Gruppen-3a-328x120

Sörby byalag har överklagat soptaxan

Sörby byalag har överklagat soptaxan

Beslutet om enhetlig renhållningstaxa strider både mot likställighetsprincipen i kommunallagen och mot miljöbalken. I själva verket kommer avgiften att fungera som en förtäckt skatt.

Det hävdar Sörby byalag i sitt överklagande till förvaltningsrätten.

– Vi tvingas betala en skatt som beslutats till följd av kommunal korruption, menar Jan Inge Jönhill och Erling Kjellander i Sörby byalag.

Senast den 9 november måste kommunen yttra sig över överklagandet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt enhälligt att förslaget till nya renhållningsföreskrifter inte ska ändras. Men oppositionen hotar med att ändra sig innan frågan når kommunstyrelsen.
Sörby byalag överklagar kommunfullmäktiges beslut om enhetstaxa för sophämtning.

Överklagandet dömer ut kommunfullmäktiges beslut om nya soptaxor fullständigt, särskilt eftersom det inte blev något beslut om renhållningsföreskrifterna, som bland annat reglerar tömningsintervallerna. Hela oppositionen, det vill säga en majoritet av fullmäktige, beslöt om återremiss för omarbetning så att abonnenter kan välja tömningsintervall och välja bort hämtning av organiskt avfall. Trots det vill kommunledningen driva igenom förändringen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Sörby byalag konstaterar att den nya taxan inte överhuvudtaget har något samband med vad kommunen utför. Avgifter får, enligt kommunallagen, inte tas ut på samma sätt som skatter utan att vara relaterade till den tjänst kommunen tillhandahåller och till kommunmedlemmarnas behov.

– Om vi förlorar så betyder det att vi måste uppfatta den här taxan som en skatt i fortsättningen. Men medan vi gärna betalar skatt för vård, omsorg, skola och så vidare så handlar detta om något annat. Vi som har gles sophämtning idag, ska i så fall i fortsättningen betala för att de tunga sopbilarna ska köra och tömma nästan tomma sopkärl varannan vecka. Detta så att det politikerstyrda kommunala miljöbolaget ska kunna öka omsättningen, vissa politiker mot bättre vetande kunna påstå att de agerar miljövänligt och så att entreprenören ska få in sina extra miljoner, skriver Jönhill och Kjellander.

Marianne Nilsson(S), ordförande i Hässleholm Miljö, trodde att det var tillåtet att ta timtaxa för att ta fram offentliga handlingar. Foto: Urban Önell
Marianne Nilsson(S), Hässleholm Miljö.
Jan Inge Jönhill, Sörby byalag.
Jan Inge Jönhill, Sörby byalag.

Byalaget anser att Hässleholm Miljös ordförande Marianne Nilsson (S) bekräftar att de styrande ser avgifterna som ett skatteuttag när hon i en insändare i Kristianstadsbladet den 29 september skriver att det ”är kollektivet som en helhet som betalar för den service som HMAB ger till hushållen”.

Sörby byalag företräder i första hand abonnenter som har så kallad gles hämtning av sopkärl idag. Det gäller två av dagens åtta abonnemang och berör 1 844 av de totalt 14 566 en- och tvåbostadshushållen i kommunen. Dessa får en höjning av taxan med 55,7 procent respektive 83,3 procent, eller 850 respektive 1 080 kronor per år. Det innebär också att 12,6 procent av hushållen kommer att stå för drygt 58 procent av den totala höjningen för samtliga en- och tvåbostadshushåll i kommunen.

– Undertecknade har inte behov av och efterfrågar inte en högre service eller mer omfattande tjänst av kommunen, förklarar Sörby byalag och antar att detsamma gäller i princip samtliga fastighetsägare av en- och tvåbostadshushåll som idag har gles  hämtning.

Byalaget anser att förändringen från differentierad till enhetlig taxa strider både mot likställighetsprincipen i kommunallagen och mot rättspraxis för denna del av den kommunala verksamheten. Enligt likställighetsprincipen ska lika avgifter för lika tjänst gälla.

– Hushåll med gles hämtning och egen kompost missgynnas otillbörligt då vi ska betala samma taxa för tjänster som i betydande grad är olika. Införande av enhetstaxa är därför lagstridigt, skriver Sörby byalag.

Av samma skäl får kommuner inte heller ha samma renhållningstaxa för fritidshus som för permanentboende.

Byalaget hävdar också att differentierade taxor, som de flesta kommuner har idag, är i linje med ny lagstiftning som ålägger kommuner att upprätta avfallsplaner för att bland annat visa att man vidtar åtgärder och följaktligen ger incitament för att minska mängden avfall.

De klagande begär också inhibition så att genomförandet av taxehöjningen förbjuds till förvaltningsrätten fattat beslut.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se