torsjö live

Om fisken som ruttnar från huvudet

Om fisken som ruttnar från huvudet

Maria Elisabeth Abrahamsson, tidigare svensk journalist, lämnade tredje statsmakten och blev politiker och makthavare. 

En granskare av makten blev en del av densamma.

Vägen till makten gick genom medlemskap i Moderaterna.

Hos undertecknad och många med mig väcker hennes vandring till riksdagen och makten undran och frågor. Detta särskilt som hon, före detta journalist och granskare av makten, nu är ledamot av konstitutionsutskottet, suppleant i EU-nämnden och suppleant i skatteutskottet.

Till Abrahamssons titlar skulle också kunna läggas jurist (juris kandidat). Hon är gift med Olle Abrahamsson, rättschef i Justitiedepartementet.

Med tanke på nyligen timade händelser på Riksrevisionen, skattemyndigheten och andra myndighetscentra finns anledning att rikta de granskande blickarna på politikern och maktutövaren Maria Abrahamsson. Hon tillstod nyligen i en intervju att hon hade makt.

Kära Maria Abrahamsson, det kan knappast ha undgått dig, tidigare journalist, vad som nu sker i det vi kallar vår svenska demokrati. Du är varken blind eller döv och sitter dessutom i konstitutionsutskottet och därmed mitt i händelsernas centrum.

Det finns här anledning att påminna om nyligen timade händelser som är förknippade med Riksrevisionen, skattemyndigheten och andra myndighetscentra. Om detta har förtjänstfullt rapporterats i media.

Maria Abrahamsson sitter föga förvånande till och från i SVT:s bekväma tyckarsoffor inbjuden till SVT att delta i nyhetspanelen Gomorron Sverige.

Maria Abrahamsson har i sin nuvarande roll, som undertecknad ser det, försatt sig i en högst tvivelaktig situation. Ett exempel på detta är hennes kritik av FRA-lagen som journalist. Hon lät trots detta på sin webbplats meddela att hon skulle komma att rösta för datalagringsalternativet.

Det förtjänar i detta sammanhang att påminna om en annan journalist, numera politikern och kristdemokraten Lars Adaktusson. Denne lämnade tredje statsmakten för fortsatt vandring i maktens korridorer.

Undertecknad skrev, inför konstitutionsutskottets sammanträde och möte med våra riksrevisorer den 5 augusti 2016, till utskottet. I svar från KU meddelas att utskottet informerats om undertecknads skrivelse.

Nämnda skrivelse skickades samtidigt separat till konstitutionsutskottets samtliga medlemmar, också Maria Abrahamsson. Att undertecknad gräsrots faktapresentation och synpunkter inte lett till någon som helst reaktion hos någon av KU:s ledamöter förvånar knappast.

Undertecknad kan i detta sammanhang inte undgå att nämna Inga-Britt Ahlenius, tidigare chef för Riksrevisionsverket och FN:s internrevision. Ahlenius är och var inte populär hos många av våra politiker. Hon uttalar sig i media och säger bland annat: ”Alla riksrevisorer måste avgå” och i samband med panamadokumenten: ”Panamahistorien visar ledarskapets kollaps. Fisken ruttnar från huvudet”.

Inga-Britt Ahlenius måste tillskrivas både kompetens och integritet!

När händelser, av det slag som ovan nämns, inträffar i en stat, som har ambitionen att kalla sig demokratisk, måste vi alla med kraft reagera och debattera. Denna möjlighet och demokratiska plikt åligger också varje ledamot i det vi kallar konstitutionsutskottet!

Det finns all anledning att med kraft påminna om några ord präntade av
Henry David Thoreau:

– Låt ditt liv vara den friktion som hejdar maskineriet –

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se