torsjö live

Förorenad tomt för bostäder blir upplag

Förorenad tomt för bostäder blir upplag

Det översta jordlagret har grävts bort och bergkross lagts på till ett bärlager för bodar med mera. Det ska bli tillfälligt fiberupplag på den förorenade fastigheten där tekniska förvaltningen vill bygga ett stort äldreboende. Foto: Berit Önell
Det översta jordlagret har grävts bort och bergkross lagts på till ett bärlager för bodar med mera. Det ska bli tillfälligt fiberupplag på den förorenade fastigheten där tekniska förvaltningen vill bygga ett stort äldreboende. Foto: Berit Önell

Mark och grundvatten är påverkade av föroreningar i kvarteret Fasanen i centrala Hässleholm, där tekniska förvaltningen i våras föreslog att ett stort äldreboende i åtta våningar skulle byggas. Alternativt kan det bli flerfamiljshus på platsen där det tidigare fanns mack och bilverkstad. Men innan det blir aktuellt måste kommunen bekosta ytterligare miljöundersökningar och troligen även sanering.

I väntan på en ändring av detaljplanen förbereder kommunens fiberorganisation ett stort tillfälligt upplag för material och maskiner där, under utbyggnaden av fibernätet på Stattenaområdet. En bäryta för bodar och containers är nästan klar. Något bygglov har dock inte sökts.

Kommunen köpte fastigheterna, som ligger vid Åkaregatan-Kristianstadsvägen, 1991 av Bröderna Karlssons bilverkstad. En däckfirma hyrde sedan in sig fram till 1998 då cisternerna under Mobil- mackens bensinpumpar tömdes och rengjordes. En miljöundersökning samma år visade inga föroreningsnivåer över Naturvårdsverkets riktvärden. Enligt den miljörapport som nu är klar ligger cisternerna troligen kvar i marken.

PAH, oljeföroreningar som kan vara cancerframkallande, har nu uppmätts i halter som överstiger den tillåtna för bostadsbyggande, strax över riktvärdet för känslig markanvändning.

Det gäller två provpunkter, en där bilverkstaden låg och en på den sydöstra delen av fastigheten Fasanen 3.

Här togs grundvattenprovet som visade höga blyhalter.
Här togs grundvattenprovet som visade höga blyhalter.

Dessutom uppmättes höga halter av bly i ett grundvattenprov, längst ner i södra delen av samma fastighet, i grundvattnets flödesriktning från macken och bilverkstaden. Också måttliga halter av arsenik och nickel och lägre halter av krom, zink, kadmium och koppar fanns i vattnet.

PAH-halterna gör att kommunen måste undersöka området närmare.

– Antingen måste man komplettera med ytterligare borrprover i marken eller ta prover i samband med exploateringsfasen, säger kommunens miljöinspektör Daniel Rasmusson.

Cisternerna bör också tas bort, om de ligger kvar. Dels kan de innehålla föroreningar och dels kan de ge problem med bärigheten i marken.

– Prover bör också tas under där de har legat, säger Daniel Rasmusson.

När det gäller grundvattnet tror han att det är bäst att avvakta markproverna.

– Det går inte att utesluta att blyhalterna kommer från macken, men det krävs vanligtvis ytterligare utredning för att få klarhet i det. Halterna är inte alarmerande höga. Vi får titta på de här värdena och diskutera hur exploateringsplanerna ser ut.

Han konstaterar att det är svårt att bedöma hur allvarlig föroreningssituationen i området är med en så översiktlig undersökning.

Transformatorstationen kommer eventuellt att flyttas. Framför de så kallade Stockholmshusen där parkeringplatsen nu finns låg förr Bröderna Karlssons bilverkstad och en Texako-mack.
Transformatorstationen kommer eventuellt att flyttas. Framför de så kallade Stockholmshusen där parkeringplatsen nu finns låg förr Bröderna Karlssons bilverkstad och en Mobil-mack.

De fyra fastigheterna Fasanen, 1, 3 och 4 samt Hässleholm 87:14 har de senaste åren fungerat som grönområde och parkering samt plats för en transformatorstation.

Pernilla Rydmark på fiberorganisationen bekräftar att Fasanen 3 nu ska bli upplag. Fastigheten har stängslats in.

Material för fiberutbyggnaden på Stattena har redan anlänt.

– Vi kommer att använda oss av tre olika platser för upplag av material och maskiner i området och Fasanen blir det största av dessa, förklarar hon.

En annan upplagsplats finns nedanför Bullerbyns förskola där materialet lagts direkt på gräset. På Fasanen 3 ställs en bäryta av bergkross i ordning.

På upplaget vid Bullerbyns förskola ligger fibermaterialet direkt på marken.
På upplaget vid Bullerbyns förskola ligger fibermaterialet direkt på marken.

– Det stämmer att man behöver en bäryta för bodar och containers, uppger Pernilla Rydmark.

Hon berättar att det finns polistillstånd för upplagsplatserna till och med den 31 december.

Daniel Rasmusson bedömer det inte som olämpligt att bergkrossen läggs ovanpå marken på den förorenade fastigheten.

– Men börjar de flytta massor från fastigheten eller schakta har de skyldighet att anmäla till oss och att ta reda på vad det är för material, säger han.

Mark- och exploateringschef Jakob Ruter konstaterar också att det så småningom måste göras ytterligare miljöundersökningar för att avgränsa föroreningarna.

– Vi får bolla det med våra konsulter och med miljökontoret. Om det blir vi eller någon annan som får stå för det får vi se, säger han.

Hans förhoppning är att detaljplanen blir klar under 2017 och att byggnationen kan starta 2018, kanske under andra halvåret. Det är dock varken givet vad som ska byggas eller på vilken del av fastigheterna. Även en del av fastigheten Hässleholm 87:14, där transformatorstationen ligger, kan bli aktuell för bebyggelse. Men då måste stationen flyttas, vilket kostar rätt mycket.

Ruter har inget emot att kvarteret används till upplag för fibermaterial och maskiner, men säger att han inte kände till det.

– Det är inget problem, det dröjer innan vi är redo för försäljning av fastigheterna. Men är det så att det krockar får de väl flytta på sig, säger han.

Omsorgsnämnden har inte varit så förtjust i tanken på ett äldreboende i åtta våningar för kanske 160 personer. Det anses för stort.

Kvarteret Fasanen finns dock fortfarande bland förslagen, tillsammans med bland annat en kommunägd fastighet vid Hovdalavägen, en i Sjörröd och en i Röinge.

– Vi har en referensgrupp för att tala om behovet av nya äldreboenden, men har inte kommit så långt ännu, berättar Maria Elfblad, verksamhetschef för särskilt boende på omsorgsförvaltningen.

80 platser i centrala Hässleholm står på önskelistan till år 2020. Därutöver behövs mer utbyggnader eller nybyggen, framför allt i Vinslöv.

Berit Önell

 

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se