logga-ligg-tjock

Begär totalt 190 miljoner till fibernätet

Begär totalt 190 miljoner till fibernätet

Kommunens fiberprojekt behöver totalt 190 miljoner kronor i rörelsekapital.  På onsdag ligger begäran på kommunstyrelsens arbetsutskotts bord.

Vad fördyringen beror på går inte att utläsa ur handlingarna, inte heller vilka kalkyler som ligger till grund för projektets budget i övrigt. Men totalkostnaden har inte ökat jämfört med den beräkning som läckte ut av misstag i februari. Tvärtom har den minskat från cirka 520 till 500 miljoner kronor.

– Förslaget låter helt orimligt, men jag är inte förvånad, säger Björn Widmark (FV), som varit kritisk till fiberprojektet från dag ett.

Kommunens IT-strateg anklagar Frilagt för ryktesspridning, men vägrar låta sig intervjuas för att reda ut eventuella felaktigheter.
Kommunen behöver investera totalt 190 miljoner kronor i ”Fibernät i Hässleholms kommun”.

IT-strateg Ann Andersson och IT-chef John Palmqvist föreslår i sin tjänsteskrivelse inför ksau att kommunen ska lösa behovet av rörelsekapital genom upplåning. Frågan ska upp i kommunstyrelsen senare samma dag och måste därefter behandlas i kommunfullmäktige.

– Efter att ha tagit fram den totala affärsmodellen för Fibernätet i Hässleholm har även den ekonomiska kalkylen genomarbetats och fördjupats. Framförallt har en djupare analys av marknaden gjorts, skriver tjänstemännen.

De hävdar att investeringen på 190 miljoner kronor ska vara återbetald på 14 år genom de intäkter kommunen får in som nätägare av fibernätet.

När fiberprojektet inleddes för drygt ett år sedan avsattes 46 miljoner kronor i rörelsekapital. Budskapet var då att det skulle räcka för att bygga upp fibernätet och att anslutningsavgifter och nätintäkter sedan skulle både täcka kostnaderna och betala tillbaka större delen av rörelsekapitalet. Varför inget tidigare antytts om att många miljoner kronor till behövs framgår inte av tjänsteskrivelsen.

Den fiberetableringsplan som antogs i maj 2015 omfattade såväl villaägare som flerfamiljshus och företag. Från början beslöt fullmäktige dock enbart om anslutningsavgift för en- och tvåbostadshushåll. Det som nu ska behandlas är en affärsplan för hela projektet och en prislista för ”grossister”, det vill säga operatörer som vill ansluta villor, flerfamiljshus och företag.

I dokumentet ”Produktspecifikation Grossistfiber Hässleholms fibernät” beskrivs fibernätet som något fantastiskt.

– Fibernätet i Hässleholm är ett av världens mest moderna bredbandsnät och är uppbyggt av endast de bästa tekniska produkterna som finns att tillgå, heter det inledningsvis.

Björn Widmark (FV) vill gå längre än lagen kräver när det gäller öppenhet och transparens. Foto: Urban Önell
Björn Widmark (FV) vill riva upp fiberbeslutet. Både FV:s och M:s motioner behandlas på onsdag i ksau och kommunstyrelsen och avslås troligen samtidigt som fiberprojektet föreslås få mer pengar. Foto: Urban Önell

De politiska partierna är dock inte överens om att fiberetableringen ens ska fortsätta i kommunens regi. Både Folkets väl och Moderaterna vill riva upp de tidigare besluten om projektet och har motionerat om det. Motionerna tas också upp i ksau på onsdag och beslutsförslagen är att de avslås.

– Vi anser inte att kommunen ska syssla med sånt här utan i första hand med sin kärnverksamhet. Fibernätet är typiskt sådant som privata aktörer är kunniga på och där det finns konkurrens. Det här förslaget om 190 miljoner bara styrker vår uppfattning att kommunen inte har ansvar och inte kompetens och inte ska leka privata investerare med skattebetalarnas pengar, säger Björn Widmark.

FV var det enda parti som ifrågasatte och inte deltog i beslutet om fiberetableringen i maj 2015. I sin motion yrkar partiet i första hand att fiberbeslutet upphävs, i andra hand att fullmäktige ska förtydliga att fiberetableringen inte ska föranleda konkurrensbegränsning gentemot andra fiberföretag. Dessutom anser FV att beslutet att inte ge grävtillstånd till privata aktörer innebär konkurrensbegränsning och ska upphävas.

Björn Widmark är också kritisk till att politikerna som ska fatta beslut inte får reda på hur siffrorna räknats fram.

– Men de flesta bara lyssnar på ledningen. Om de tänkte själva skulle det se annorlunda ut. Vi måste se till att det finns insyn och granskning i projekt. Det här är lika illa som Dryport snart, jag blir lite skrämd när jag ser hur det går till, säger han.

Berit Önell

Priser för ”grossister”

I förslaget till prislista får ”grossister” en anslutningsavgift på 22 800 kronor om det finns fiber vid tomtgränsen, men inte in till huset. Om villan är ansluten och det finns en fiber som kan användas blir avgiften 5 000 kronor. Månadshyran blir 100 kronor i båda fallen.

Flerfamiljshus får en engångsavgift på 10 000 kronor om fastigheten ansluts i samband med planerad utbyggnad och ligger maximalt 100 meter från stamnätet. Annars tillämpas samma prissättning som för företag. Månadsavgiften för flerfamiljshus blir 75 kronor per lägenhet, oavsett om det finns en aktiv tjänst eller ej.

Priset föreslås bli detsamma oavsett om det redan finns ett fungerade internt fastighetsnät som kan användas eller om ett nytt måste byggas upp. Det är fastighetsägaren som är kund till fibernätet och som sedan kan välja olika sätt att ta betalt av hyresgästerna för att lösa investeringen.

Mindre företag kan få fiberanslutning på samma villkor som villaägare som ansluter sig direkt till fibernätet och till samma pris, 19 000 kronor.

Större företag får hyra svartfiber genom så kallat grossistfiber punkt till punkt, med en fast engångsavgift plus en månatlig hyreskostnad. Engångsavgiftens storlek beror på avståndet till stamnätet. Om fiber redan finns etablerad i fastigheten blir avgiften 1 000 kronor, inom 100 meter från stamnät 15 000 kronor, mellan101 och 200 meter från stamnät 23 000 kronor och om avståndet är längre än 200 meter ska offert erbjudas. Månadsavgiften, som beror på avståndet till avlämningspunkten i stamnätet, kan variera mellan 1 800 och 3 600 kronor. Vid avstånd över 3 000 meter erbjuds offert. Rabatt kan ges vid avtalstid på mer än två år.

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se