torsjö live

18,3 miljoner liter avloppsvatten läckte ut

18,3 miljoner liter avloppsvatten läckte ut

Vattnet i dagvattendammen ser fortfarande missfärgat ut. Hässleholms vatten ska nu titta på om det kan vara aktuellt att söka fler avloppsläckor. Foto: Berit Önell
Vattnet i dagvattendammen ser fortfarande missfärgat ut. Hässleholms vatten ska nu titta på om det kan vara aktuellt att söka fler avloppsläckor. Foto: Berit Önell

18,3 miljoner liter avloppsvatten läckte ut från undermåliga ledningar på två olika platser i Hässleholm och rann ut i den dagvattendamm där länsstyrelsen för ett år sedan uppmätte höga halter av både bakterier och en rad andra ämnen. Det framgår av ett yttrande från miljökontoret och Hässleholms vatten till länsstyrelsen. Läckorna är nu åtgärdade och ärendet avslutat, men vattnet i dammen är även idag missfärgat och luktar avlopp.

Dagvattnet leds vidare genom dammsystemet och ut i Finjasjön.

Det var inte 90 miljoner liter som i Örebro där en läckande avloppsledning på ett industriområde igår blev riksnyheter. Men läckorna i Hässleholm var ändå omfattande och skulle kunna påverka den känsliga Finjasjön . Dessutom kan upptäckten följas av fler.

– Det finns inga fler misstankar som jag vet om, men vi får ner och titta igen, säger Björn Ericson, vd på Hässleholms vatten när Frilagt frågar om dammens nuvarande status kan bero på att det finns fler läckande avloppsledningar.

Han berättar att arbetet med att byta ut 770 meter ledningar i ett av de drabbade

Det bubblar fortfarande i Sötekärrsbäcken.
Det bubblar i Sötekärrsbäcken.

områdena snart ska starta. Det gäller T4-området och 8,7 miljoner kronor är avsatta för projektet.

Hässleholms vatten beräknar att 15,3 miljoner liter avloppsvatten rann ut i dagvattennätet och vidare till dammen när en brunn till ett nödavlopp i korsningen Tränggatan-Västra Kungsgatan sattes igen på grund av att en brunnsförhöjningsring fallit ner och fastnat. Det skedde troligen i samband med asfalteringsarbeten i början på april 2015.

Strax därefter var länsstyrelsen på plats och tog vattenprover både i dagvattendammen och i Sötekärrsbäcken eftersom miljökontoret vägrade göra det på länsstyrelsens uppmaning. Då hade det gått flera månader sedan Linus Jepsson slagit larm om det missfärgade vattnet i dammen och smutsvattensvamp, onaturligt bubblande, döda grodor med mera i Sötekärrsbäcken som också rinner ut i sjön.

– Jag försöker och försöker, men de vägrade göra något och det är likadant nu, säger han och menar bland annat att orsaken till uppvärmningen av Sötekärrsbäcken i vintras inte har undersökts seriöst.

I dammen uppmätte länsstyrelsen i april 2015, förutom fosfor, kväve, bakterier, svampar och andra mikroorganismer, ämnen som tyder på att vattnet påverkas av mer än avlopp, bland annat höga halter av tungmetallerna koppar och zink.

I slutet på juni kallade länsstyrelsen till ett möte där miljökontoret och Hässleholms vatten ombads vidta en rad åtgärder, bland annat söka efter avloppsläckor. Först i oktober hittades läckan på T4 och då hade alltså en stor mängd avloppsvatten hunnit rinna ut.

– Det ska inte så mycket till för att det ska bli många liter av det, men självklart ska vi försöka lösa sådant så snabbt som möjligt, säger Björn Ericson.

Felkopplingen av avloppsledningen vid Kioskvägen upptäcktes i augusti 2015. Den var åtgärdad i september.
Felkopplingen av avloppsledningen vid Kioskvägen upptäcktes i augusti 2015. Den var åtgärdad i september.

En annan felkoppling som gjorde att avloppsvatten rann ut i dagvattendammen upptäcktes innan problemet på T4 hittades. Det var två fastigheter på Kioskvägen, vid infarten till garnisonen, som hade gemensamt avlopp påkopplat på en dagvattenledning. Redan under våren uppmärksammades att ett dagvattendike vid rondellen innehöll ”gråvatten” som luktade avlopp. Felet hittades först inte, men efter mötet med länsstyrelsen gjordes en ny kontroll i augusti. Problemet hade då förvärrats. Hässleholms vatten tog hjälp av ett företag i Göteborg som tillförde rök i ledningsnätet för att hitta orsaken. Det visade sig att fastigheternas avlopp hade kopplats till en mycket gammal dagvattenledning som löpte parallellt med spillvattenledningen. Misstaget skedde troligen redan när vattenledningen anlades på 1940-talet. Utjämningsdammen för dagvattnet byggdes 1994.

Här var det svårt att beräkna hur stor mängd avloppsvatten som läckt ut under många år. Hässleholms vatten räknade på de drygt 20 år som gått sedan dagvattendammen byggdes och kom fram till cirka tre miljoner liter. Därmed blir det totalt 18,3 miljoner liter från de två läckorna.

Alla dag- och spillvattenledningarna vid Kioskvägen har nu lagts om till en kostnad av drygt 500 000 kronor.

Efter denna upptäckt gjordes tätare provtagningar i dagvattendammen och de visade att det fanns en fortsatt avloppspåverkan. Därför fortsatte sökandet efter läckor och problemet på T4 hittades.

Enligt Hässleholms vattens rapport återgick halterna av totalfosfor och kväve efter en tid till normala nivåer. Efter en påminnelse från länsstyrelsen i december skickades rapporten till miljökontoret som i slutet på januari rapporterade till länsstyrelsen. Hässleholms vatten påpekar att dagvattendammarna visade sig ha god effekt på det orenade spillvattnet. Både kväve och fosfor hade sjunkit till nästan normala nivåer vid en provtagningspunkt strax uppströms utloppet till Maglekärrsbäcken.

Den totala kostnaden för åtgärderna landar på cirka 10,5 miljoner kronor. Då ingår förutom förnyelsen av va-ledningarna även ett larmsystem som ger utslag via dator eller sms för 24 nödavlopp i kommunen.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se