torsjö live vers2

Oenighet om nya soptaxor och –föreskrifter

Oenighet om nya soptaxor och –föreskrifter

Politikerna i kommunstyrelsen var oeniga om förslaget till nya renhållningstaxor, där alla ska betala samma avgift, 2 375 kronor per år, och renhållningsföreskrifter där alla får samma tömningsintervall. Beslutet blev dock att föreslå fullmäktige att anta förslagen.

De nya renhållningsföreskrifterna och taxorna missgynnar landsbygden, anser Sörby byalag.
Efter Sörby byalags ifrågasättande av att alla ska ha samma soptaxa och tömningsintervall tvekade flera politiska partier i kommunstyrelsen.

Sörby byalags kritiska skrivelse var bifogad handlingarna i båda ärendena som också bytt plats. Det skedde efter påpekan från byalaget om att det var bättre att först behandla föreskrifterna och därefter taxan som skulle kunna utformas på olika sätt beroende på om någonting i föreskrifterna förändrades.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Byalaget ifrågasätter att alla ska ha samma taxa och samma tömningsintervall, bland annat eftersom det inte motiverar till att minska sopmängderna. Boende på landsbygden drabbas av de största höjningarna i taxan.

De ansvarigas sätt att framställa förändringen kritiseras också. I Hässleholms Miljös version får drygt hälften av abonnenterna en sänkning av avgiften. Sörby byalag lyfter fram att nästan lika många får en höjning och för 1 844 hushåll handlar det om 850 – 1 080 kronor per år medan sänkningen för de flesta bara är 45 kronor per år. Den totala kostnaden för hushåll med fastboende ökar med drygt tre miljoner kronor, en höjning med cirka tio procent.

– I detta ärende finns flera obesvarade frågor. Dessa frågor har inte bara väckts av inkomna medborgarsynpunkter utan även i samband med Hässleholm Miljös vd Gunilla Holmbergs redovisning för kommunstyrelsen denna dag, skrev Björn Widmark (FV), ersättare i kommunstyrelsen i en protokollsanteckning angående taxorna.

FV vill därför återkomma med sin uppfattning efter att frågorna fått svar, i samband med att ärendet behandlas i kommunfullmäktige.

Widmark lämnade en liknande protokollsanteckning om föreskrifterna. Där uttryckte han också oro för att det nya inpasseringssystemet till återvinningsstationerna kan leda till ökade problem med olaglig dumpning av sopor i naturen.

Han nämnde även medborgarskrivelsen från Sörby och menade att den måste tas på större allvar än hitintills.

SD reserverade sig mot beslutet om taxorna, liksom när ärendet behandlades i kommunstyrelsens arbetsutskott mot, och hävdade att det räcker med en årlig indexhöjning av taxorna. Angående föreskrifterna avstod SD från att delta i beslutet.

I kommunstyrelsen tvekade även den borgerliga alliansen med M, L och KD som avstod från att delta i båda besluten. Angående taxorna blev det votering som slutade 8-4 med tre nedlagda röster.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se