torsjö live vers2

”Mark ska användas till det den avsatts för”

”Mark ska användas till det den avsatts för”

– Ambitionen är att all mark ska vara i det skick och användas till det ändamål den avsatts för att ha, säger kommunalrådet Mats Sturesson (C ) apropå Frilagts artiklar om strandtomter som, i strid mot detaljplanen, inte görs tillgängliga för allmänheten och privata fastighetsägares ”ockupation” av kommunal mark.

Mats Sturesson (C ) var med och införde valfrihetsreformen och ville nu avveckla den, trots att han då går emot partiet nationellt. Foto: Berit Önell
Kommunalrådet Mats Sturesson (C ). Foto: Berit Önell

Mats Sturesson anser att den tidigare bestämmelsen om att kommunen enbart fick köpa in strandremsor vid Finjasjön i samband med ägarbyte var för svår att följa.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Jag har uppfattat att de ansvariga ändå gjort åtgärder för att visa att kommunen är intresserad av att köpa marken. Fastighetsägare har kontaktats, men i vissa fall har det varit nästan omöjligt, till exempel om en fastighet säljs utan att annonseras ut, säger han.

Han hävdar att det inte finns någon koppling mellan vandringsleden och detaljplanens tillägg att ett område för natur/park ska avsättas.

– Det finns inget ärende om vandringsled där som vi jobbar med, inte som jag känner till, men naturligtvis har grundtanken varit att området ska vara tillgängligt för allmänheten, säger han.

Enligt tjänstemän både på stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen är dock ett av syftena med att göra ett naturområde vid stranden fortfarande är att göra en vandringsled, även om det viktigaste är att området blir tillgängligt.

Ursprungligen var avsikten att bygga en vall mot översvämningar med en gång- och cykelväg ovanpå. I samrådet inför detaljplaneändringen 1995 ströks vallen, dels av kostnadsskäl och dels eftersom de boende inte ville att den skulle skymma sjöutsikten. Mark- och exploateringschef Jakob Ruter hoppas dock fortfarande att en vall ska bli verklighet någon gång i framtiden.

Enligt Mats Sturesson berodde ändringen i detaljplanen i förra veckan enbart på att ”den administrativa bestämmelsen” om villkor för när kommunen fick köpa fastigheter inte var kompatibel med plan- och bygglagen.

Inga synpunkter på om- och tillbyggnad

Han säger att han inte har några synpunkter på att en fastighetsägare i våras fick bygglov med färdigt golv 1,4 meter under den lägsta golvnivå som gäller för nya hus. Anledningen är att huset, trots att det ser helt nybyggt ut och inte tycks ha några spår av det mindre fritidshus som fanns där förut, bedömts som om- och tillbyggt. Därmed fanns ingen lägsta golvnivå, inte förrän i förra veckan då detaljplanen ändrades så att samma lägsta bygghöjd gäller även om- och tillbyggnader.

I bygglovet finns ingen upplysning om att bygget skulle ske på egen risk. Frågan är då om kommunen skulle kunna bli skadeståndsskyldig vid en översvämningsskada.

– Bygglovet följer den detaljplan som gällde när beslutet togs. Men det är en komplex fråga och jag har egentligen inga ytterligare synpunkter. Ändringen handlar bara om att säkerställa detta och korrigera en lucka i detaljplanen, säger Mats Sturesson.

Fastigheten är en av de få som nyligen avstått en strandremsa till kommunen.

”Ockuperad mark” tekniska nämndens ansvar

När det gäller att vissa fastighetsägare tillåtits ”ockupera” delar av kommunens mark och sedan fått köpa eller till och med gratis överta denna i samband med detaljplaneändring vill Mats Sturesson först hänvisa frågan till tekniska nämnden.

– I detalj får du fråga dem. Det är de som ska jobba med de här frågorna, säger han.

Sedan betonar han att fastigheterna ska användas till rätt ändamål.

– Det är klart att de ska ha det skick som de är avsatta till att ha. Alla ska följa de beskrivningar och restriktioner som finns i detaljplanerna. Vi jobbar på så mycket vi kan, säger han.

Det är inte med kommunens goda minne som en del får göra lite hur de vill?

– Jag tror att alla som jobbar med det här jobbar så bra de kan. Om vi blir uppmärksammade på att det finns felaktigheter får vi åtgärda dem. Men jag har inte detaljkunskap, säger Mats Sturesson.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se