torsjö live vers2

Har avlopp eller fåglar förorenat Björkviken?

Har avlopp eller fåglar förorenat Björkviken?

Enterokockerna som gör badvattnet vid Björkviken otjänligt gör sällan människor sjuka. Däremot indikerar de att vattnet kan vara påverkat av avföring från människor eller djur som i sin tur kan innehålla andra bakterier och även virus och parasiter.

Om bakterierna den här gången kommer från avlopp kan det inte vara från enskilda avloppsanläggningar eftersom det bara finns kommunala avlopp i området.

– Allt handlar om att försöka ta reda på vad en förorening beror på för att kunna vidta åtgärder, säger Caroline Schönning på Folkhälsomyndigheten.

Björkvikens strand låg öde på torsdagsförmiddagen. Foto: Urban Önell
Björkvikens strand låg öde på torsdagsförmiddagen. Foto: Urban Önell

Provresultaten från badvattenproverna från den 19 juli, som nådde kommunen först den 25 juli,  visade att badvattnet var otjänligt på grund av halten enterokocker. Dessutom innehöll de förhöjda halter av e-coli, på nivån tjänligt med anmärkning. Både dessa bakterier kan alltså vara tecken på att vattnet är förorenat av avlopp. Ett omprov togs i tisdags, men något svar på det har ännu inte kommit.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det är första gången badvattnet vid Björkviken är otjänligt på grund av enterokocker, säger miljöinspektör Daniel Rasmusson.

Förra sommaren var det vid ett tillfälle tjänligt med anmärkning på grund av e-coli. Annars har badplatsen inte haft några anmärkningar från sommaren 2012 tills nu, förutom algblomningar till och från. Vid varje provtillfälle hittills denna sommaren har algblomning noterats.

Miljökontoret avråder från bad, men har inte uttryckligen informerat om vilka bakterier det gäller mer än via Havs- och vattenmyndighetens hemsida. På kommunens hemsida och Facebook avråds från bad på grund av bakterier och algblomning och i intervjuer i Norra Skåne och Kristianstadsbladet talar miljöinspektör Kristin Kröyer om ”bakterier, bland andra e-coli”. Hon nämner också att e-coli kan orsaka magont och kräkningar, men inte att bakterierna är indikatorer. Skylten med badförbud vid badplatsen informerar om alger, men upplyser inte om att vattnet är otjänligt på grund av bakterierna.

Daniel Rasmusson svarar ja på frågan om det är värre att nu inte bara e-coli utan även enterokocker är förhöjda i Björkviken.

– Det är absolut något att ta i beaktande om det blir varaktigt, säger han.

Är det allvarligt?

– Definitivt.

Daniel Rasmusson vet inte varför miljökontoret inte informerat om enterokockerna.

– Men jag tror att man gjort bedömningen att oavsett om det är en eller flera bakterier så är rekommendationen att människor ska avstå från bad. Det viktigaste är att få ut det budskapet, inte att informera i detalj om bakterierna eller spekulera i orsakerna, säger han.

Men är det inte märkligt att tala om e-coli när vattnet är otjänligt på grund av enterokocker?

– Det kan man tycka, säger Daniel Rasmusson, men konstaterar att e-coli är mer känt.

Är det inte intressant för allmänheten att veta att bakterierna är indikatorer?

– Jag kan tycka att det är intressant utifrån hur vi bedömer proverna. Men det är inte ovanligt att sådant här är tillfälligt, säger han.

Han förklarar att miljökontoret nu avvaktar omprovet innan några andra åtgärder vidtas.

– Vi får se om det visar något. Sedan får i så fall vi diskutera hur vi utifrån det ska gå vidare, säger han.

Om det är frågan om avloppsläckage eller utsläpp lär det inte vara enskilda avlopp. I området finns bara hushåll med kommunala avlopp och reningsverkets utsläpp i Maglekärrsbäcken.

– Om avlopp orsakar problemet så finns det inga enskilda avlopp där som jag känner till, säger Daniel Rasmusson.

Kan det vara fåglarna som förorenat vattnet? Det misstänker miljöchef Sven-Inge Svensson, men vidare diskussion om orsak och eventuella åtgärder får vänta tills omprovet är analyserat. Foto: Urban Önell
Kan det vara fåglarna som förorenat vattnet? Det misstänker miljöchef Sven-Inge Svensson, men vidare diskussion om orsak och eventuella åtgärder får vänta tills omprovet är analyserat. Foto: Urban Önell

Anita Bengtsson på miljökontoret berättar att hon haft kontakt med miljöchef Sven-Inge Svensson som är på semester. Även han säger att diskussion om vidare åtgärder får tas när omprovet är klart.

– Men han trodde att det kunde handla om fågelträck, det är väldigt mycket sjöfågel vid Björkviken nu, berättar Anita Bengtsson.

Linda Rydell på Havs- och Vattenmyndigheten förklarar att de rekommenderar att kommunen informerar allmänheten om att badvattnet är otjänligt.

– Sedan kan de lägga till det de tycker att de behöver informera om. Viss information finns ju också på vår hemsida, säger hon.

Om det hade handlat om ett EU-bad säger vägledningen från Havs- och vattenmyndigheten att det så snart ett prov analyserats och fått bedömningen otjänligt ska sättas upp information om det vid badplatsen. Samtidigt bör kommunen tillfälligt avråda från bad.

Caroline Schönning betonar att kommunerna har ansvar för badplatserna, även om de inte är så kallade EU-bad där särskilda föreskrifter gäller.

Skylten om badförbud kom upp först tre veckor efter att algblomningarna börjat. De har dock varierat i omfattning. Foto: Berit Önell
Skylten om badförbud kom upp på grund av algblomningarna. Men någon information om att vattnet är otjänligt på grund av bakterier finns inte, trots att det är Havs- och vattenmyndighetens rekommendation. Foto: Berit Önell

– Vi rekommenderar att även andra bad sköts på samma sätt. Syftet är att skydda människors hälsa, säger hon.

Hon förklarar att en bedömning av orsaken bör göras även om bara ett enstaka prov visar förhöjd bakteriehalt.

– Exempelvis kan mycket regn orsaka bräddning av avlopp, säger hon.

Hon betonar att problemen med resistenta enterokocker främst uppträder på sjukhus.

– Det är en annan problematik. Man får inte sådana infektioner av badvatten. Däremot om vattnet är påverkat av avlopp kan där finnas andra smittämnen som gör människor sjuka, säger hon.

Hon förklarar att det är likadant med e-coli. Vissa typer av dem ger magsjuka, men det är alltså inte därför just dessa bakterier mäts utan för att de är bra indikatorer på att vattnet kan vara förorenat av avföring.

Ingen av badplatserna i Hässleholms kommun är klassificerad som EU-bad, men 13 av dem redovisas ändå på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

Vid dessa tar miljökontoret regelbundna prover. Vid Finjasjön är det Björkviken och Mjölkalånga som kontrolleras. Den gamla badplatsen ”Finjasjöbaden” lockar dock fortfarande turister som hittar den när de söker på nätet. Här tar miljökontoret inga prover eftersom det inte längre är en officiell badplats. Någon skylt med avrådan från bad finns inte heller. Frilagts egna vattenprover där förra sommaren visade mycket höga halter e-coli. Länsstyrelsen uppmanade också kommunen att överväga badförbud där.

– Om kommunen vet att det är olämpligt att bada på en plats bör man avråda, även om det inte egentligen är en badplats längre, säger Caroline Schönning.

Hon ska diskutera Finjasjöbaden med Havs- och vattenmyndigheten och eventuellt ta kontakt med Hässleholms kommun, men betonar att hon inte kan ställa några krav på en kommun.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se