torsjö live vers2

Ytterligare ett vite mot Bröderna Hall – men företaget överklagar

Ytterligare ett vite mot Bröderna Hall – men företaget överklagar

Ytterligare ett vitesföreläggande riktas mot AB Bröderna Hall. Miljöchef Sven-Inge Svensson och miljöinspektör Daniel Rasmusson har denna gång tagit beslutet på delegation istället för att lägga fram det inför miljönämnden.

Företaget ska inom tre månader komma in med ett förslag på placering av minst fem grundvattenrör i bergtäkten på fastigheten Finja-Hörlinge 6:1 i, annars hotar vite på 75 000 kronor.

Miljökontoret har beslutat om ytterligare ett vitesföreläggande mot Bröderna Hall. Nu gäller det avsaknad av grundvattenrör i bergtäkten i Hörlinge. Foto: Miljökontoret

Miljökontoret hänvisar till ett villkor i länsstyrelsens tillstånd för täkten: ”Ett kontrollprogram skall tas fram för grundvattnet i och utanför täkten. Grundvattennivåerna skall mätas regelbundet och ett grundvattenprov uttaget nedströms täkten ska analyseras på petroelumprodukter minst en gång om året. Journal över utförda mätningar och analyser ska finnas tillgänglig för tillsynsmyndigheten”.

Miljökontoret konstaterar i föreläggandet att inga grundvattenrör påträffades vid någon av de tre inspektioner som gjordes i juni.

Enligt föreläggande har företaget uppgett att inga grundvattenrör någonsin funnits i täkten. Miljökontoret drar slutsatsen att villkoret aldrig följts under de 14 år verksamheten bedrivits. De vattenprover som redovisats i de årliga miljörapporterna ska istället ha tagits i en närliggande ytvattenförekomst.

Miljökontoret ser allvarligt på ärendet och menar att ett vite är nödvändigt för att få företaget att vidta åtgärderna eftersom det inte gjorts trots tidigare löften.

– Det faktum att bolaget medvetet ignorerat ett villkor i tillståndet under 14 år talar också för behovet av vite.

Enligt föreläggandet ska företaget inom tre månader presentera ett förslag till placering av grundvattenrören, varav minst två inom täkten och tre utanför, minst ett nedströms området. När miljökontoret godkänt placeringen ska bolaget senast efter två månader installera grundvattenrören. Senast sex månader därefter ska ett uppdaterat kontrollprogram lämnas till miljökontoret, med uppgifter om hur ofta mätningar ska göras och vilka parametrar som ska ingå i analyserna.

Bröderna Hall överklagar både detta föreläggande och miljönämndens tidigare beslut om vitesföreläggande på 250 000 kronor angående bristfälliga miljörapporter.

Berit Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se