logga-ligg-tjock

Hot om 750 000 i vite för brister på skola

Hot om 750 000 i vite för brister på skola

Eleverna på gymnasiets introduktionsutbildning på Ungdomscentrum i Hässleholm studerar i en kaotisk och otrygg miljö med kränkningar och slagsmål mellan olika grupper. Dessutom får de ingen undervisning alls i kemi, biologi och fysik. I andra ämnen är utbildningen på för låg nivå. Trots att problemen varit kända en längre tid har skolledningen inte gjort något åt dem.

Skolinspektionen hotar Hässleholms kommun med 750 000 kronor i vite om inte åtgärder vidtas.

– Att komma till rätta med de brister som konstaterats har högsta prioritet, säger skolchef Eva Andersson i ett pressmeddelande på  torsdagen.

Konsulternas rapport om skolan ska nu diskuteras vidare av skolpolitiker och tjänstemän tillsammans med kommunledningen, från vänster skolchef Eva Andesson, barn- och utbildningsnämndens ordförande Joachim Fors (S) och kommunalråden Mats Sturesson (C) och Lena Wallentheim (S). Foto: Berit Önell
Enligt skolchef Eva Andersson är nu högsta prioritet att komma till rätta med bristerna på Ungdomscentrum. Foto: Berit Önell

Kommunen förklarar i pressmeddelandet att antalet elever på Ungdomscentrum tredubblats under två års tid. De flesta är nyanlända, deras utbildningsbakgrund är mycket varierande.

– Personalens uppdrag är utomordentligt krävande och komplext, står det i pressmeddelandet.

Ungdomscentrum har idag drygt 250 elever, de flesta på inriktningen språkintroduktion. Verksamheten bedrivs i tre olika lokaler: Ungdomscentrum, Jacobsskolan och Kyrkskolan.

Verksamhetschef Jan-Olof Olofsson säger att förvaltningsledningen inte var medveten om att bristerna var så stora innan Skolinspektionens beslut kom.

– Nej, att det fanns brister visste vi, men inte i den omfattningen, säger han.

Han förklarar att ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete har bedrivits.

– Det har inte räckt till, säger han.

Nu ska större åtgärder sättas in. Extra resurser kan behövas.

Ett intensifierat arbete med elevhälsan ska säkerställa elevernas trygghet.

– Det allra viktigaste är att se till så att vi får en trygg miljö för alla elever. Det är grunden för att de ska kunna lära sig, säger Olofsson.

Han berättar att skolan också måste arbeta mer med de elever som upplevs som orosmoment. En av dem blev avstängd från Ungdomscentrum redan innan Skolinspektionens beslut kom.

Rektorn valde att skicka positiv bild

Skolinspektionens kritik mot kommunen, som kom på onsdagen, är svidande. Beslutet innehåller fem förelägganden.

Rektorn har inte tagit ansvar för att leda och utveckla utbildningen och inte vidtagit åtgärder mot bristerna, trots kännedom om dem.

– Rektor säger att hen har valt att skicka en positiv bild av verksamheten till huvudmannen, utifrån den del som bedrivs på Jacobsskolan där lärarna tänker nytt, skriver Skolinspektionen.

Förebygger inte kränkningar

Skolan bedriver inget förebyggande arbete för att motverka kränkande behandling. Elever berättar att kränkningar förekommer och att de har försökt få hjälp av lärare och rektor, men att det inte händer något. Ingen av de intervjuade eleverna känner till att det finns en plan mot kränkande behandling på skolan. Den reviderades senast 2014.

När rektorn får frågan om hur skolan arbetar förebyggande för att motverka kränkande behandling blir svaret att något sådant arbete inte bedrivs på skolan och att det inte heller finns någon plan mot kränkande behandling, men att om något händer, så tar de tag i det.

Skolinspektionen anser detta anmärkningsvärt.

– Bristerna är därmed av allvarlig art och försvårar för eleverna att nå målen för utbildningen, står det i beslutet.

Samma moment gång på gång

Utbildningen utgår inte från elevernas behov och förutsättningar. Skolan tar hela tiden emot nyanlända elever, en del med bristfällig eller ingen skolutbildning. Elever som går inriktningen språkintroduktion beskriver att undervisningen anpassas efter de nya, vilket gör att de som kommit längre får göra om samma moment gång på gång.

– Nästintill samtliga av de intervjuade eleverna säger att undervisningen är för lätt och att de har sagt detta till sina lärare, skriver Skolinspektionen.

Lärarna säger att det är svårt att anpassa undervisningen efter elevernas behov då eleverna är på så olika nivå. Det finns inte heller rutiner för överlämning från grundskolan, vilket bidrar till att vissa elever får läsa om det de redan har läst.

Inga strukturer alls

Enligt Skolinspektionen säger rektorn att det inte finns några strukturer överhuvudtaget på skolan. Därför har hen inte följt upp kvaliteten i undervisningen.

Skolinspektionen konstaterar att bristerna försvårar elevernas möjligheter att nå målen med undervisningen och medför en betydande risk för att syftet med introduktionsprogram inte uppnås. Eleverna får inte den förberedelse för vidare studier eller arbete som de har rätt till.

– Trots att bristen är känd av lärare och rektor vidtas inga åtgärder för att förändra detta. Bristen är därmed av allvarlig art, varför Skolinspektionen finner skäl att förena föreläggandet med vite, står det i beslutet.

Inga NO-salar

Eleverna på Ungdomscentrum kan inte läsa ämnena fysik, kemi och biologi. Enligt elevhälsans personal är elever förtvivlade över att de inte kan läsa de ämnen de sedan den nya läroplanen 2011 behöver för att bli behöriga till gymnasiets naturvetenskapliga program.

Rektorn hänvisar till att det inte finns lämpliga salar för dessa ämnen på skolan och att ambitionen är att lösa det tillsammans med någon annan skola. Nyligen har möjligheten också öppnats att läsa kurserna på distans.

Om kommunen inte vidtar åtgärder senast den 18 april kan Skolinspektionen ansöka om att förvaltningsrätten ska utdöma vitet.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se