torsjö live vers2

Beslut om köp av Hessleholm Network

Beslut om köp av Hessleholm Network

Efter en lång debatt med många frågor, varav de flesta förblev obesvarade, beslöt kommunfullmäktige att köpa fiberföretaget Hessleholm Network.

– När vi beslöt om fiberetableringsplanen i maj 2015 handlade det inte om att köpa upp konkurrerande bolag eller hindra vissa från att få grävtillstånd. Det här måste göras om och göras rätt, förklarade Kenny Hansson (M) som var den som krävde återremiss vid förra fullmäktige för två veckor sedan.

Vid fullmäktige avslöjades att de 46 miljoner som kommunen hittills avsatt inte kommer att räcka till kommunens fiberetablering. 

Återremissen innebar att frågan kom upp en gång till efter vissa kompletteringar i underlaget. Det gällde bland annat om Hessleholm Networks skulder ingår i köpeskillingen på maximalt 15 miljoner kronor. Svaret, som nu fanns med i handlingarna, var att den ingår eftersom den tagits med vid beräkningen av köpeskillingen. En fråga som ställdes vid förra fullmäktige var också om den personal som följer med vid förvärvet är ägaren. Det är det inte utan det är en anställd tekniker.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) berättade att de 46 miljoner kommunen avsatt till fiberetablering inte kommer att räcka. Foto: Urban Önell
Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) berättade att de 46 miljoner kommunen avsatt till fiberetablering inte kommer att räcka. Foto: Urban Önell

På Lars Johnssons (M) fråga om det kommer att räcka med de hittills avsatta 46 miljoner kronorna till fiberprojektet eller skattebetalarna får skjuta till ytterligare medel svarade kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) ett ganska tydligt nej.

– De 46 miljonerna var inte räknat på allt utan bara på en- och tvåfamiljshus. Det kommer säkert att behöva förstärkas för utbyggnaden av fiber till företag och flerfamiljshus, sa hon.

Därmed var det dock slut på svaren. Den styrande minoritetens representanter i fullmäktige betonade att frågan debatterades ingående vid förra sammanträdet och därför inte skulle diskuteras så mycket nu.

Kenny Hansson påminde om att vid det tidigare beslutet sades det att de 46 miljonerna var till för att projektet skulle komma igång. Sedan skulle anslutningsavgifterna göra projektet självgående.

– Hur kan man sedan låna upp pengar för att köpa upp bolag och inte tala om vad det kostar, undrade han.

Flera ledamöter från M, L, SD och FV hade frågor och markerade kraftfullt att de ville att förslaget om köp skulle avslås. M, L och SD har ändrat sig under resans gång medan FV var emot kommunens fiberetablering från början.

John Bruun (L) Foto: Urban Önell
John Bruun (L) ansåg inte att fullmäktige fått full information inför beslutet om fiberetableringen i maj i fjol. Foto: Urban Önell

– Jag har inte ändrat mig, men vi hade inte full information vid förra beslutet, förklarade dock John Bruun (L) som tyckte att de styrande hade skött ärendet så illa att de borde skämmas lite.

– Vi var ett av partierna som stod bakom beslutet om fiberetableringen där det också stod att vi inte ska begränsa för andra aktörer. Men innan bläcket har torkat börjar kommunen vägra grävtillstånd och skickar till och med yttrande till länsstyrelsen där bidrag till fristående fiberföreningar avstyrks. Det är inte rimligt att gräva ner parallella nät i Stoby och Hessleholm Network ska köpas för att överpris, sa Lars Johnsson.

Han var upprörd över att en uppgift i värderingshandlingarna ändrats av en kommunal tjänsteman.

– På det sättet har man blåst upp värdet på bolaget, sa han.

Enligt Lena Wallentheim var detta dock i samråd med konsultföretaget WSP.

Björn Widmark (FV) hade frågor om förslaget till avtal, men fick inga svar. Foto: Urban Önell
Björn Widmark (FV) hade frågor om förslaget till avtal, men fick inga svar. Foto: Urban Önell

Björn Widmark (FV) ansåg fortfarande att underlaget för beslutet var undermåligt. Han hade frågor om det utkast till avtal för överlåtelse av aktiekapitalet som fanns med i handlingarna. Där finns en punkt om särskilt åtagande avseende fibernätet i Vankiva, att målbolaget ska vara oförhindrat att ingå avtal med bank, kreditinstitut eller annan tredje man avseende finansiering av investeringen. Varken säljaren eller målbolaget ska vara skyldiga att inhämta köparens föregående samtycke.

– Vad innebär detta, finns det ingen gräns, undrade Björn Widmark.

Även John Bruun reagerade på detta. Men de fick inget svar.

Patrik Jönsson (SD) förklarade att hans parti från början var väldigt positiva till förslaget att köpa Hessleholm Network, men att nackdelarna sedan visat sig vara för många. Han nämnde bland annat tveksamma ekonomiska kalkyler, att privata intressen motarbetas genom att kommunen nekar grävtillstånd och att Konkurrensverket utreder kommunens agerande.

Patrik Jönsson (SD) ansåg att förutsättningarna för fiberprojektet förändrats helt. Foto: Urban Önell
Patrik Jönsson (SD) ansåg att förutsättningarna för fiberprojektet förändrats helt. Foto: Urban Önell

– Hessleholm Network är, enligt vår bild, ett välskött företag som det mycket väl skulle kunna vara en bra affär att köpa.  Men den lilla vinsten blir nog en förlust om kommunen, med mer byråkrati och fler anställda, tar över, förklarade Patrik Jönsson.

Han var mycket kritisk till syftet att hindra konkurrens från, som han uppfattade det, i första hand ett specifikt företag.

– Fler tveksamheter finns också, till exempel mötet där en kommunal tjänsteman säger att hela fiberetableringen faller om vi inte köper Hessleholm Network. Det var inget som sades vid beslutet i maj 2015. Sedan klarar kommunen inte ens att samförlägga med Telia i Stoby och det finns ett antal avtal som riskerar att bli ogiltiga när bolaget likvideras, sa han.

Fullmäktiges ordförande markerade att hon inte tyckte att ledamöterna skulle citera tjänstemän.

– De kan inte svara i fullmäktige, sa hon.

Det hindrade inte att både Lars Johnsson (M),John Bruun (L) och Björn Widmark (FV) spann vidare på frågan om hela fiberprojektet skulle falla om köpet inte gick igenom. Några svar fick de inte heller på detta.

Kenny Hansson M) hävdade att förutsättningarna för kommunens fiberetablering hade ändrats så pass att fullmäktige borde ta ställning till om hela projektet borde avbrytas innan köpet av Hessleholm Network behandlades. Foto: Urban Önell
Kenny Hansson M) uppmanade fullmäktige att göra om och göra rätt.  Foto: Urban Önell

Både Björn Widmark och Kenny Hansson undrade varför deras partiers motioner om att avbryta fiberetableringen inte tagits upp.

– Vår har legat sedan i oktober, det är inte rimligt att besluta om det här köpet utan att först ha behandlat motionen, sa Björn Widmark.

Han ifrågasatte hur beredningen av ärendet gått till.

– Beredning innebär inte att ta bort saker som är väsentliga för beslutet ur handlingarna, sa han och syftade även på ärendet om förhyrning och köp av Havremagasinet vid förra fullmäktige.

Kenny Hansson undrade också hur Telias fiberutbyggnad påverkar kommunens projekt.

– Vad hindrar Telia från att ta alla russinen i kakan, frågade han.

Robin Gustavsson (KD) däremot stod fast vid sitt tidigare ställningstagande och förordade ett köp av Hesselholm Network.

Kommunalrådet Mats Sturesson (C ) gick upp och försökte pedagogiskt förklara att kommunen bara vill äga själva infrastrukturen och att privat företag sedan kan konkurrera i kommunens nät. Han förklarade också att köpet av Hessleholm Network kommer att vara betalt på åtta år.

John Bruun protesterade mot talet om att kommunen, måste äga infrastrukturen.

– Det kommer från företrädare för samma parti som sålde ut vårt elnät en gång i tiden. Det kallar jag infrastruktur och jag tycker att det är lite viktigare än fiber, förklarade han.

KD:s stöd avgjorde frågan. Voteringen slutade 34-26 för kommunstyrelsens förslag att köpa Hessleholm Network. En ledamot var frånvarande. SD, L, M och FV reserverade sig mot beslutet.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se