logga-ligg-tjock

Beslut om riksintresse i Hässleholm skjuts upp

Beslut om riksintresse i Hässleholm skjuts upp

Hässleholms kommun har lyfts ut när länsstyrelsen slutjusterat förslagen till riksintressen för friluftsliv som Naturvårdsverket inom kort ska besluta om. Anledningen är protesterna från kommunpolitikerna som anser att riksintressena hindrar bostadsbyggandet.

– Det är på grund av att det kom ganska starka synpunkter från politikerna, säger Olof Martinsson, kulturmiljöstrateg på länsstyrelsens samhällsbyggnadsavdelning.

På torsdag träffar han bland andra kommunens planchef Gertrud Richter för att diskutera frågan.

Kartan visar de områden som Naturvårdsverket föreslagit som riksintresse för friluftsliv i Hässleholms kommun.
Kartan visar de områden som Naturvårdsverket föreslagit som riksintresse för friluftsliv i Hässleholms kommun.

Arbetet med nya och reviderade riksintressen för friluftsliv har pågått sedan 2012. I Skåne föreslås elva nya områden, i hela landet 107. I Hässleholms kommun gäller det Hovdala-Finjasjön och Vittsjö-Vieån-Skeingesjön.

Kommunerna har fått ge synpunkter både 2014 och i höstas. Hässleholms kommun anser att ytan är alldeles för stor, sammanlagt 130 kvadratkilometer, och har krävt en minskning som utgår från det område som kommunen själv i sin översiktsplan från 2007 pekat ut som intressant för friluftslivet samt Hovdala som besöksmål med skånsk kultur och natur.

– Byggnadsnämnden anser att det finns fördelar i ett utpekande av värdefulla områden som riksintresse men alltför stora områden medför en oacceptabel inskränkning i det kommunala självstyret och kan försvåra annan viktig utveckling i kommunen, till exempel nya attraktiva bostäder, skrev byggnadsnämnden i sitt yttrande till Naturvårdsverket i september 2016.

Inom området finns bland annat reningsverket och Finjasjö Park med flera områden där utbyggnad är tänkt eller redan pågår.

När det gäller Vittsjöområdet har tätorten Vittsjö tagits med. Byggnadsnämnden vill ta bort den och ge möjlighet att bygga ut sjönära tomter. I andra hand vill kommunen att riskintresset för friluftsliv ska sammanfalla med befintligt riksintresse för naturvård.

Olof Martinsson förklarar att länsstyrelsen nu ska ha en särskild dialog med Hässleholms kommun. Den inleds på torsdag när tjänstemän från kommunens stadsbyggnadskontor ändå är på länsstyrelsen för ett möte om den fördjupade översiktsplanen.

– Vi ska först prata med tjänstemännen. Vid mötet på torsdag fattar vi nog beslut om hur vi ska gå vidare. Kanske blir det ett möte med politikerna också, i så fall så snart som möjligt, säger Olof Martinsson.

Han berättar att länsstyrelsen har meddelat Naturvårdsverket att Hässleholm lyfts ut.

Naturvårdsverkets målsättning har varit att fatta beslut om de nya områdena under mars månad. Hässleholm och en del kommuner i andra delar av landet får troligen sina beslut längre fram i vår.

Olof Martinsson är inte helt förvånad över kommunens inställning.

– Det är två helt nya områden som är ganska stora. Vi får ha förståelse för att det kan uppfattas som ganska magstarkt. Men vi vet inte hur det här slutar, säger han.

PÅ söndag är det dags för Hovdala vandringsfestival som i år äger rum samtidigt med den stora europeiska vandringsfestivalen Eurorando. Många utländska vandrare kommer att gå de nya lederna på Hovdalaområdet. Foto: Hässleholms kommun
Hovdalaområdet ingår i förslaget till riksintresse för friluftsliv. Foto: Hässleholms kommun

Han berättar att länsstyrelsen fått reaktioner från andra skånska kommuner också.

– Men det har varit i mindre skala och där har vi återkopplat, säger han.

Han förklarar att det inte är kommunen som bestämmer i slutänden.

– Nej, det finns ett nationellt behov av att peka ut områden för att säkerställa friluftslivets tillgång till tätortsnära natur. Det är inte ett formellt skydd, som ett naturreservat, men ett anspråk. Det innebär inte en död hand över ett område, men det är något kommunen måste förhålla sig till, säger han.

Han tycker att det går att motivera de områden som är föreslagna i Hässleholms kommun och hoppas komma överens om dem.

– Rent krasst har staten ingen skyldighet att samråda. Men det är lite dumt att inte göra det, det är att bygga in konflikter från början.

Olof Martinsson säger att en kommun i och för sig kan hålla fast vid en sådan inställning som Hässleholms kommun har gett uttryck för i sitt förslag till ny fördjupad översiktsplan, att kommunen ”inte godtar” förslaget till riksintresse.

– Men vi skriver i vårt granskningsyttrande att vi visst tycker att det ska vara ett riksintresse. På det sättet slår vi fast att vi inte är överens, men då får det fastställas varje gång det är aktuellt med en ny detaljplan. Kommunen tar då risken att vi stoppar planen, säger han.

Det kan bli krångliga processer.

Tanken är istället att riksintressena ska vara en naturlig del av den fördjupade översiktsplanen.

Byggnadsnämndens ordförande Richard Bernsheim (M) säger att han inte är fullt insatt i frågan, men tycker att kommunen ska få vara med och tycka till om det som berör den.

– Här ser det ut som att de vill göra stor delar av Hässleholms kommun till ett friluftsområde, säger han.

Han tror dock att parterna ska kunna komma överens.

– Vi kommer säkerligen att hitta en dialog och kunna jämka så att vi kommer fram till ett förslag till riksintresse, säger han.

Han förklarar att han alltid föredrar dialog och inte vill hamna i ett läge där det blir bråk om varje detaljplan.

– Mitt mål är att driva politik genom dialog så långt det är möjligt. Samförstånd ger bäst stabilitet över tid, säger han.

Frilagt har sökt Gertrud Richter.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se