torsjö live

Beslut tidigast 13 juni om folkomröstning

Beslut tidigast 13 juni om folkomröstning

Tidigast den 13 juni kan kommunfullmäktige ta ställning till frågan om en folkomröstning om musikpaviljongen i Officersparken.

– Om vi hinner blir det då, det är det vi inriktar oss på, säger Christer Caesar (KD), vice ordförande i kommunens valnämnd.

Varken byggnadsnämndens eller tekniska nämndens ordförande ser anledning att vänta med flytten av paviljongen. Men den kan tidigast påbörjas efter semestrarna. 

Det är tveksamt om musikpaviljongen står kvar tills en eventuell folkomröstning hinner hållas. I september 2015 sjöng Bjärnums manskör i paviljongen till stöd för dess bevarande i parken.
Det är tveksamt om musikpaviljongen står kvar tills en eventuell folkomröstning hinner hållas. I september 2015 sjöng Bjärnums manskör i paviljongen till stöd för dess bevarande i parken.

Nästa fredag ska de tio ledamöterna i valnämnden ägna hela dagen åt att kontrollera de inlämnade namnunderskrifterna. Men det är inte säkert att en dag räcker.

– Först ska vi kolla om de fem lagstadgade kriterierna är uppfyllda, att det finns namnteckning, namnförtydligande, personnummer, bostadsadress i kommunen och datum för ifyllande, förklarar Christer Caesar.

Om tillräckligt många namn uppfyller dessa krav måste varje person också kontrolleras mot befolkningsregistret, så att den uppgivna adressen gällde den dag namnen lämnades in, det vill säga den 25 april.

4 100 namn behövs. Det ska vara tio procent av de röstberättigade i kommunen och de var den 25 april 40 999 personer.

Valnämnden har ännu inte beslutat om några andra förberedelser inför en eventuell folkomröstning .

– Vi lägger inte ner mer pengar och energi förrän kommunfullmäktige beslutat om att det ska bli en folkomröstning, säger Christer Caesar.

Han vill inte uttala sig om det lämpliga i att flytta paviljongen innan folkomröstningen hållits.

– Det är inget jag kan påverka. Valnämnden löser bara sin uppgift, säger han.

Vid byggnadsnämndens presskonferens på onsdagen förklarade ordförande Leif Nilsson (S) också att nämnden bara utför sina uppdrag. Likadant  sa Lars Olsson (C ), ordförande i tekniska nämnden vid dess arbetsutskotts presskonferens.

– Vi tar allt så fort vi kan. Egentligen var det här ett ärende som kunde ha tagits på delegation, men eftersom det blev så uppmärksammat bestämde vi att ta upp det i nämnden, säger Leif Nilsson och påpekar att nämnden inte heller dröjde med att ta upp SD:s motion om att ändra detaljplanen för att bevara paviljongen i parken.

Vid en tidigare presskonferens med kommunalråden och Lars Olsson uppgavs att en redogörelse för hur paviljongen tekniskt kan flyttas skulle ingå i bygglovshandlingarna och att grannar skulle få lämna synpunkter på den nya placeringen. Men enligt Leif Nilsson behövs inget av detta.

– Det står att den ska flyttas i sin helhet och att man ska återkomma med ett tillägg om det skulle vara så att den går sönder. Det räcker. Eftersom flytten är helt enligt detaljplanen finns ingen anledning att höra grannarna, säger han.

Leif Nilsson förklarar att formuleringen om att rivning kan göras på egen risk innan beslutet vinner laga kraft är den vanliga.

Voteringen slutade 7-2 där SD:s två ledamöter röstade emot både rivnings- och bygglov. Folkets väl har ingen ordinarie ledamot och hade inte rösträtt på mötet. Ersättaren Björn Widmark lämnade dock protokollsanteckningar. Han motsätter sig där både rivnings- och bygglov i rådande läge. FV anser att parken ska bevaras och inte bebyggas med hyreshus-, att musikpaviljongen inte ska flyttas, bland annat av kostnadsskäl och för att en namninsamling för en folkomröstning i frågan nu har tillkommit.

– Vi anser att folkomröstningen ska genomföras och i avvaktan på den ska rivnings- och bygglov inte beviljas, skriver Björn Widmark.

I ansökan från tekniska förvaltningen förutsätts alltså att paviljongen kan flyttas i sin helhet. Men hur det ska gå till är fortfarande oklart.

Lars Olsson förklarar att det ska preciseras i samband med upphandling av entreprenör som ska utföra arbetet. Nu ska ett förfrågningsunderlag upprättas och anbud tas in.

– Om allt går rakt fram skulle arbetet kunna påbörjas efter semestrarna, säger Lars Olsson.

Han ser ingen anledning att vänta.

– Vi kommer att köra, vi har ett avtal att följa. Om vi inte ska göra det krävs nog ett politiskt beslut på högsta nivå, jag kan inte se att tekniska nämnden kan gå in och ändra, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se