logga-ligg-tjock

Tekniska kontoret har förorenat grundvattnet

Tekniska kontoret har förorenat grundvattnet

Grundvattnet är kraftigt förorenat av vägsalt kring kommunens förråd vid tekniska kontoret. Halterna arsenik, kadmium och nickel är höga. Det visar en översiktlig undersökning som gjorts med anledning av att det finns planer på att sälja fastigheten.

Bara ett grundvattenprov har tagits, men det kan finnas risk för föroreningar på fler ställen. På fastigheten fanns förr även cyanvätekammare, förvaring av lut och förvaring av drivmedel.

Tekniske chefen Mats Svensson kan inte i nuläget säga om fler undersökningar ska göras eller om föroreningarna påverkar försäljningsplanerna.

Kartan visar var de misstänkta föroreningskällorna på tekniska kontorets fastighet finns.
Kartan visar var de misstänkta föroreningskällorna på tekniska kontorets fastighet finns.

Fastigheten Förrådet 1 ligger på Läreda industriområde i korsningen Norra Kringelvägen- Stobyvägen.

Cyanväte användes för bekämpning av ohyra i bohag. Hur det förvarades och i vilken form är oklart. Cyanid undersöktes inte i grundvattenprovet, däremot i ett markprov som inte gav utslag.

Diesel läckte ut på marken i samband med en stöld och därefter togs dieselpumpen bort. Saltlagret finns fortfarande kvar.

Analysföretaget Sigma civil har tagit markprover vid tio punkter, placerade på de kända, potentiellt förorenade, delarna av fastigheten. Grundvattenröret sattes vid saltlagret.

Gränsen för mycket hög salthalt (klorid) går, enligt SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten, vid 300 milligram per liter. Grundvattenprovet vid tekniska kontoret visade 7 200 milligram per liter.

Spridning bör förhindras

Sigma skriver att provet kan ha påverkats av att det togs samma dag som installationen av grundvattenröret skedde, men menar att även om halten inte är helt rättvisande finns det indikationer på att klorid sprider sig till grundvattnet.

– Av den anledningen rekommenderas att vägsaltet förvaras så att spridning till grundvattnet förhindras, skriver Sigma i sin bedömning.

I vattnet fanns även zink i måttlig halt. Barium och kobolt påvisades, men för dessa finns inga bedömningsgrunder hos SGU.

Sigma bedömer metallhalterna som mindre allvarliga och hänvisar till en annan klassificering hos Naturvårdsverket som kallas indelning av tillstånd.

I jordproverna påvisades metaller, men halterna låg under Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning.

Tar ställning efter semestern

Sigmas undersökning har beställts av mark- och exploateringschef Jakob Ruter, men han är på semester. Mats Svensson har ännu inte tagit del av provsvaren.

– Därav har jag inte kunnat ta ställning till dem, och vi kommer inte att kunna göra det förrän efter semestern, förklarar han.

Han konstaterar att frågan också får diskuteras med miljökontoret.

– Det är ju tråkigt att där är skador, men bra att de kommit fram så att åtgärder kan planeras, menar han.

Han tror att saltet förvarats rätt sedan han kom till tekniska kontoret år 2 000, men verksamheten ska ha funnits på platsen sedan 1950-talet.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se