torsjö live

Roth överklagar fullmäktiges beslut om folkomröstning

Roth överklagar fullmäktiges beslut om folkomröstning

Douglas Roth (M) överklagar även kommunfullmäktiges beslut att inte godkänna namninsamlingen för en folkomröstning om att bevara musikpaviljongen i Officersparken.

Liksom i sitt tidigare överklagande av valnämndens beslut hänvisar han till regeringens proposition och förarbetena inför tillägget om folkinitiativ i kommunallagen.

– Jag anser att valnämnden och kommunfullmäktige har gjort en övertolkning av lagens krav på namnförtydligande, skriver han.

Douglas Roth (M) anser inte att Jacob Karlsson har rätt till ersättning för uteblivna vinster om avtalet hävs, möjligen för direkta kostnader. Foto: Urban Önell
Douglas Roth (M), andre vice ordförande i kommunfullmäktige överklagar fullmäktiges beslut att säga nej till folkomröstning. Foto: Urban Önell

Kommunfullmäktige beslöt den 13 juni att följa valnämndens förslag och underkänna namninsamlingen. Anledningen var att bara ett fåtal namn uppfyllde kraven som ställts upp sedan valnämnden beslutat att tolka lagen strikt och kräva namnförtydligande och personnummer. Dock ställdes lägre krav på adress, antingen gatuadress, postort eller postnummer räckte. Alla namn på alla listor skulle granskas. De flesta underkändes på grund av att namnförtydligande saknades.

Enligt Douglas Roth lämnades namnlistor med cirka 5 200 namn till kommunen. De blev på något sätt 4 266 och bara 354 godkändes.

– Det är uppenbart orimligt. Om initiativtagare utan namnförtydligande medräknats är det sannolikt att minst tio procent av de röstberättigande ställt sig bakom initiativet, skriver Douglas Roth i sitt överklagande.

Det hade i så fall tvingat kommunfullmäktige att pröva frågan och bara en tredjedels majoritet hade behövts för att få ett beslut om folkomröstning.

Roth hävdar att reglerna om namninsamlingar är så kallad ordningsregler som inte är tvingande utan ska tillämpas i tveksamma fall.

– I propositionen framhålls att kommunen i normalfallet bör kunna utgå från att enbart behöriga personer skrivit under ett folkinitiativ, skriver han.

Han konstaterar också att lagstiftaren anser att kommunernas hantering av ett folkinitiativ inte bör omgärdas av en alltför stor byråkrati.

– För att kontrollera namninsamlingar torde det i normaltfallet räcka med ett större antal stickprov, hävdar Roth och hänvisar till propositionen.

Han betonar att kommunerna ska behandla ett folkinitiativ med respekt och inte med utgångspunkten att stoppa det av formalistiska skäl.

– Det kan inte vara acceptabelt att underkänna initiativtagare som är väl kända i kommunen och som man, om man är tveksam, enkelt kunde kontrollera med om namnet är äkta eller förfalskat, skriver Roth.

Han menar också att kommunen kunde ha gett dem som lämnat in folkinitiativet möjlighet att komplettera namnlistorna med namnförtydligande.

– Den bokstavstolkning som valnämnden och kommunfullmäktige tillämpat är definitivt inte i den anda som framgår av förarbetena till lagen, förklarar han.

Douglas Roth påpekar också att folkomröstningar är tänkta som ett komplement till den representativa demokratin och att den inte kan skada den kommunala demokratin utan tvärtom kan vitalisera den.

Förvaltningsrätten avslog Roths överklagande av valnämndens beslut. Han har överklagat vidare till kammarrätten som dock ännu inte beslutat om prövningstillstånd.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se