torsjö live vers2

De etablerade partierna har sett sina bästa dagar

De etablerade partierna har sett sina bästa dagar

Vi har sett en r ö r e l s e växa fram i Hässleholms kommun. Rörelsen rötter står att finna i ett djupt engagemang för kultur och skönhetsvärden. Sådana värden utgjorde Musikpaviljongen i dess rätta omgivning i befintlig park. Musikpaviljongen har dessvärre på grund av politiskt oförstånd och med kostnader för skattebetalarna som följd flyttats. Parken finns dessbättre ännu kvar. Låt oss hoppas att våra oskattbara unika träd inte skadats i samband med flytten eller kommer till skada om okänsliga exploatörer och byggherrar får som dom vill.

Vi har sett och ser herrar Evert Storm, Leif Henningsson och Peter Alf på ett kraftfullt sätt agera i frågan. Stöd för sina strävande sökte trion till en början i maktens korridorer. Där dvaldes dock en skara så kallade folkvalda politiker som slog dövörat till. Gruppen för våra skönhetsvärdens bevarande lär sig icke nedslås av detta utan gick ut och sökte stöd hos medborgare och väljare för sin sak.

Medborgarna gav i högsta grad sitt stöd för Musikpaviljongen med omgivande unika parks bevarande. Femtusen (5 000) namnunderskrifter samlades in!

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Politiker som så ofta säger sig efterlysa folkligt engagemang var dessvärre totalt oförmögna att se kraften i dessa mäktiga demokratiska yttringar.

Undertecknad har tillsammans med andra anslutit sig till omtalade grupp, som nu med tanke på politikers ohörsamhet, har kommit att utvecklas till en demokratisk rörelse.

Rörelsen har på nytt försökt att få gensvar och sökt någon slags demokratisk insikt hos våra etablerade partier. Vi har träffat dem alla i det som omtalas som demokratins högborg i vår kommun nämligen Kafé Verum en trappa upp i rum A x e l.

Rörelsens möte och samtal med det politiska etablissemanget kan, trots att i stort en god samtalston iakttagits, sägas ha varit ofruktbara. Det har hos politiker ådagalagts ett demokratiskt oförstånd av förvånande slag.

Nu har ur rörelsen vuxit fram en stark vilja att söka allt fler medborgares och väljares stöd på en av förnyelse präglad demokratisk politisk arena.

En interimsstyrelse bestående av Evert Storm, Leif Henningsson, Peter Alf, Kaj Alfredsson och undertecknad har bildats. Styrelsen uppgift är att registrera ett nytt parti. En övergripande tanke med detta, vilket timade händelser gett belägg för, är att ge varje medborgare större möjligheter att göra sin röst hörd. Detta kan och måste ges uttryck genom mer direktdemokrati exempelvis genom folkomröstningar.

Vår så kallad representativa demokrati med sina borttynande etablerade lokala partier
har, tycks det, sedan länge sett sina bästa dagar.

Ronny Larsson i Kvistalånga 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se