Gruppen-3a-328x120

Fritidskonsulenter i omsorgen räddas

Fritidskonsulenter i omsorgen räddas

Omsorgens fritidskonsulenter får vara kvar. Omsorgsnämnden beslöt på tisdagen enhälligt att säga nej till tjänstemännens förslag att avveckla verksamheten.

Serviceresorna till och från daglig verksamhet avvecklas däremot och tio tjänster på äldreboendena sparas in. Äldre i ordinärt boende ska få prova fryst mat i ett pilotprojekt, liksom boende på Skansenhemmet där köket läggs ner.

Protesterna mot besparingen på fritidskonsulenterna har varit många sedan förslaget blev känt. Både handikapporganisationen FUB, personal, anhöriga och en del av brukarna själva har höjt sina röster.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

När frågan därefter kom upp på omsorgsnämndens bord var ingen politiker intresserad av att driva igenom förslaget för att spara 800 000 kronor. Efter ajournering fattades ett enigt beslut om att avslå det.

Åsa Erlandsson (SD) är lättad efter beslutet.

– Vi tog ställning redan tidigare. Fritidskonsulenterna har tydligen alltid fulltecknade deltagarlistor. Det är väldigt uppskattade aktiviteter. Det har framgått att ingen annan skulle ta över arbetsuppgifterna, så det hade blivit en kvalitetssänkning som vi inte kan stå bakom, säger hon.

Omsorgsnämndens ordförande Thomas Rasmusson (S) förklarar att det varit en tuff vecka för hans nämndsgrupp.

– Det har varit jättetuffa beslut att ta ställning till och tryck från olika håll. Vi har fått sparbeting på sparbeting, säger han.

Nämnden var helt enig i att inte spara bort fritidskonsulenterna.

– Det handlar om ett extremt förebyggande arbete, säger Thomas Rasmusson.

Om förslaget hade gått igenom skulle inga andra åtgärder ha vidtagits för att främja de funktionshindrades fritidsaktiviteter. Personal på gruppboendena och ledsagare eller kontaktpersoner hade fått ta över ansvaret.

– Risken var att det inte hade blivit lika mycket aktiviteter, säger nämndens vice ordförande Solbritt Lindborg (MP).

Enligt verksamhetschef Elisabeth Mineur skulle detta kunna innebära en risk för att kommunen inte lever upp till lagens krav på goda levnadsförhållanden (LSS). Omsorgschef Annika Andersson är dock övertygad om att det hade varit inom lagens ramar.

– Det var en liten, liten del i att vi valde att inte ta det här beslutet, men framför allt hade det fått så stora konsekvenser för enskilda att vi inte ville göra det, säger Thomas Rasmusson.

Fria resor hos Skånetrafiken?

Beslutet att ta bort serviceresorna i kommunal regi gick igenom med minsta möjliga marginal. Voteringen slutade 5-5 och ordförandens utslagsröst avgjorde. SD, FV, och den borgerliga alliansen röstade emot och V avstod, vilket hade sanktionerats av de andra styrande partierna.

Istället blir det antingen färdtjänst eller en konstruktion liknande seniorresorna där det finns ett avtal med Skånetrafiken om fria resor. I båda fallen landar kostnaden på kommunstyrelsens bord.

Både SD och den borgerliga alliansen ville ha återremiss.

– Frågan behöver utredas mer, säger Åsa Erlandsson som reserverade sig mot beslutet.

Bland annat efterlyser hon en beräkning av kostnaderna för färdtjänsten, som ska ersätta serviceresorna.

Majoriteten ville hellre ha ett beslut för att få bort kostnaden från omsorgsnämndens budget.

– Vi vet också att ovisshet är jobbigt för de berörda. Därför är det bättre att besluta, säger Solbritt Lindborg.

Dessutom ser majoriteten en arbetsmiljöaspekt i att undersköterskor som inte är utbildade busschaufförer ska slippa köra buss.

– Det är bättre att de gör det de är utbildade för och då frigörs också resurser till omsorgsförvaltningen, säger Solbritt Lindborg.

Neddragning på äldreboenden

SD reserverade sig även mot beslutet att dra ner på bemanningen på äldreboendena. Där slutade voteringen 8-3. De som var emot var SD och FV vars ersättare gick in som ordinarie eftersom en SD-ledamot var frånvarande.

Besparingen blir fem miljoner kronor. 2013 fick omsorgsnämnden 15 miljoner kronor extra i budgeten för att öka bemanningen på äldreboendena. Då hävdade nämnden att det behövdes ännu fler tjänster.

– Det berodde på nya föreskrifter fån Socialstyrelsen som aldrig trädde i kraft. Vi har inte sett resultat av den ökade bemanningen i form av minskade sjukskrivningar eller ökad kvalitet. Vi har inte heller extremt låg bemanning jämfört med andra kommuner, säger Annika Andersson.

Dessutom menar Thomas Rasmusson att personalen i hemtjänsten ständigt jagas och att även boendena måste bidra. Nattbemanningen rörs dock inte.

Omsorgsnämnden beslöt också att på nytt redovisa behovet av boende till personer med psykisk funktionsnedsättning för att säkerställa att fler bostäder kan tillhandahållas i kommunens regi.

– Vi köper mycket platser idag. Det är inte bara en ekonomiskt fråga, de boende kan också få möjlighet att må lite bättre och slippa flytta så ofta som en del tvingats göra nu, säger Annika Andersson.

Arbete pågår i den så kallade referensgruppen som bildades efter konsultgenomlysningen av omsorgens ekonomi i våras. Det har bland annat lett till att omsorgsnämnden nu beslutat att anta en handlingsplan.

Inte bara omsorgsnämnden måste spara och ifrågasätta icke lagstadgad verksamhet. Kommunchefens genomlysning av alla kommunens nämnder redovisades före sommaren, men några beslut har ännu inte fattats.

– Hela kommunens verksamhet bör ses över, även de nämnder som idag håller sin budget, säger Solbritt Lindborg.

Artikeln kommer att uppdateras.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se