogram och detaljplan för bostadsbebyggelse. Den största fastigheten där ägs av kommunen och några andra av privatpersoner.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se