torsjö live vers2

Vill ändra detaljplan och bygga i Paradiset

Vill ändra detaljplan och bygga i Paradiset

Paradiset hotas av exploatering inom kort, här träd i den del längs Kristianstadsvägen som i första hand ska bebyggas. Foto: Berit Önell
Paradiset hotas av exploatering inom kort, här träd i den del längs Kristianstadsvägen som i första hand ska bebyggas. Foto: Berit Önell

Parkområdet Paradiset i centrala Hässleholm ska inom kort exploateras ytterligare och bebyggas med flerfamiljshus i minst fyra våningar med ”centrumverksamhet” i bottenvåningarna och en vårdcentral. Vänhems vårdcentral ersätts samtidigt av ett parkeringsgarage.

I gällande detaljplan från 2000 är en del av området avsatt som park och flera av de gamla träden är skyddade. I eftermiddag beslutar byggnadsnämnden om ett samrådsförfarande ska inledas. Inga handlingar med detaljer i förslaget har lämnats ut i förväg.

Förslag om att bygga i Paradiset har tidigare stött på motstånd, men några så kallade punkthus har byggts på Folke Zettervalls gata. 2013 beslöt byggnadsnämnden att ytterligare en del av området ska exploateras. Det gällde då främst den del som ännu inte detaljplanelagts.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Det handlar också om att ändra detaljplanen för att kunna bygga i den östra delen som är planlagd som park, längs Kristianstadsvägen, framför de så kallade ordenshusen. 2015 fattades beslut om att arbeta vidare och exploatera mer i Paradiset samtidigt som kvarteret Vänhem byggs ut.

I den del av Paradiset som är avsatt som park finns bevaransvärda träd. Några sådana finns också i den del av området som ännu inte planlagts. I första hand ska bebyggelsen placeras längs Kristianstadsvägen hela vägen.

Här kan det bli bostäder, butiker, kontor och en ny vårdcentral.
Här kan det bli bostäder, butiker, kontor och en ny vårdcentral.

Enligt förslaget ska Vänhems vårdcentral och parkeringsplatsen där ersättas med flerfamiljshus och en ny vårdcentral byggas i Paradiset.

Mark- och exploateringschef Jakob Ruter har ansökt om detaljplan för områdena. Planarkitekt Lisa Hofer berättar att hon arbetat utifrån både ett gammalt och ett nytt uppdrag.

– Det är lite smårörigt eftersom det finns olika beslut med olika kartor sedan tidigare, säger hon.

Hon förklarar att det tidigare diskuterats att undanta parken från ytterligare exploatering, men att det inte finns något ställningstagande om det i detaljplanen.

– Därför kan vi inte säkra upp något, säger hon.

Hon förklarar att hon inte heller vet riktigt hur turerna varit eftersom de pågått under många år innan hon var anställd i kommunen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Hennes uppdrag är nu att titta på området för att det ska exploateras med bostäder och centrumverksamhet.

– Anledningen är att det ligger så centralt. Men vi ska både planlägga och skydda byggnader som har ett kulturhistoriskt värde och inte är skyddade idag, förklarar hon.

Hon nämner SJ:s tidigare personalbostäder i huset som kallas Kärringträtan.

– Det har genomgått omfattande renovering, men har fortfarande betydelse. Tyvärr revs den så kallade Gubbsämjan vid rondellen på 1980-talet, säger Lisa Hofer.

Hon konstaterar att det alltid blir diskussioner om vad som ska bevaras.

Målsättningen är att "höja kvaliteten" på den del av Paradiset som blir kvar.
Målsättningen är att ”höja kvaliteten” på den del av Paradiset som blir kvar.

– Vi ska försöka placera byggnaderna så att miljön kan upplevas som en helhet. Vi kan också höja kvaliteten på den del som inte bebyggs, till exempel med bullerskydd mot järnvägen, säger hon.

Byggnadsnämndens ordförande Leif Nilsson säger att det går att bygga mer i Paradiset om ett parkeringshus byggs i närheten. Han talar om exploateringsgrad som antal bostäder i förhållande till yta.

– 2013 tänkte vi oss en lägre exploateringsgrad, 0,8, eftersom det behövdes väldigt mycket parkeringsytor. Med parkeringshus på Vänhem kan vi ha en exploateringsgrad på 1,2, säger han.

Han menar också att det blir mycket parkmark kvar, men att exploateringsgraden inte ska vara för låg så nära centrum.

– Det mesta av parken kommer att vara kvar, men mindre än det var tänkt 2013, säger han.

Parkeringshus i flera våningar

Han berättar att parkeringshuset ska vara i flera våningar, men inte under jord.

– Antagligen placeras det där Vänhems vårdcentral ligger idag, förklarar han.

Tanken är att byggnaderna i både Paradiset och kvarteret Vänhem ska inrymma bostäder och kontor med butiker och liknande under.

– Det blir ett mer levande område på det sättet, säger Leif Nilsson.

Kommunen kommer eventuellt att sälja marken. Tre företag har haft option i Paradiset. Idag är det bara Göinge Bygg kvar efter att kommunen avslutat optionerna med både Länsförsäkringar och P & L Nordic.

– En ny markanvisningstävling ska göras inom kort, meddelar Jakob Ruter.

Han ser inga skäl att skydda någon del av Paradiset från exploatering.

– Vem har sagt att vad ska undantas, undrar han i ett mejl till Frilagt.

Grönstrategi ska skydda parker

Men samtidigt som exploateringsplanerna för Paradiset fortskrider arbetar kommunen med en grönstrategi och en grönplan där stadens och stationsorternas parker och andra grönytor värnas.

I förslaget till grönstrategi står bland annat: ” Förtätning av staden och tätorterna bör inte ske på bekostnad av värdefulla grönområden. Ny bebyggelse bör i första hand inte ske på bekostnad av befintliga parker. I de fall då detta inte kan undvikas ska förlusten av en grönyta, eller vissa specifika värden, kompenseras. I de fall då grönområden eller parker klassas som extra värdefulla, ska dessa skyddas från exploatering”.

Leif Nilsson ser inga motsättningar.

– Det blir mycket grönt kvar ändå. Vi har förhållandevis mycket grönområden i Hässleholm, säger han.

Lisa Hofer säger att grönplanens formuleringar om att bevara grönområden är en aspekt som får diskuteras.

– Man kan inte riktigt säga att det aldrig får göras något i en park. Om det finns skäl som uppväger, kan vi bygga. Paradiset är väldigt centralt. Vi kan få mer hållbara resor för dem som bor där och vi behöver bostäder, säger hon.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se