Gruppen-3a-328x120

Oklart om 6,5 miljoner räcker för sanering

Oklart om 6,5 miljoner räcker för sanering

Dahlqvist bygger sin bilhall på fastigheten där saneringen fortfarande inte  är klar och inte heller den slutliga kostnaden. Foto: Berit Önell
Dahlqvist bygger sin bilhall på fastigheten där saneringen fortfarande inte är klar och inte heller den slutliga kostnaden. Foto: Berit Önell

Kommunstyrelsen har nu beslutat lägga fem miljoner kronor på sanering av markföroreningar på fastigheten Lansen 1 vid Löparevägen i Hässleholm där Kaabs skrotfirma låg. Dessutom betalas 1,5 miljon av köpeskillingen tillbaka till köparen Dahlqvists bil på grund av upptäckten av föroreningarna.

Dahlqvists bil bygger för fullt på sin nya bilhall, men saneringen är inte avslutad. Enligt avtalet ska kommunen inte betala mer än fem miljoner. Exploateringschef Jakob Ruter menar dock att parterna får komma överens om en lösning om kostnaderna blir högre.

Efter saneringen i våras uppmättes fortfarande föroreningshalter som överskred nivån för farligt avfall för zink och även förhöjda halter av arsenik och bly. Ett grundvattenprov visade dessutom mycket höga halter nickel och höga halter zink, enligt SGU:s (Sveriges geologiska undersökningars) bedömningsgrunder för grundvatten.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Tilläggsavtalet till köpeavtalet skrevs i april och tekniska förvaltningen har redan betalat tillbaka köpeskillingen (förutom en krona), men först nu har kommunstyrelsen alltså beslutat att bevilja tekniska nämnden de totalt 6,5 miljonerna.

Den 22 april redovisades den då genomförda saneringen och nya provtagningen av mark och vatten, ett projekt som tills dess kostat cirka 8,3 miljoner kronor. Dahlqvists skulle då stå för de kostnader som översteg fem miljoner, det vill säga 3,3 miljoner, men med hjälp av de 1,5 miljoner som betalades tillbaka på köpeskillingen.

Saneringen av marken under arbetsbodarna får vänta, trots att miljökontoret i ett föreläggande i maj krävde att det skulle ske innan byggnadsarbetena satte igång.
Saneringen av marken under arbetsbodarna får vänta, trots att miljökontoret i ett föreläggande i maj krävde att det skulle ske innan byggnadsarbetena satte igång.

Därefter har dock ytterligare undersökningar och saneringsåtgärder gjorts. I maj kom ett föreläggande från miljökontoret som bland annat krävde nya grundvattenprover så att hela fastigheten täcktes in och att marken under arbetsbodarna skulle saneras innan byggnationerna satte igång.

Men därefter har miljökontoret backat och gått med på att marken under bodarna saneras efter att bilhallen byggts.

Jakob Ruter säger att han i dagsläget inte har några uppgifter om vad den senaste saneringen och undersökningarna av mark och vatten kostar. Det finns inte heller någon beräkning av vad den framtida saneringen under bodarna kan kosta.

Han hoppas att de fem miljonerna kommunen avsatt plus de 1,5 miljoner som Dahlqvist fått tillbaka ska räcka, så att Dahlqvists inte behöver få ytterligare kostnader.

– Enligt prognoserna så kommer dock alla tillgängliga kronor att användas, förklarar Ruter.

Det finns fortfarande synliga föroreningar kvar i marken under bodarna. Det var sådant som gjorde att grävarbetena avbröts förra hösten och en ny miljöundersökning inleddes.
Det finns fortfarande synliga föroreningar kvar i marken under bodarna. Det var sådant som gjorde att grävarbetena avbröts förra hösten och en ny miljöundersökning inleddes.

Om det inte räcker tycker han att kommunen måste diskutera att eventuellt betala mer, trots att det enligt avtalet då faller på Dahlqvists – som i och för sig har rätt att häva avtalet om saneringskostnaden överstiger fem miljoner kronor. Det är dock knappast aktuellt med hävning när bilhallen är halvvägs färdigbyggd och lagfartsansökan är på gång.

– Vi har ju åtagit oss att betala saneringen, säger Jakob Ruter.

Dessutom säger avtalet att kommunen ansvarar för eventuella framtida saneringar som miljönämnden eller länsstyrelsen kräver.

Vid kommunstyrelsens sammanträde förklarade kommunalrådet Mats Sturesson (C ) att kommunen som samhällsbyggare får ta ansvar för saneringen efter Kaabs.

– Det är en central tomt och för att där ska bli verksamhet och inte en ödetomt är det viktigt att saneringen genomförs, sa han.

Han var dock inte inne på att kommunen skulle behöva betala mer än de nu beviljade medlen.

– Fördyringen hamnar på företaget som har rätt att stiga av om de bedömer att det inte bär sig, sa Sturesson.

Sanering av förorenad mark ska i första hand bekostas av verksamhetsutövaren som ansvarat för föroreningen. Det var i detta fall inte kommunen utan flera tidigare ägare. Men när kommunen övertog marken ställdes inga krav på säljaren som sedan gick i konkurs.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se