torsjö live vers2

Domstolen vill ha förklaring av kommunen om märklig fastighetsaffär

Domstolen vill ha förklaring av kommunen om märklig fastighetsaffär

Kommunens ekolog Lars-Erik Williams, som besökte platsen i maj, tycker att det är synnerligen olämpligt att bygga i den fuktiga askskogen med naturliga källsprång som bildar bäckar. Foto: Lars-Erik Williams
Nu avverkas skogen, trots att Björn Nordén överklagat kommunens försäljning av fastigheten. Kommunens ekolog Lars-Erik Williams, som besökte platsen i maj, tyckte att det var synnerligen olämpligt att bygga i den fuktiga askskogen med naturliga källsprång som bildar bäckar. Foto: Lars-Erik Williams

Hässleholms kommun måste nu förklara sig inför förvaltningsrätten angående att fastigheten Vattenverket 1 i Tyringe såldes till en annan intressent, trots att Björn Nordén enligt mejldokumentation var först och det var ”först till kvarn” som skulle gälla. Senast den 28 juni ska kommunen yttra sig till domstolen. Men köparen har redan börjat avverka skog på tomten.

– Köpet är klart. Överklagandet gäller hantering av försäljningen och inte att köpet går tillbaka, meddelar tekniske chefen Mats Svensson när Frilagt frågar om kommunen godkänt avverkning.

Enligt domstolen är det dock själva köpet saken gäller, däremot kan avverkningen inte stoppas eftersom köpeavtalet är en civilrättslig handling som redan gäller.

Björn Nordén förklarar i sitt överklagande att fastigheten, som har anknytning till hans egen strax intill, betyder mycket för honom. Han hade under flera år kontakt med kommunen angående ett eventuellt köp eftersom han ville bevara den unika naturen och eftersom han ansåg att kommunen inte skötte fastigheten. Han brukade exempelvis få ta bort nerfallna träd från vägen.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Han berättar att kommunens handläggare ringde upp och berättade att det fanns en intressent till och frågade om han fortfarande var intresserad, vilket han då sa att han var. Av mejl från februari 2016 framgår också att den andre intressenten fick information om att det fanns en spekulant till.

Björn Nordén är besviken på att kommunen nekar honom att köpa granntomten där den gamla torvjärnvägen idag utgör en lummig gångstig i en unik natur. Kommunen har lovat boprt marken till en annan köpare och Björn Nordén får ingen förklaring, annat än att han inte var först och att han inte ville bebygga tomten, men inget av det stämmer. Foto: Berit Önell
Björn Nordén anser att kommunen har brutit mot kommunallagen när han nekades att köpa granntomten, trots att ”först till kvarn” skulle gälla och han har dokumentation på att han var först. Foto: Berit Önell

I april 2016 meddelade Björn Nordén kommunen att han bestämt sig för att köpa fastigheten på de villkor som gällde. Han fick då veta att den andre intressenten skulle ha två veckors betänketid. Därefter fick han besked att denne skulle köpa fastigheten, utan att han fått chans till budgivning, vilket han menar hade varit ett alternativ när det fanns två spekulanter. Till en början sa mark- och exploateringschefen Jakob Ruter att beslutet inte gick att överklaga, sedan att det inte fanns något formellt beslut.

Björn Nordén anser att han fick vilseledande information och har sedan dess försökt få ut ett överklagningsbart beslut från kommunen. Inte förrän köpeavtalet var undertecknat i slutet på april i år fick han det med posten och uppgift om att han kunde överklaga det. Ett separat beslut verkar inte finnas, men han fick ett diarienummer via telefon.

Björn Nordén drar slutsatsen att allt inte gått rätt till och att det kanske ligger ”svågerpolitik” bakom beslutet.

– Omständigheterna i ärendet ger anledning att anta att kommunen, genom försäljningen, otillbörligen har gynnat en enskild, skriver han.

Han hänvisar till kommunallagens § 2:2 om att alla kommuninvånare ska behandlas lika och § 10:8 om att beslut som inte tillkommit i laga ordning ska upphävas.

Kommunens företrädare har hävdat att det var oklart om Björn Nordén ville bygga på tomten där det finns ett byggkrav, men även att han accepterade byggkravet finns skriftligen dokumenterat.

Medgav att det blev fel
– men ville inte rätta

Jakob Ruter medger också både skriftligen och muntligen i dialog med Björn Nordéns advokat att det blev fel, men hävdar att det inte går att göra något åt i efterhand.  Även till Frilagt medgav Ruter i oktober 2016 att det blev lite fel och sa att om man tidigare vetat att det fanns två intressenter skulle fastigheten kanske lagts ut på Hemnet.

Frilagt avslöjade i oktober 2016 de märkliga turerna kring försäljningen av fastigheten Vattenverket 1.
Frilagt avslöjade i oktober 2016 de märkliga turerna kring försäljningen av fastigheten Vattenverket 1.

När Frilagt började ställa frågor om ärendet i höstas bad tjänstemännen politikerna i tekniska nämndens arbetsutskott att fatta beslut. Det drog sedan ut på tiden och när det i mars i år hamnat på dagordningen lyftes det plötsligt ut igen dagen före sammanträdet, även då efter att Frilagt ställt frågor. Därefter beslöt politikerna i beredningsutskottet att låta tjänstemännen hantera frågan. I slutet på april skrevs köpeavtalet alltså på.

– Vi måste lite på våra tjänstemän, var därefter politikernas kommentar.

Nu avverkar köparen den unika fuktiga askskogen med naturliga källsprång, en skog som kommunekologen Lars-Erik Williams bedömde så värdefull att han i ett yttrande skrev att fastigheten var synnerligen olämplig att bebygga. Längs kanten av fastigheten löper en gammal torvjärnväg, idag en lummig gångstig. Området gränsar till Norregårdsområdet, vars natur- och kulturmiljö, enligt kommunens översiktsplan ska bevaras.

Detaljplanen från 1944 tillåter visserligen bostadsbebyggelse, men här har inte varit bebyggt tidigare, mer än med ett pumphus då fastigheten tidigare inrymt Tyringes vattentäkt.

I översiktsplanen står att en ny detaljplan ska tas fram med riktlinjer för bevarande. I väntan på den ska översiktsplanen användas. Där står: ”Förändringar som påverkar natur och kultur får inte göras”.

Svårt att få köpet upphävt
även om domstolen ger honom rätt

Men förvaltningsrätten kan inte stoppa avverkningen på grund av överklagandet, inte heller att köparen börjar bygga på tomten om kommunen ger bygglov.

– Det finns ett civilrättsligt avtal också, köpekontraktet, som vi inte kan upphäva. Det är en sak mellan köparen och säljaren. Det vi prövar är beslutet att sälja fastigheten, inte vad man gör där, förklarar Matilda Schmidinger, föredragande jurist i ärendet på förvaltningsrätten.

Hon säger att om domstolen kommer fram till att försäljningen inte skett i laga ordning ska kommunen enligt kommunallagen ”vidta rättelse” . Men det är inte säkert att det är så lätt.

– Om köparen inte vill medverka till en återgång av köpet är det svårt. Det blir i så fall en sak för tingsrätten, säger Matilda Schmidinger.

Hon betonar att hon inte tittat på ärendet i sak ännu och att kommunen ska få möjlighet att yttra sig innan en bedömning kan göras.

– Men överklagandet gäller försäljningen, inte handläggningen, säger hon.

Björn Nordén hade kunnat begära inhibition, det vill säga att beslutet om försäljning inte får verkställas innan överklagandet är behandlat, men det hade troligen inte förändrat läget.

– Man kan alltid begära inhibition och då får vi pröva det. Om den klagande gör sannolikt att det leder till ekonomisk skada att genomföra försäljningen skulle det kunna vara ett skäl. Men här finns redan ett avtal om försäljning som gäller, säger hon.

Hon betonar att förvaltningsrätten inte prövar om beslutet är lämpligt utan bara om det är lagligt.

Björn Nordén hoppas att kommunen ändå ska rätta sig efter domstolens beslut, om det går hans väg.

– De ska sköta sina affärer enligt reglerna, inte hålla på med en massa mygel och ge olika svar vid olika tidpunkter och till olika personer, säger han.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se