torsjö live

Kan inte utreda våtmark på Hovdala

Kan inte utreda våtmark på Hovdala

Kommunen kan inte utreda förutsättningarna för anläggande av våtmarker på Hovdala eftersom det är det kommunala bolaget Hibab som äger marken. Med den motiveringen vill tekniska nämndens arbetsutskott tillbakavisa uppdraget som kommunfullmäktige beslutade om i januari med anledning av en motion från Håkan Spångberg (SD).

Kommunledningen kan dock ge direktiv även till kommunala bolag om hur marken ska användas.

Politikerna får snart titta på frågan om jordbruket och gödslingen ska stoppas och våtmarker istället anläggas på Hovdalaområdet för att minska näringstillföreseln till åarna och Finjasjön. Foto: Berit Önell
Tekniska nämndens arbetsutskott vill skicka vidare utredningen om eventuella våtmarker istället för åkrar på Hovdalaområdet, något som skulle kunna minska näringstillföreseln till åarna och Finjasjön. Foto: Berit Önell

Delar av det tidigare militära området mellan Hovdalaån och Tormestorpsån, som nu arrenderas ut till jordbrukare, är översvämmade vintertid. Åkrarna har sedan sjösänkningarna på 1800-talet varit dikade, sedan 1980-talet med pumpning till åarna. Det innebär näringsläckage till Finjasjön, särskilt i samband med gödsling på vårarna. Så här års skickar pumparna varje minut ut totalt sex kubikmeter näringsrikt vatten från åkrarna till åarna och vidare till Finjasjön.

Förra våren hittades ett stort antal döda mörtar i ett av dräneringsdikena som ansluter till Tormestorpsån. Orsaken var enligt miljökontorets utredning syrebrist på grund av näringstillförsel från åkrarnas dräneringssystem.

Problemet hade inte tidigare uppmärksammats, men efter fiskdöden skrev Spångberg sin motion och kommunekologen Lars-Erik Williams gjorde en utredning. Både miljönämnden och byggnadsnämnden ställde sig bakom idén.

Motionen föreslog en förutsättningslös utredning av en eventuell etablering av våtmark alternativt fortsatt jordbruk. Fördelar och nackdelar med alternativen ska utredas.

– Får man ökade naturvärden, minskar näringsläckaget och ökar förmågan att hantera översvämningar om en våtmark anläggs, ville Spångberg veta och fick alltså kommunfullmäktige med sig.

Nu verkar det oklart om han får något svar på sin fråga.

– Det får någon annan reda ut. Jag har svårt att se att vi kan göra det. Vi föreslår att motionen vidarebefordras till Hibab, säger Lars Olsson (C), andre vice ordförande i tekniska nämndens arbetsutskott.

Han är dock osäker på om bolaget kan åläggas att göra en utredning utifrån en motion.

Berit Önell

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se