Gruppen-3a-328x120

Fullmäktige beslöt om tillgänglighet

Fullmäktige beslöt om tillgänglighet

Kommunfullmäktige beslöt på måndagskvällen att anta strategidokumentet Tillgänglighet och delaktighet för alla som ska ersätta kommunens handikappolitiska program.

Alla var positiva till dokumentets budskap. John Bruun (L) påpekade att dokumentet hänvisar till FN-konventioner där rätten till kultur och fritid på lika villkor finns uttalad.

– Då har vi alltså löst det problemet, apropå debatten den senaste tiden, sa han med adress till omsorgsnämnden som i dag beslutar om handikappomsorgens fritidskonsulenter ska sparas bort.

Som Frilagt tidigare berättat beslöt kommunfullmäktige redan i maj 2013 att säga ja till en motion om att revidera det på flera sätt inaktuella handikappolitiska programmet från 2005.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

En grupp med representanter från olika kommunala förvaltningar samt pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet har tagit fram dokumentet. Det ska tydliggöra inriktning och arbetssätt i kommunens tillgänglighets- och delaktighetsarbete som ska ske i god dialog med organisationer för funktionsnedsatta.

Varje nämnd och bolagsstyrelse ska formulera mål och redovisa hur de ska uppnås och hur resurserna ska fördelas.

Lena Svensson (C ) uttryckte stolthet över den nya strategin medan Karin Axelsson (M) beklagade att det tagit så lång tid att få fram den.

– Jag kommer att bli stolt när jag ser att vi använder den ute i verksamheterna, sa Axelsson.

Strategin utgår från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, FN:s konvention om barnets rättigheter, nationell lagstiftning, mål och handlingsplaner inom tillgänglighetsområdet och de övergripande målen i kommunens strategiska plan.

– Tillgänglighet handlar inte bara om den fysiska miljön utan även om kommunens förmåga att ge tillgänglig information och ett gott bemötande. Varje människa ska ges möjlighet att delta i dialogen och göra sin röst hörd, står det i inledningen till strategin.

Den tar upp tre olika delområden. Tillgänglig fysisk miljö handlar om att offentliga lokaler och allmänna platser i möjligaste mån ska vara tillgängliga och användbara för alla.

Området information och dialog har fokusområdena att skapa större öppenhet och transparens i kommunens verksamhet, öka kunskapen och förståelsen för varandras olikheter och utveckla medborgardialogen.

Under rubriken Ett samhälle för alla fastslås att Hässleholms kommun ska verka för att alla ges möjlighet att delta i samhället fullt ut. Där ingår god utbildning, meningsfull sysselsättning och aktiv fritid.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se