Gruppen-3a-328x120

Omsorgen kan spara upp till 63 miljoner

Omsorgen kan spara upp till 63 miljoner

Omsorgen i Hässleholms kommun kan spara mellan 48 och 63 miljoner kronor. Det anser konsulten Jan-Inge Hansson som nu avrapporterat sitt uppdrag att genomlysa omsorgsnämnden. Det är inte givet att omsorgsnämnden ska få mer pengar, även om mycket talar för det, inte minst utmaningen att antalet äldre blir allt fler.

Hansson konstaterar att kommunens kostnader per brukare generellt är låga och kvaliteten tillfredsställande.

En del av uppdraget var att komma med förslag till hur budgeten ska komma i balans. Men det handlade också om att analysera om den tilldelade budgeten motsvarar kostnad och behov, om nuvarande resurser utnyttjas optimalt med mera.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Hanssons slutsatser är bland annat att kommunen måste klara ut vad som är ”rätt” resurser till omsorgen. Ska omsorgsnämnden på sikt ha en låg resurstilldelning och sänka ambitionerna för att hämta hem kostnads- och volymökningar eller ska nya resurser skjutas till? Hur ska underskottet 2016 hanteras?

– Utveckla en modell för att hantera kommande volymökningar utifrån demografiska och andra omvärldsfaktorer, föreslår han.

Han betonar att omsorgsnämnden och kommunstyrelsen har ett gemensamt uppdrag att tillhandahålla kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. Därför måste dialogen utvecklas och konflikter klaras ut.

Långsiktighet i planeringen med fler verksamheter i egen regi ger också besparingar.

Omsorgsnämnden kritiseras för att ha för dålig respekt för budgeten. Förtroendet mellan omsorgsnämnden och kommunstyrelsen är ömsesidigt lågt.

Omsorgschef Annika Andersson. Foto: Berit Önell
Omsorgschef Annika Andersson. Foto: Berit Önell

Ett antal besparingsåtgärder listas. Konsulten anser att omsorgschef Annika Anderssons besparingsförslag från i januari bör genomföras fullt ut. Det innebär bland annat personalneddragningar på äldreboendena.

Korttidsplatser inom äldreomsorgen har relativt höga kostnader och bör ses över. Bemanningsenheten bör läggas ned, något som Annika Andersson redan förberett. Kostnader för ej lagstadgad verksamhet kan halveras och fler LSS-boenden i egen regi ge mer statliga bidrag.

Kostenheten kan spara genom exempelvis distribution av kyld mat till äldre. På lång sikt bör det räcka med färre tillagningskök.

Omsorgsledningen får också beröm i rapporten, bland annat för att många förbättringsprocesser är på gång. Den strategiska planeringen behöver dock utvecklas ytterligare. Bemanningen på äldreboendena är ojämn och bör mätas. På vissa LSS-boenden kan bemanningen också ses över. Bättre IT-system behövs och digitaliseringen måste snabbas på.

– Nya och effektiva hjälpmedel kan betala sig snabbt, skriver Jan-Inge Hansson.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S.
Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S).

Vid en presskonferens på onsdagen redogjorde kommunledningen genom kommunalråden Lena Wallentheim (S) och Mats Sturesson (C ) samt Dolores Öhman (MP) och Per-Åke Purk (V) tillsammans med kommunchef Bengt-Arne Persson och omsorgschef Annika Andersson för rapportens slutsatser.

Lena Wallentheim förklarade att politikerna utifrån underlaget nu får ta ställning till vad som ska göras.

-Vi får titta på lösningar, men vi vet hur budgetläget är, sa hon.

Hon konstaterade att resurstilldelningen till omsorgen är cirka 92 procent av förväntat normalbehov utifrån befolkningsstruktur när det gäller äldreomsorg och 89 procent för LSS.

– Vi står också inför stora demografiska utmaningar, sa hon.

Per-Åke Purk menade att ändrat arbetssätt kan leda en bit på vägen, men att medel ändå måste tillföras omsorgsnämnden.

Per-Åke Purk (V). Foto: Urban Önell
Per-Åke Purk (V). Foto: Urban Önell

Lena Wallentheim ville inte lova det, trots att Purk påminde om att både OECD och SKL kommit till samma slutsats..

– Vi har påbörjat en process och måste diskutera vidare. Vi kan inte bara tala om att tillskjuta pengar, sa Wallentheim.

Hon ansåg att det bristande förtroendet kunde bero på att man pratat förbi varandra.

– Dialogen måste bli bättre, sa hon.

Nu ska kommunledningen sätta sig tillsammans med omsorgsledningen och göra en handlingsplan.

– Konsulten föreslår en liten styrgrupp. Vi måste bli klara över behoven framåt. Först då får vi en siffra på vad vi kan behöva skjuta till, förklarade Lena Wallentheim.

Förhoppningen är att ett förslag ska vara framme tills kommunstyrelsens sammanträde nästa vecka, den 18 maj.

– Vi måste ändra arbetssätt i framtiden, annars kommer inga pengar att räcka till, varnade Dolores Öhman.

Genomlysningen av de andra kommunala nämnderna ska redovisas den 18 maj. Åtgärderna kan därefter diskuteras parallellt och även prioriteringen mellan olika kommunala uppdrag kan tas upp.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se